NÄR
NEDRÄKNINGEN
NÅR SITT
SLUT

Kapitel 7
EN NY ERA FÖR MÄNSKLIGHETENDEN HÄR BOKEN fokuserar på händelser som rör nedräkningen inför ett tredje världskrig och Kristus återkomst. I det förra kapitlet förklarades det hur och när den nedräkningen började. Det beskrevs också i det kapitlet att människan är på väg att uppleva en betydelsefull övergång in i en ny era. Gud är nämligen på gång att leda människan mot en högre och långt mognare existensnivå än vad hon hittills erfarit.

Det här kapitlet fokuserar på den nya eran för mänskligheten som Gud är på gång att etablera, detta efter att Han först låter Kristus komma tillbaka till jorden tillsammans med de 144 000 för att stoppa det tredje världskriget och etablera Guds styrande grupp—Guds rike, som skall regera jordens alla nationer. Den övergången kommer förstärkas på ett mäktigt sätt i det att Guds familj manifesteras på jorden, de som kommer leva bland människorna under de kommande 1000 åren.

Detta markerar starten på en ny era fylld av kraftfulla förändringar. Positiva, inspirerande och spännande förändringar som kommer leda till sann fred och rättvis rikedom för mänskligheten på ett sätt som vi ännu inte kan begripa. Detta kommer ändra världsordningen för alltid.

Den nya eran är en tid av helande för mänskligheten men även ett helande för hela jorden. Det är under den här perioden som jorden kommer börja förnyas och renas från allt som människan förorenat och förstört. Gud avslöjar att till och med ökenområdena kommer att bli bördig mark. Människan kommer få lära sig att backa processen, den process som började för tusentals år sedan och som utgjorde orsaken till att enorma ökenområden och andra obeboeliga platser bildades och bredde ut sig.Guds löfte till mänskligheten

Det är bra att veta och förstå hur denna tidsövergång beskrivs i Bibeln. Detta i samband med att de sju åskdundren avstannar, vilket även sammanfaller med att nedräkningen når sitt slut.

”När de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva, men jag hörde en röst från himlen: "Försegla det som de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det." Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och det som finns i den och jorden och det som finns på den och havet och det som finns i det: "Tiden är ute. [grek. Tiden skall inte längre fortsätta]”. (Upp 10:4-6).

Tidigare i den här boken förklarades det att det första åskmullret hördes när det sjätte sigillet i Uppenbarelseboken bröts den 11 september 2001. (Den här boken beskriver dock inte alla sju åskmullren eftersom de beskrevs ingående i en tidigare bok med titeln, 2008—God’s Final Witness.) Från och med den tidpunkten så har händelser som är kopplade till alla sju åskmullren blivit verklighet. De händelserna kommer fortsätta ske ända fram till tidpunkten som nyss beskrevs i versen med orden ”tiden är ute”.

Vad betyder då detta? Det står att en ängel svor en ed ”vid honom” [eng. “in God”]. Med andra ord, en ed från Gud, en ed som förklarades av en ängel, och som handlar om den specifika tidpunkten när Gud börjar manifestera Sin familj för världen. Daniel skrev om denna ed på ett liknande sätt.

”När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten: ”Hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting?” Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt: ”Efter en tid och tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas. [vara helt färdigt]”. (Dan. 12:5-7).

Som sammanhanget tydligt visar i både Daniels bok och Uppenbarelseboken så handlar detta om tiden då Gud griper in i människans förehavanden och börjar fullborda Sin plan och syfte för Sitt rike att regera på jorden. Det är tidpunkten då Gud avslutar människans tidsperiod av självstyre, det som har pågått i 6000 år. Detta markerar tiden då människans självstyre inte kommer ges någon mer tid. Det kommer inte längre att få fortsätta.

Gud har lovat mänskligheten att det kommer en profetisk tid under vilken Han kommer att avsluta en tidsålder och introducera en ny. Det som beskrivs här är precis den tidpunkten när en tidsålder avslutas och Gud startar en ny—en ny och slutlig tidsålder för mänskligheten.

Vad den eden handlar om och vad Gud har lovat kopplas sedan ihop med det som avslöjas i den följande versen.

”Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad [grek. “ska uppfyllas, bli fullbordad, fullföljd], så som han har förkunnat i det evangelium han gett sina tjänare profeterna." (Upp 10:7).Guds mysterium

Den här versen refererar till flertalet profetior som berättar om den specifika tiden och det som kommer efteråt. Det är precis vid den tidpunkten när den första händelsen sker, vilken proklameras av den sjunde basunen, som den här versen börjar bli uppfylld. Detta är dock ingenting som fullbordas precis vid den tidpunkten, men något som tar sin början fram till att det arbetet är avslutat.

Denna händelse benämns oftast och huvudsakligen som ett ”mysterium”. Det beror på att mänskligheten har vägrat höra eller acceptera detta. Trots att Gud har sänt Sina profeter till världen för att proklamera detta budskap, så har det konstant motarbetats och människor har vägrat acceptera sanningen. Så under mer än 6000 år har Gud alltså låtit detta förbli ett mysterium—dolt för mänskligheten. Men, Gud har dock avslöjat det för de människor som Han valt att arbeta med och som har responderat med en önskan att i sanning lyda och lyssna till Honom.

Men i allt detta hade Gud redan bestämt att när just den tidpunkten började närma sig så skulle Han börja uppenbara sanningen om Sin plan på ett mycket tydligare och fullständigare sätt för världen. Mänskligheten skulle äntligen få lära sig varför de föddes och anledningen till att de existerar över huvud taget. Men trots denna kunskap så kommer dock tyvärr majoriteten vägra att lyssna, inte förrän många av de fruktansvärda sista-tiden-händelserna börjar bli verklighet, då kommer en del att börja lyssna.

Gud fastställde en tidsperiod under vilken detta mysterium—Hans plan och syfte med människan —skulle fullbordas. Den planen gällande Hans familj kommer fullbordas och fullkomnas under denna sista tidsålder för mänskligheten.

Guds apostel, Herbert W. Armstrong, skrev en bok med titeln Mystery of the Ages (den finns att läsa på http://biblical-truth.com/books/), som beskriver en stor del av denna plan som Gud kommer göra till verklighet, men även syftet med den. Det var när han skrev den boken som Gud började visa mycket mer om den sista tiden och hur nära den låg i tiden.

Herbert Armstrong skrev den boken år 1985 men det var bara några tusen människor som kunde förstå den. Gud avslöjade endast mysteriet—Sin plan—för några få människor. Den boken skrevs för att berätta om vad Gud inom en snar framtid skulle börja att avslöja för hela världen—det som har hållits tillbaka fram till denna sista tid, precis före det att Guds rike etableras.

Som ett resultat av det som står skrivet i den här boken och de nuvarande nyhetsrapporterna om ökande spänningar mellan nationer så är det förhoppningsvis tydligt att vi rör oss med hög hastighet mot ett stort världskrig. Gud proklamerade genom Herbert Armstrong Sin plan och syfte för människan och avslöjade att världen då gick in i en profetisk tidsperiod kallad den ”sista tiden”. Men världen har bara fortsatt som om ingenting hänt, detta i rent oförstånd.

Speciellt sedan terrorattacken 11 september 2001 så har Gud avslöjat mycket mer gällande den sista tiden för Sin Kyrka, med ökad hastighet. Men människor har ändå vägrat att lyssna. Det kommer tyvärr krävas den typen av katastrofer som beskrivs i Uppenbarelseboken för att människor till slut ska vakna och börja lyssna till det Gud har sagt till oss i snart 6000 år.Ett slut på lögner och svek

Återigen är det viktigt att människor förstår anledningen till varför deras mänskliga köttsliga natur motarbetar och vägrar ha med Gud att göra. Sanningen är den att den mänskliga naturen vägrar acceptera faktumet att Gud skapade oss och att vi borde leva exakt på det sättet som Han säger att vi ska. Vi har fått friheten att göra våra egna val i livet och med en sådan frihet har människan, i de allra flesta fallen, valt att leva på det sättet som hon själv bedömt vara bäst. Den mänskliga naturen motarbetar helt enkelt en sådan auktoritet och föredrar att envist hålla sig till falska läror och undervisning som urvattnar, försvagar och förringar Gud den Allsmäktiges auktoritet.

Det råder stor förvirring bland människor när det kommer till Gud och Hans syfte med att skapa oss. Detta beror på att människor villigt har låtit sig luras till att tro på lögner som motsäger det som Gud avslöjat genom Sina profeter och apostlar. Så Guds sanning förblir dold—den förblir ett mysterium.

Som ett exempel på något som skapar skapar stor förvirring för människor kan nämnas läran om att när man dör så hamnar man antingen i himlen eller i helvetet. Men precis som det påpekats tidigare i den här boken så stämmer detta inte alls. Den undervisningen blir ännu mer förvirrande när den används för att hålla liv i den falska idén att människor har en odödlig själ.

Vissa tror att när deras nära och kära dör så hamnar de i himlen och fortsätter därifrån beskydda och bevaka de levande. Vissa tror att de kommer skåda in i Guds ansikte för evigt i himlen, eller att de kommer leva i något slags paradis där de får göra det som de älskade mest av allt när de levde, exempelvis att fiska eller spela golf, i evighet.

Himmelriket beskrivs ibland som en fantastisk festsal, en plats där man utbrister i härliga skratt, erfar lycka och full glädje i livet. Vissa tror att människor blir lika änglar och kanske till och med får vingar. På det hela taget så finns det många olika idéer och frågor som har blandats till förvirring och tvivel.

Sanningen är att ingen kristen har hamnat i himlen efter döden för att vara där med Kristus. Kristus kommer hit! Människor behöver inte vänta speciellt mycket längre för att få veta sanningen om detta eftersom vi befinner oss mycket nära den tidpunkten i världshistorien då Gud kommer börja uppenbara Sitt rike för människan, inte bara genom att hon får förstå vad det handlar om, utan också genom att se det och erfara det personligen.

Den falska läran gällande att döda hamnar i himlen eller i helvetet utgör en stor anledning till att människor inte kan förstå tanken att Messias snart kommer till jorden för att regera. På grund av den falska läran så har människor inte kunnat inse den enkla sanningen att efter döden är det tvunget att bli uppväckt igen, och det i en tid som Gud redan har planerat och bestämt.

På grund av falska läror så har människor varit blinda inför det som är sant. Att se och sedan förstå sanningen kräver att det som är falskt först blir avslöjat. När det väl har skett så ställs en människa inför valet att börja göra förändringar utifrån detta eller ej. Kommer den människan välja att acceptera det som har visats vara sant och förkasta det som visats vara falskt? När människor läser denna bok så kommer de ställas inför det valet —och det är bara de själva som kan ge svaret.

När den första händelsen som den sjunde basunen proklamerar äger rum, vilket handlar om Kristus återkomst, kommer Gud att börja använda Sin oerhörda kraft för att avslöja och få ett slut på alla lögner och svek som har dolt Hans plan och syfte under nästan 6000 år. När den pågående nedräkningen når sitt slut kommer Guds rike och Hans syfte med Sin skapelse inte längre vara ett mysterium för människan. Detta för att människor då kommer börja att kunna se och erfara detta.Mänsklighetens nya tidsålder

När händelsen sker, som den sjunde basunen proklamerar, då Kristus och de 144 000 manifesteras för människan så utgör det tidpunkten då ”Guds mysterium” börjar uppenbaras.

”Det andra veropet är över [den sjätte basunens händelser avslutas]. Se, det tredje kommer snart. Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen: "Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde [Kristus], och han ska vara kung i evigheters evighet." (Upp 11:14-15).

Detta är de goda nyheterna som talats om under tusentals år, som Gud nu kommer börja låta bli verklighet. Dessa ”goda nyheter” är det som översattes i Nya Testamentet som ”evangeliet”. Josua Kristus hade mycket att säga om de goda nyheterna, men världen förstod det inte, eftersom det varken var tid att helt uppenbara vad de betydde eller att uppfylla dem.

Det som kommer äga rum vid den tidpunkten handlar om början på det arbetet som ligger framför. Detta är den första händelsen som blir verklighet för att Guds plan skall fullbordas eftersom den händelsen utgör grunden som möjliggör Guds hela plan att gå i uppfyllelse.

Den sista basunen kan förklaras på ett enkelt sätt med att den sjunde basunen uppenbarar fullbordan av Guds plan och syfte med människan som kommer att ta 1100 år att fullborda.

Så när det står att det andra veropet är över och att det tredje kommer snart, visar det att före händelserna som är kopplade till det tredje veropet, vilket inte kommer bli verklighet förrän 1100 år senare, så är det någonting annat som först äger rum. Det förklaras tydligt att detta markerar en specifik tidpunkt. Den när jordens riken (nationer) inte längre styrs av människor. Det är den första händelsen i den sjunde basunen, när alla världens nationer tillhör Kristus —han regerar.

Även om den nya tidsåldern för mänskligheten kommer fortsätta under Millenniet och vidare under de efterkommande 100 åren så är det viktigt att veta vad det står gällande hur denna tidsålder börjar.

När väl de händelserna som tidigare proklamerades av den sjunde basunen börjar, så beskriver nästa vers hur änglarna i himlen reagerar på det som då händer.

”Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sade: "Vi tackar dig, Herre Gud Allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung.” (Upp 11:16-17).

Genom att Gud sänder Sin son för att regera i Sitt rike över alla världens nationer så tar Han något som Han inte gjort under de föregående 6000 åren. Innan detta tillät Gud människan att göra upp sina egna lagar och att regera sig själv, detta för att människan skulle få lära sig den ultimata lärdomen - att människan inte kan regera sig själv. Så vid denna tidpunkt tar Gud kontrollen över det som ändå är Hans och sänder Sin son att regera över Guds rike.

Detta är det enda sättet som en ny tidsålder för människan kan börja. Det är det enda sättet att försäkra att fred kommer råda under de kommande 1100 åren. Det är det enda sättet för att människan skall kunna börja uppleva en långtgående mognad, en möjlighet för rättvis rikedom och att på ett korrekt sätt använda mycket mer avancerad teknologi än vad vi känner till idag.En sann styrande grupp som är FÖR folket

Den typen av regering som Gud kommer ge människan är en rättfärdig regering: fri från korruption, mutor, orättvisor, politik, partiskhet, svågerpolitik och allt annat som har kännetecknat människans regeringar.

Uppenbarelseboken kapitel 11 berättar att Guds rike kommer till jorden. De följande verserna går in mer på detaljer och beskriver vad den här händelsen innebär. Det är historien om vad som händer när händelserna som är kopplade till den sjunde basunen börjar, för att föra människans självstyre till sitt slut och Guds rike etableras.

”Och jag såg, och se: Lammet [Kristus] stod på Sions berg, och med honom etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans Fars namn skrivet på sina pannor [inte bokstavligt, men som en metafor för att de är i Elohim]. Och jag hörde en röst från himlen, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste, och ingen kunde lära sig den sången utom dessa etthundrafyrtiofyra tusen som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.” (Upp 14:1-4).

Dessa 144 000 beskrivs som friköpta från människorna under de senaste 6000 åren och även som att de inte befläckat sig genom falska kyrkor (“lössläppta kvinnor”) eftersom de andligt sett är jungfrur. De har varit trogna Gud, Kristus och Guds Kyrka. Dessa beskrivs vidare i Bibeln som att de utgör en förstlingsfrukt i Guds räddningsplan, med Josua Kristus beskriven som den första av förstlingsfrukten.

Det här handlar om den första fasen i Guds plan för att införa Sitt styre. Detta handlar om de individer som kommer bli de första i det som i det Gamla Testamentet benämns Elohim—Guds familj.

Historien fortsätter sedan med att de 24 äldste och andra änglavarelser som befinner sig i himlen jublar över faktumet att Gud har tagit makt över världens nationer och börjat styra dem i det att Han börjar att etablera Sitt rike.

”Och de tjugofyra äldste och de fyra varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sade: "Amen. Halleluja!" Och från tronen kom en röst som sade: ‘Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som vördar honom, både små och stora!’ Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: ‘Halleluja! Herren vår Gud den Allsmäktige är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i.’ Linnet är de heligas rättfärdighet.” (Upp 19:4-8).

Verserna i Uppenbarelseboken kapitel 11 beskrev hur Guds styrande makt etableras genom att Kristus regerar och dessa verser i kapitel 19 avslöjar än mer av vad detta egentligen betyder. De beskriver att det finns 144 000 individer som symboliskt beskrivs som de som har gjort sig själva redo för Lammets bröllop. Det är dessa som blir uppväckta vid den tidpunkten och som tillsammans med Kristus kommer utgöra Guds rike och som vid den tiden kommer börja regera på jorden.

Detta är den första fasen i Guds plan för Sin familj eftersom dessa är de första att upptas i den familjen. Men detta är återigen endast den första händelsen kopplad till den sjunde basunen. Texten fortsätter sedan med att berätta vad de kommer göra allra först, när väl denna styrande grupp är etablerad. De som tillsammans med Kristus beskrivs som en armé som går tillsammans med honom för att kriga. Det här handlar i själva verket om på vilket sätt Gud kommer stoppa det tredje världskriget. De länder som då är fullt involverade i kriget kommer bli stoppade av Kristus och hans armé.

”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider [Grek. krigar] i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor [symbolik för att han regerar alla länder]. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord [som är Josua Kristus]. De himmelska [den fysiska himlen, vår atmosfär (i skyn)] härarna [de 144 000] följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: "Kungarnas Kung och herrarnas Herre."” (Upp 19:11-16).

Guds stränga vrede som texten talar om är inte det som de flesta tror att det är. Det betyder i själva verket ett ”verkställande av en dom” som kommer från Gud. Det är det som Gud bestämt som rätt och riktigt. Det handlar om de som med Guds rättfärdighet kommer för att verkställa en dom genom att förklara krig mot de som redan krigar på jorden. Om Kristus och hans armé inte skulle stoppa krigandet så skulle jorden totalt ödeläggas och förstöras. Domen som Kristus och de 144 000 kommer verkställa är rättfärdig och kriget de utkämpar kommer att stoppa alla krig för all framtid.

Kristus återkommer som Guds lejon. Han kommer inte på det sättet han gjorde den första gången, då han kom som Guds lamm som ödmjukade sig och inte försvarade sig när han blev slagen och sedan dödad för att kunna bli Passover för hela mänskligheten. Den här gången kommer han som Guds lejon—som en stor kung, och han kommer börja regera genom att förgöra de som vägrar sluta att förstöra Guds skapelse.

Notera också att något mer läggs till här jämfört med det som änglarna sa när de först uttryckte sin tacksamhet till Gud för att Han nu tagit till sig Sin kraft för att börja regera över världens nationer.

”Och de tjugofyra äldste [mäktiga viktiga änglar] som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sade: ‘Vi tackar dig, Herre Gud Allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung. Folken vredgades, och din vrede har kommit, tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som vördar ditt namn, små och stora [en uppenbarelse av domen för de 144 000 som nu har återuppväckts för att regera med Kristus,] och fördärva dem som fördärvar jorden." (Upp 11:16-18).

Det första Gud kommer göra efter att Han återtar den totala kontrollen över Sin egen skapelse är att stoppa världskriget. Kristus och de 144 000 kommer att göra precis exakt det. De kommer använda enorm kraft, en kraft som mänskligheten aldrig tidigare upplevt, för att börja förstöra dem som håller på att förstöra jorden.

Denna tidsperiod då Kristus och de 144 000 regerar beskrivs vidare i texten och även längden på den tidsperioden. Texten beskriver också vad som kommer hända med Satan vid denna tid.

”Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma [de 144 000 som regerar med Kristus]. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Josua vittnesbörd [avskurna från världen] och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.” (Upp 20:1-5).

Texten beskriver först hur Satan kommer att skickas tillbaka ned i den andliga avgrunden. Det här är en andlig avgrund som han har varit i många gånger tidigare då det handlade om de olika kraftperioderna i det europeiska riket. Men något nytt läggs till den här gången. Det är tydligt att han inte bara skickas tillbaka ner i den andliga avgrunden utan den här gången förseglas även avgrunden så att han inte har någon kraft att påverka nationerna under tiden han är bunden där.

Vid tidigare tillfällen handlade Satans begränsning om att han inte kunde påverka nationer till att förklara krig mot varandra, men han kunde fortfarande lura och bedra människor. När den här händelsen blir verklighet kommer han inte ha någon kraft över huvud taget.

Denna sista tid i avgrunden kommer vara 1000 år så att han inte kan påverka och motarbeta något av det som Gud kommer göra under den tiden när Guds rike regerar. Millenniet kommer bli en helt fantastisk tidsålder för människan i det att Satan och demonerna då inte längre kan påverka och driva människor till ondska på det sättet som de har gjort under de senaste 6000 åren.

Texten beskriver också att de 144 000 har blivit avskurna från världen (många översättningar säger ”halshuggna” men det är felaktigt översatt). De har kopplats bort, eller blivit avskilda, för att leva Guds livsväg och för att bli formade och tränade till att vara del av Guds framtida styrande grupp för att genom den regera tillsammans med Kristus under 1000 år och vidare bortom det.

Dessa beskrivs som att de inte har odjurets märke (Satans märke) i sina pannor. Detta är inte ett fysiskt märke i pannan utan en symbolisk bild som symboliserar det som utmärker en person och identifierar (eller markerar) hur den människan tänker (i det att detta kommer från hjärnan i form av det man tänker och tror). Uttrycken som handlar om ett märke på pannan och på handen är symboliska och handlar om Guds sabbater. Dessa människor är de som levt Guds sanningar genom att observera den sanna sabbatsdagen på den sjunde dagen i veckan—lördagen, och inte den falska dagen som odjurskraften etablerade på den första dagen i veckan—söndagen.

Bibeln avslöjar nämligen att det primära igenkänningstecknet på de som önskar att lyda Gud är att de firar Hans vecko- och årliga sabbatsdagar. Detta handlar alltså om att tron på Guds sabbatsdagar finns levande i deras sinnen—i deras tänkande.

Märket på handen handlar om samma sak—Guds sabbatsdagar. Det märket är inte heller fysiskt utan är ytterligare en bild som visar hur dessa människors agerande (deras arbete) hör ihop med hur de tänker kring firandet av Guds sabbatsdagar. Det de gör med sina händer symboliserar deras arbete. De arbetar under sex dagar i veckan men på sabbaten utför de inget vanligt arbete, såsom de gör under de andra dagarna, utan de vilar från det arbetet såsom Gud befaller.De som väcks upp utöver de 144 000

Det finns ytterligare en viktig del i avslöjandet av Guds plan vilken kommer uppfyllas under den 1100-åriga tidsperioden när Kristus regerar.

Den sista versen återkopplar till de 144 000 som kommer regera tillsammans med Kristus under 1000 år och det står att de utgör den första uppståndelsen. Detta handlar inte om när Kristus, Guds son, först uppväcktes nära 2000 år tidigare. Den här uppväckelsen eller uppståndelsen som dessa verser beskriver handlar om den första stora uppståndelsen från människosläktet. Gud har avslöjat att efter den kommer det ske andra uppståndelser vid olika tidpunkter under det att Hans plan uppfylls.

Som det tidigare förklarats så hamnar ingen direkt vid sin död vare sig i någon slags himmel eller något helvete. De förblir döda ända tills Gud återuppväcker dem. Det här är en viktig sanning som utgör en del av det Guds mysterium som kommer avslöjas för alla under de kommande 1100 åren.

Den traditionella kristenheten vill att människor skall tro att när folk dör så hamnar de ögonblickligen i himlen eller i helvetet eftersom de tror att människans själ är odödlig, vilket alltså inte är sant. Endast Allsmäktig Gud äger evigt liv i Sig själv.

Sanningen är att när en person dör så förblir den död och den fysiska kroppen bryts ner och efter en tid återstår bara stoft. Ett ställe i Bibeln där denna sanning avslöjas handlar om kung David som regerade över Israel. Han visade sig vara en viktig kung och han var trogen Gud. Han skrev många psalmer och många av dem var profetiska. Han var kung över Israel, men Gud kallade honom även för profet.

På Pingsten år 31 när Gud startade Sin Kyrka så uttryckte Petrus sig i några mycket skarpa ordalag inför judarna. Han citerade några av profetiorna som David hade skrivit som handlade om Messias och hur dessa profetior nu hade uppfyllts i Josua Kristus.

Den tidens judar hade drivit bort från undervisningen som Gud hade gett dem genom Moses långt långt tidigare. Många av dem förstod inte vad David hade skrivit eftersom de trodde att vissa specifika verser i Psaltaren handlade om David, men så var inte fallet. Ett specifikt uttalande har mycket att säga dem som håller fast vid att de som är trogna Gud kommer till himlen när de dör. Om det skulle vara sant så skulle definitivt David, som Gud sa var en man ”efter Sitt eget hjärta”, vara i himlen.

”Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än i dag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han [David] Messias uppståndelse och sade: Han [Kristus) ska inte lämnas åt dödsriket [Grek. ”hades” - vilket betyder “graven”], och hans kropp ska inte se förgängelsen [förruttnelsen]. Denne Josua har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det.” (Apg. 2:29-32).

Det står i slutet av dessa verser att Kristus kropp inte skulle se förgängelsen (förruttnelsen), vilket inte heller skedde eftersom han bara var i graven under tre dagar och tre nätter. Det blir tydligt här att det som Petrus citerade från Psaltaren handlade om Kristus, som skulle bli återuppväckt innan hans kropp började brytas ner. Petrus förklarade även tydligt att dessa verser inte handlade om David eftersom hans kropp mötte förgängelsen (förruttnelsen) och påpekade även klart och tydligt att David begravdes och fortfarande låg i sin grav, många hundratals år senare. David hamnade inte i himlen, men kommer däremot vara en av de som återuppväcks när Kristus återkommer och som kommer regera tillsammans med Kristus.

Eftersom den traditionella kristenheten inte tror på en återuppväckelse så håller de sig undan från verserna i Uppenbarelseboken kap 20. Hur skulle de någonsin kunna förstå vad de betyder när de motsäger deras egna övertygelser?

Men de verserna tar också upp ytterligare ett otroligt ämne som aldrig talas om—ett ämne som faktiskt är oerhört uppmuntrande när det kommer till Guds plan och syfte för alla som har dött och fortfarande är döda. Det är något som är en del av det sanna evangeliet—de goda nyheterna!

Verserna i Uppenbarelseboken kap 20 talar om en tidsperiod, Millenniet (de 1000 åren), när de 144 000 regerar tillsammans med Kristus över nationerna på jorden. Och sedan efter att texten beskrivit de som återuppväcks för att regera under de 1000 åren så står det: ”Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått”.

Vilka är de andra döda?

Vilka de ”andra döda” är borde vara självklart vid det här laget. Det är de människor som levt och dött under de senaste 6000 åren och som inte fanns bland de 144 000 återuppväckta.

Hittills har alla som levt och dött återgått till att bli jordstoft, precis som Gud sa att det skulle ske (Pred 3:20), men det kommer en tid i Guds plan när dessa människor ges en möjlighet att väckas till liv igen. Vidare i den här versen så visas det när de kommer återuppväckas. Det står att de ”levde inte förrän de tusen åren hade gått”. Notera vad som sedan står i dessa verser i Uppenbarelseboken kap 20.

”Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.” (Upp. 20:5-6).

Efter att det står att de andra döda inte levde förrän de tusen åren hade gått, så handlar texten åter igen om de 144 000 som återuppväcktes för att regera med Kristus. Det står att de är saliga och heliga som har del i den första uppväckelsen eftersom ”över dem har den andra döden ingen makt”. Det beror på att de uppväcks inte till ytterligare ett fysiskt liv utan de uppväcks som andliga varelser in i Guds familj. De kan inte längre dö.De sista 100 åren etableras

Det är en enastående händelse som äger rum precis innan uppväckelsen till ett andra fysiskt liv för ”de andra döda”. Innan dessa som levt och dött under de första 6000 åren återuppväcks till ett andra fysiskt liv så sker ytterligare en uppväckelse till andligt liv i Guds familj först.

Just innan de sista 100 åren börjar sker en återuppståndelse som liknar den första med de 144 000, men den här gången är den mycket, mycket större. Det är en återuppståndelse för de som har levt och dött under Millenniet och har haft möjligheten att lära känna Guds livsväg. De som har tagit beslutet att troget leva enligt Guds väg kommer nu att återuppväckas till andligt liv —in i Guds familj som andliga varelser precis som de 144 000 blev tidigare.

Gud har ett viktigt syfte med att låta denna återuppståndelse ske vid just detta tillfälle istället för mot slutet av de 100 åren. Det sker med tanke på det massiva jobb som ligger framför, vilket handlar om att regera, lära ut och hjälpa den enorma mängden människor som då strax ska återuppväckas till ett andra fysiskt liv.

Efter denna andra stora återuppväckelse in i Guds familj börjar de sista 100 åren—de sista åren för mänsklighetens existens. Gud benämner denna period som Den sista stora dagen. Det är då som miljontals människor kommer bli återuppväckta till ett andra fysiskt liv. Denna tidsperiod går också under namnet Domedagen. Denna beskrivande titel används för att identifiera denna period som en tid då en slutgiltig dom ska fällas över mänskligheten.

Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde [Grek. - rymde eller flydde från] jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. (Upp. 20:11-12)

Detta handlar om alla dessa miljontals människors återuppväckelse till ett andra fysiskt liv. Det är en tid när alla dessa människor går in i en tid då de blir dömda för hur de väljer att leva sina fysiska liv när de nu får göra det en andra gång. När de levde sina första liv kände de inte till Guds sanningar. Det var inte heller Hans syfte att uppenbara Sina sanningar för dem vid den tidpunkten. Under den tiden uppenbarade Gud bara Sin sanning för de som skulle förberedas för att bli en del av Hans regering—del av de 144 000.

Alla dessa människor kommer bli återuppväckta till ett fysiskt liv en gång till för att ha möjlighet att av Gud få lära sig vad som är sant. Det kommer vara deras tid och möjlighet att välja på vilket sätt de vill leva sina liv—på Guds sätt eller på sitt eget sätt, såsom de levde förut. Barn, både nyfödda och äldre, kommer återuppväckas friska och helt utan handikapp—hela och kompletta på alla sätt. Människor som dog av ålder kommer återuppväckas med friska starka kroppar och sinnen—med kroppar som inte är gamla utan någonstans runt medelåldern.

När det gäller den här återuppväckelsen så är det viktigt att förstå att Gud har avsatt de första 7000 åren för mänskligheten att växa och frodas. När de 7000 åren är slut, vilket sker när Millenniet når sitt slut, så kommer det inte födas några fler människor. Så när dessa 100 åren är etablerade och det sker ytterligare en stor återuppväckelse till fysiskt liv så kommer Gud att ha tagit bort förmågan för människor att föröka sig. Kvinnor kommer inte längre ha möjligheten att bli med barn och inga mer barn kommer födas under den tiden.

Gud förklarar mycket tydligt att när Han väl kallar en person och ger den förmågan att se och förstå Hans sanning så hamnar den personen samtidigt i en situation där den döms för vad den gör och inte gör. Det är under den här perioden som den personen, utifrån sin egen vilja, måste välja mellan Guds livsväg eller sitt eget sätt att leva (den övriga världens sätt att leva, det som är Satans väg). När alla blir återuppväckta till ett andra liv i fysisk form så har de också nu förmågan att lära känna Guds sanning. Det är då de måste börja göra sitt val mellan Guds livsväg och sin egen väg.

Johannes beskrivning av en mäktig tron helt i vitt är en symbol för en tid av dom inför Gud. Det står att himlen och jorden flydde. Det visar på att fram till denna tidpunkt så har den stora massan av människor inte hamnat under Guds dom utan de har, på sätt och vis, flytt undan domen i sitt första liv. De kommer återuppväckas i en långt mycket bättre värld där potentialen för att välja Guds livsväg är mycket starkare och enklare. De kommer då leva i en värld som är fri från Satan och demonernas påverkan och närvaro, och i en värld där lögner, svek och falska religioner inte längre existerar.

Det är i denna sista tidsålder för mänskligheten som människor kommer börja erfara sann rättvisa och ett rättfärdigt styrelsesätt. Under de föregående 1000 åren kommer Guds rike att ha regerat på jorden och världen kommer att ha förändrats på ett helt fantastiskt sätt som är omöjligt att ens tänka sig idag. Vetenskapen och teknologin kommer att ha tagit enorma kliv framåt. Allt detta kommer samverka på ett sådant sätt att produktiviteten och rikedomen i människors liv blir allt större och sträcker sig långt långt bortom vad man ens kan tänka sig idag.

Det är i den här uppväckelsen till fysiskt liv igen som Guds dom slutligen faller över den resterande mänskligheten. Alla som uppväcks till denna fantastiska nya tidsålder ges liv i en värld som styrs och undervisas av Guds son och alla som vid den tiden ingår i Guds familj. Dessa verser visar att alla människor genom tiderna, vare sig de sågs som stora eller små i den tid de levde, återuppväcks inför Gud för att ta emot Hans sanning genom Hans ord som då är helt öppet (böckerna öppnas) för människorna att förstå.

Dessutom så berättar verserna om en annan bok som också öppnas för dem—livets bok. De kommer att ha möjligheten att få sina namn (sina liv) tillagda till de som redan är med i Guds familj och lever eviga liv. Men dessa människor måste också gå igenom en process av att välja om de ska leva så som Guds ord säger att vi ska. Kommer de då arbeta för att leva enligt Guds livsväg eller ej?

Den följande versen summerar mänsklighetens sista 100 år. Den börjar med att beskriva en stor återuppväckelse av alla döda. Notera vad som står om domen efter att dessa 100 åren är över.

“Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet [ordet betyder egentligen bara graven] gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp. 20:13-15).

Graven nämns här eftersom den är en symbol för vad som händer med de flesta kroppar som dör. Men ordet ”grav” har ofta felaktigt översatts till ”helvetet”. Konceptet “helvete”—en plats för evig pina—är helt enkelt bara en av alla falska läror från den traditionella kristenheten.

Sedan efter att människor fått ett andra liv och en möjlighet att lära känna Guds sanning så kommer människor dömas utifrån sina fria val och vad de gjort i sina liv som speglar dessa val.

Slutligen kommer slutet då de som har valt att leva enligt Guds livsväg blir dömda till att få ingå i Guds familj och evigt liv. Men de som väljer att leva på något annat sätt än Guds livsväg kommer dömas till en andra död—en evig död.En andra död

På vilket sätt undervisas det om den andra döden i den traditionella kristenheten? Det står helt klart i Bibeln, men lärare och pastorer undviker att säga någonting om detta eftersom det står i kollisionskurs med deras tro. De kan inte förstå hur någon skulle kunna dö två gånger eftersom det måste betyda att man då också skulle leva två gånger.

Även om många kommer att ha valt att leva enligt Guds livsväg under de sista 100 åren, så kommer det dock finnas människor som verkligen inte vill leva på det sättet och de kommer istället välja att leva på samma sätt som de gjorde första gången de levde, vilket är det själviska sättet att leva—att leva på världens vis. Gud har bestämt en tidsperiod av 100 år under vilken människor har möjlighet att välja på vilket sätt de vill leva.

De som väljer att leva som de själva vill—på samma sätt som i sitt förra liv—är fria att göra det men de kommer inte att ges ett liv som sträcker sig bortom de 100 åren av dom från Gud. Deras dom kommer istället att bli en evig död. En evig död är ett koncept som missuppfattats kraftigt inom den traditionella kristenheten eftersom de tror att sådana uttryck handlar om ”evigt straff—ett evigt lidande.”

Men Gud är inte någon som pinar eller torterar någon i evighet för att den personen inte valt Hans livsväg. Domen är endast en ”evig dom” till en evig död—att aldrig bli återuppväckt igen. Gud är inte hämndlysten eller grym som så många har beskrivit Honom. Han vill inte se människor utsättas för evig tortyr eller lidande för att de inte valt att lyda Honom. Det skulle verkligen vara helt sjukt att döma någon till ett sådant straff. Men tack och lov så är Gud inte alls på det viset! Han är inte den typen av Gud som den traditionella kristenheten har beskrivit Honom att vara genom deras perverterade undervisning om ett brinnande helvete.

De som inte väljer att leva enligt Guds livsväg efter de 100 åren kommer inte bli torterade i evighet. De döms istället till en evig dom—en andra död—att aldrig mer få leva igen. Denna andra död innebär visserligen en eld, men en eld som förstör liv. Det är en dom av eld som sker hastigt utan plåga. Det är en brinnande dom eftersom den resulterar i en död som är oåterkallelig—att aldrig kunna bli återuppväckt igen.

Den traditionella kristenheten hittade på ett koncept av pina och tortyr i en evig helveteseld för den som inte lyder Gud. Men domen med evig eld är inte en dom som fortgår för evigt. Det är helt enkelt en eld som leder till död på grund av Guds dom genom att avsluta ett liv för evigt.Att välja liv

Tidsperioden som kallas Domedagen handlar helt och hållet om de val som människor gör under den sista 100-årsperioden. Det är en tid att välja liv, eller inte. Det låter som ett enkelt val, men det kommer det inte att vara.

Människors levnadsvillkor kommer dock vara mycket annorlunda under de sista 100 åren. Möjligheten som ges i form av ett andra liv i fysisk form sker i en värld som skiljer sig enormt mycket från den världen som dessa människor levde sina första liv i. Vad som dock inte är förändrat är deras mänskliga själviska natur, den som formade deras liv den första gången.

Bebisar och små barn som uppväcks till detta andra liv kommer självklart inte ha någon erfarenhet av att ha gjort val drivna av sin egen synd på det sätt som tonåringar och vuxna kommer att ha. Men för de som dog som äldre, och som då var mer fast i sitt eget sätt att leva, kommer det vara många saker som de tidigare levde ut som inte stämmer överens med Guds livsväg. De sakerna är inte enkla att förändra för en människa. Så även efter att Gud erbjudit så pass mycket till de som uppväcks en andra gång så kommer det vara en stor mängd av dessa som helt enkelt inte väljer att förändras. De kommer fortfarande vilja leva som de själva vill och inte såsom Gud vill.

Sådana människor kommer fortfarande föredra ett liv som producerar en massa drama, som till exempel att vara otrogna i sitt äktenskap, att stjäla och förstöra, att fortsätta med politik som förut, att involvera sig själva i korruption, dryckenskap, droger, sexuella perversiteter, okontrollerat hat och avundsjuka gentemot andra, ha en attityd av att se ner på andra, lusta efter rikedom och makt och allt annat som är resultatet av att leva enligt vår själviska mänskliga natur—det som egot vill.

Trots att många miljontals människor kommer uppväckas till ett andra fysiskt liv så kommer dock inte alla att vilja förändra sitt sätt att leva. Alla kommer inte vilja följa Guds livsväg som då kommer presenteras. De kommer istället stå emot Guds livsväg. Många kommer dock inordna sig på grund av att samhället vid det laget kommer regeras av Guds rike, men innerst inne kommer de inte hålla med det det står för eller vilja leva på det sättet.

Endast de som med egen fri vilja väljer att följa Guds livsväg kommer kunna göra de förändringarna i sina liv som krävs för att växa till en andlig tillräcklig nivå så att Gud kan välkomna dem in i Sin familj. Gud är inte skyldig någon människa någonting. Han har redan gett oss allt vi har. Så om en person väljer att leva såsom de själva vill och inte enligt det Gud säger, så är det helt deras eget val. Guds livsväg kan inte, och kommer inte, tvingas på någon. Den måste förbli ett fritt val.

Så i slutet av de 100 åren så kommer det stå klart inför Gud vilka det är som kommer att kunna bli del i Hans familj i all evighet. Det kommer också vara mycket tydligt vilka som valt sitt eget sätt att leva och inte Guds.

Vid den tiden kommer det vara flera miljontals människor som kommer att ha valt att leva enligt Guds livsväg. De kommer att ha valt livet. De kommer att ha tagit vara på möjligheten Gud gett dem att kunna bli del i Hans familj som odödliga andliga varelser.

Men det kommer troligtvis även vara miljontals människor som inte accepterat Gud och Hans livsväg mot slutet av 100 års-riket. De kommer istället att ha valt att gå sin egen väg, precis som ärkeängeln Lucifer gjorde många tusentals år tidigare.

Det var Lucifer som var först med att göra uppror mot Gud och blev efter det benämnd Satan, Djävulen, men också odjuret och den falske profeten. Han förledde en tredjedel av änglarna till att följa hans väg full av själviskhet och stolthet för att försöka få än mer makt och kraft än vad han redan hade fått. De som anslöt till honom i upproret blev benämnda demoner och de har också motarbetat Gud alltsedan dess.

Om en sådan mängd andliga varelser kunde göra ett sådant val under en väldigt lång tidsperiod och vända sig bort ifrån det Gud hade gett dem, så borde det inte vara svårt att förstå att ett stort antal själviska människor, med sin köttsliga natur, kommer göra samma sak under en kort tidsperiod.Guds plan är snart fullbordad

Efter att den sista tidsperioden av 100 år är avslutad så följer en obestämd tidsperiod som Gud ännu inte avslöjat längden på, men den är kort. Det är tiden för den slutliga domen från Gud över mänskligheten. Det kommer avsluta Domedagen.

Den exakta ordningen på händelserna som då sker har Gud ännu inte visat, men Han har tydligt visat vad som kommer hända med de som har valt Hans livsväg och med de som har förnekat den.

Det är en otrolig historia hur allt detta sker och avslutar människans tidsålder. Gud har visat hur Han avslutar den här tidsåldern och processen som Han använder för att utverka domen över alla de som har förnekat Honom genom världshistorien.

Uppenbarelseboken kapitel 20 berättar om tiden när avgrunden som Satan befinner sig i har blivit förseglad och det står att den kommer förbli så tills “de tusen åren nått sitt slut”. Sedan står det: “Därefter ska han släppas lös för en kort tid.” (vers 3). Texten avslöjar inte det exakta tillfället då han släpps fri igen efter att de 1000 åren är över, men andra verser visar genom sitt sammanhang att det kan inte ske förrän efter de 100 åren som följer efter Millenniet. Sedan berättar texten vad som händer när han släpps lös.

”Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand.” (Upp. 20:7-8).

Satan måste befrias från sitt fängelse en sista gång för att Guds plan för mänskligheten ska kunna fullbordas och för att mänsklighetens existens ska kunna avslutas. Satan kommer uppfylla det som han är bäst på, genom att förleda och förstöra, precis som ett av hans namn visar: Förstöraren.

Satan har alltid hjälpt till att snabba upp processen när det gäller att föra nationer in i krig. Genom historien så har nationer alltid förberett sig för krig. Krig mellan olika nationer har alltid varit ofrånkomligt, något absolut. Det är människans sätt att leva. Men som en del i Guds plan så har Satan fått fungera som en katalysator för att skynda på krigsprocessen mellan nationer så att den avslutats snabbare, med syftet att minska det enorma lidandet och än värre ondska som annars uppstår under längre krig.

Krig är ett oundvikligt resultat av den själviska mänskliga naturen. Krig är tyvärr även oundvikligt eftersom människan inte har förmågan att leva på det sättet som skapar fred—det sättet som bara kommer av att leva Guds livsväg när man har Guds rike som regent. Under Millenniet och Domedagen kommer människor att ha möjligheten att lära sig vägen till fred. Gud kommer under dessa tidsperioder inte tillåta situationer att spåra ut så pass så att de leder till krig. Guds rike kommer se till att det råder fred mellan nationerna.

Men när Satan släpps lös så kommer han återigen försöka allt han kan för att föra mänskligheten in ett stort krig—ett krig som dock kommer stoppas innan det ens börjar.

Satan kommer inte ha några svårigheter att påverka de som nu levt två gånger och som inte valt Guds livsväg. De som valt att leva på ett annat sätt än vad Gud uppenbarat som sant och rätt lever i synd. Det är definitionen på synd—att leva på ett sätt som inte stämmer med det som Gud visat är rätt.

När Satan släpps ut i världen så används uttrycket ”Gog och Magog” som ett profetiskt uttryck för människomassorna som inte har valt Guds livsväg. Det står vidare att mängden av dessa är som sanden i haven. Om man betänker hur många människor som då existerar på jorden efter att majoriteten av alla individer från hela mänsklighetens historia uppväckts så kan man ana att antalet som då förnekar Gud och vägrar följa Hans livsväg handlar om flera miljontals människor.

Det är svårt att helt förstå en osund hjärnas sätt att tänka. Det är svårt att förstå vad Satan håller på med, mer än att bara känna till att hans hat mot Guds plan och hans hat mot mänskligheten är så kraftigt att han vill orsaka och se så mycket förstörelse av Guds skapelse som han bara kan.

Trots att Satan konstant motarbetat Gud och försökt förstöra så mycket han kan, så har han aldrig varit i närheten av att hindra eller stoppa något som Gud har bestämt skall ske, men ändå fortsätter han att försöka. Och precis som förut så kommer han under den sista 100-årsperioden försöka samla ihop så många människor som möjligt för att strida mot Guds familj, även om det inte finns någon möjlighet att besegra dem. Satan måste på något sätt lura miljontals människor att tro att de kan lyckas med sin strid. Gud har ännu inte visat hur detta kan ske, men texten säger vad de kommer att försöka att göra.

”De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem.” (Upp. 20:9).

Den här versen berättar om hur denna enorma människoskara som leds av Satan omringar Guds folk med avsikten att strida och besegra dem. Guds folk benämns profetiskt på många olika sätt och här står de att de utgör den älskade staden. Detta är inte den faktiska fysiska staden Jerusalem, men den andliga staden, Guds folk.

Texten visar sedan att Gud stoppar Satan och de som har följt honom från att börja strida. Fastän deras syfte är att kriga så kommer Gud inte tillåta det utan Han kommer helt enkelt att förinta Satan och hans armé.

Det finns verser som beskriver sju änglar som har sju skålar (med sju plågor) som hälls ut över mänskligheten. Det berättas också att en av dessa sju änglar är närvarande under den här tidsperioden mot slutet av de 100 åren. Även om dessa sju plågor som kommer hällas ut över mänskligheten inte ännu har förklarats så visar texten ändå att detta är det tredje veropet som sker när den sjunde basunen uppfylls. Kom ihåg att det tar lite mer än 1100 år för händelserna från den sjunde basunen att förverkligas.

Händelserna som är kopplade till den sjunde basunen börjar med Kristus återkomst för att etablera Guds rike vid Millenniets början. Sedan efter drygt 1100 år så kommer händelserna som är kopplade till det tredje veropet att uppfyllas genom att de sju änglarna häller ut sina plågor över jorden.

Det är det sista veropet för mänskligheten. Det sätter helt enkelt stopp för mänskligheten. Det är kraftfullt och hastigt. Det avslutar även Satans fruktlösa försök att strida mot det som tillhör Gud.

Ja, Guds plan inkluderar faktiskt även den slutliga förintelsen av Satan, vilket måste ske för att Guds plan för mänskligheten skall uppfyllas. Detta beskriver den följande versen i bibeltexten.

”Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Upp. 20:10).

Under vår nuvarande tidsperiod, den som innebär nedräkningen till ett tredje världskrig, så har Gud avslöjat för Sin Kyrka att Satan faktiskt kommer att förstöras—hans liv kommer att nå sitt slut. Och trots att det talas om detta i olika profetior så har ingen förstått detta faktum förrän nu i den sista tiden. Detta har varit en del av Guds mysterium som världen aldrig förstått, men inte heller Guds Kyrka förrän Gud avslöjade detta. Världen känner inte till det än, men Guds Kyrka gör det.

Många har trott att eftersom Gud skapade Lucifer som en ärkeängel, en andlig varelse, så är han odödlig. Men det är inte sant. Han är en skapad varelse. Endast Gud har evigt liv i sig själv. Änglarna har inte evigt liv i sig själva utan skapades som andliga varelser. Oavsett vilken typ av liv det handlar om, fysiskt eller andligt, så är allt skapat av Gud och därigenom kan Gud också avsluta det.

Det är den kunskapen som plågar Satan när det kommer till hans framtida öde. Den här varelsen har existerat som en falsk lärare (en falsk profet) och han har alltid ljugit när det gäller Gud och Guds syfte med Sin skapelse. Satan är den som har förlett mänskligheten med all sin falska undervisning som ledde till en falsk kristenhet med alla dess falska läror.

Så Satan är verkligen ”den” falske profeten och odjuret. Det är det odjuret som givit kraft till det europeiska rikets profeterade kraftperioder. Hans kraft som odjuret och hans lögner som den falske profeten kommer dock vara aktiva under Domedagens (den stora vita tronens) tidsperiod under de 100 åren. Detta på grund av att många människor levde sitt första liv under en period när Satan hade stort inflytande, och de kommer fortfarande ha de minnena kvar när de uppväcks en andra gång. Många av dem föredrog det livet med lögnerna från förr och kommer därför inte vilja veta av den äkta sanningen som Gud presenterar för dem.

Sanningen är att många kommer fortfarande välja Babylons väg av falska livsåskådningar och ritualer, det lögnaktiga sättet som gamla regeringar ägnat sig åt och alla felaktiga sätt att leva från förr. De föredrar det livet framför Guds livsväg. Det felaktiga sättet att leva symboliseras av uttrycken som beskriver Satans verk som både odjur och falsk profet. De levnadssätten kan endast helt förstöras när de som valt de sätten att leva också förstörs.

Före det så kommer dock dessa felaktiga sätt att leva börja brytas ner genom det arbete som sker under Millenniet, även om de återkommer med full kraft när de människorna som levt på de sättet uppväcks till ett andra fysiskt liv. Många kommer då att omvända sig från sitt gamla sätt att leva och ta emot det Gud har för dem, men inte alla.

I versen som tidigare citerades så står det att Satan ”skall plågas”. Han plågas av kunskapen om sitt slut. Uttrycket som har översatts som att plågan skulle fortsätta för evigt betyder inte i evig tid, men används i grekiskan för att beskriva en tidsperiod som pågår så länge vissa specifika villkor råder. När en tidsålder når sitt slut så gäller det även de villkor som omger den.

När väl Satan kastas in i den typen av eld som Gud beskriver (inte en fysisk eld) då upphör även hans tidsålder, men fram till dess så plågas han konstant av kunskapen om vad som ligger framför i tiden.Guds plan fullföljd

Vid en viss tidpunkt under dessa sista händelser som just beskrivits så kommer alla som valt och troget levt Guds livsväg att bli förvandlade—återuppväckta—till ett andligt liv i Guds familj Elohim.

Det är en tidpunkt som markerar den slutliga uppfyllelsen av Guds plan och syfte med att skapa människan. Då är Guds andliga familj komplett. Gud beskriver den tiden på många olika sätt.

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.” (Upp. 21:1).

I den här versen så förklarar Johannes att en stor förändring har ägt rum på jorden och ingenting är såsom det var förut. Allt har gjorts nytt och annorlunda.

Uttrycket ”havet fanns inte mer” betyder inte att det inte fanns något vatten kvar på jorden. Det är ett profetiskt uttryck som handlar om att det inte längre fanns något “människohav” såsom under de tidigare 7100 åren. Människans tidsålder och Guds syfte med att skapa människan är då uppfyllt—det är fullföljt—Guds mysterium är uppfyllt och det existerar inget mer mänskligt liv.

”Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen [den fysiska himlen ovan jorden—skyn], från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta." (Upp 21:2-4).

De som är uppväckta är nu del av det som beskrivs som det nya Jerusalem, vilket är ett andligt tillstånd där Guds folk som är del i Hans familj befinner sig i. Dessa verser visar att eftersom de nu är befriade från död, sorg, smärta och tårar som existerade i deras fysiska liv så kommer de inte längre uppleva sådana saker eftersom de nu fötts in i en andlig skapelse—bestående av andlig materia. Sedan följer en fantastisk proklamation när de alla har fötts in i Guds familj.

”Och han som satt på tronen sade: ‘Se, jag gör allting nytt.’ Och han sade: ‘Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna.’ Sedan sade han till mig: ‘Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten’” (Upp. 21:5-6).

Det är vid tidpunkten när syftet med tidsperioden för Domedagen är fullföljt och mänsklighetens existens är avslutad, antingen genom en andra död eller genom att bli pånyttfödd in i ett evigt andligt liv, som Gud proklamerar att Han har gjort ”allting nytt” och att ”Det har skett!” Guds mysterium—Hans plan och syfte med att skapa människan—har blivit fullständigt uppfyllt och komplett. Händelserna som är kopplade till den sjunde basunen är över.

Efter att Gud proklamerar vad Han kommer fullfölja så fortsätter Han med en sista varning till mänskligheten.

”Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden." En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: "Kom, jag ska visa dig bruden, Lammets hustru." Och han förde mig i Anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud.” (Upp 21:7-10).

Mot slutet av allt Sitt skrivna ord, så förklarar Gud återigen vikten av de valen som människor har full frihet att välja, och att felaktiga val har konsekvenser. Det finns de som i slutet av 100-årsperioden kommer erfara detta genom den andra döden, men det finns även de som kommer bli Guds barn för all evig framtid.