NÄR
NEDRÄKNINGEN
NÅR SITT
SLUT

Kapitel 5
DE SJU BASUNERNA I UPPENBARELSEBOKENALLT SEDAN GUD placerade människan på denna jord så har Han använt olika människor som sändebud till världen, människor som troget levt enligt Guds livsväg, berättat om den och Guds sanningar för andra. Bland dessa människor har det även funnits apostlar och profeter som getts fördjupad förståelse och ytterligare sanningar att förkunna. Denna process har nu pågått i snart 6000 år. Gud har från begynnelsen och hela vägen fram till nu undan för undan avslöjat mer och mer gällande Sin plan och Sitt syfte med människan. Det är en helt fantastisk plan, men en plan som den stora majoriteten av mänskligheten dock aldrig hört talas om.

Det tog nästan 4000 år från det att Gud skapade den första människan, Adam, till att Han sände Sin son, Josua Kristus, till jorden. Han började uppenbara andliga ting som framtill dess varit okända. Kristus avslöjade också ännu mer om Guds plan och Guds syfte med att skapa människan.

När tiden för hans tre-och-ett-halvt-åriga uppdrag närmade sig sitt slut så bar fortfarande många av judarna, inklusive hans egna lärjungar, på förhoppningen att han kommit för att bli deras Messias och att han där och då skulle etablera Guds rike på jorden. De trodde verkligen att han skulle avsätta den romerska styrande makten som förtryckte dem kraftigt och etablera sitt rike. Även om de inte kunde förstå vad han pratade om, så förklarade han dock mycket tydligt för dem att hans rike inte skulle komma att etableras förrän långt senare, långt in i framtiden.

Kristus talade mycket om den sista tiden och om händelser som skulle komma att leda fram till hans återkomst som den profeterade Messias —den som var smord att bli Kung. Ingen av de som hörde honom förstod dock att han först måste dö som Passover-lammet. Efter att han dött och sedan uppstigit till himlen levde förhoppningen kvar att han (under deras livstid) skulle återvända till jorden för att regera som Messias över alla nationer.

Några få årtionden senare bar Kyrkan fortfarande på förhoppningen att han inom kort tid skulle återvända till jorden. Han började därför avslöja för Kyrkan att hans återkomst låg långt bort i tiden, men de hade ändå ingen aning om exakt hur lång tid som faktiskt skulle passera—nästan 2000 år. Kristus uppenbarade för aposteln Paulus att några mycket specifika händelser behövde bli verklighet före det var möjligt att han kunde återkomma en andra gång.

Den största händelsen som Paulus talade om blev så verklighet den 17 december 1994. Det som Paulus beskrev är en så pass viktig del i processen för slutet på människans 6000-åriga självstyre att den har visat sig vara den viktigaste profetiska tidpunkten av dem alla när det gäller nedräkningen till tiden då Guds rike skall etableras på jorden. Den händelsen utgjorde det faktiska tecknet för Guds Kyrka att Josuas återkomst nu låg nära i tiden. Det datumet, den 17 december 1994, var de facto tidpunkten då det första sigillet i Uppenbarelseboken bröts och nedräkningen mot det tredje världskriget startade.Sigillen i Uppenbarelseboken

Nästan 90% av alla profetior i Bibeln gäller den sista tiden. Men även om en så pass stor mängd sista-tiden-profetior finns nedtecknade så har förståelsen och den verkliga uppenbarelsen av dem hållits dold, stängd och förseglad fram tills dess att de skulle förklaras och fullbordas. Faktum är att vi just nu lever i den tiden!

Det beskrevs tidigare i den här boken att Gud gav profetior till Daniel som handlade om nationers och rikens uppgång och fall. Den sista av de profetiorna handlade om uppenbarelsen om ett europeiskt rike, ett rike som skulle komma att uppleva flera uppgångar och fall under en tidsperiod av nästan 2000 år. Dess sista uppgång och kraftperiod skulle ske under tidsperioden då slutliga sista-tiden-händelser skulle komma att avslöjas och uppenbaras, men de flesta människor kommer ändå inte lyssna till varningarna i de uppenbarelserna.

Gud gav profeten Daniel profetior som gällde uppgången och fallet för profeterade världsriken men även en profetisk tajming gällande Messias återkomst. Mot slutet av hans nedtecknande ville Daniel veta mer när det gällde det som han hade tagit emot, men Gud förklarade då för honom att det han hade fått att skriva ned inte var för hans tid och att profetiorna skulle komma att vara stängda och förseglade tills den sista tiden.

Uppenbarelseboken handlar primärt om slutliga sista-tiden-händelser, händelser som beskrivs långt mer detaljerat än vad Daniel gavs att nedteckna. Men det har nu gått nästan 1900 år sedan de profetiorna gavs till Johannes, den siste av de ursprungliga apostlarna. Han tog emot och skrev ner dessa uppenbarelser under en tidsperiod då den romerska makten höll honom fånge på ön Patmos.

Men även om Johannes skrev ned det han gavs, så förstod han inte vad det betydde. Detta på grund av att den sista tiden inte hade börjat än, och på samma sätt som för Daniel så gällde det som Johannes skrev ned inte hans tid. De texterna var nämligen också stängda och förseglade. Det dröjde nästan 1850 år tills det att Gud började uppenbara en liten del av texternas betydelse för Herbert W. Armstrong. Men sedan dröjde det till 1994 tills Gud ökade takten för sin uppenbarelse kring allt som gäller denna sista tid.

I början av Uppenbarelseboken finns en text som beskriver att det inte fanns någon som var värdig att bryta sigillen och uppenbara deras betydelse. Sedan avslöjar texten att Josua Kristus, som Passover för mänskligheten, var värdig att göra det. Den här delen av berättelsen återges för att mycket tydligt förklara på vilket sätt Gud skulle komma att avslöja meningen med de olika sigillen och att det var Kristus som bröt dem.

Alla sanningar och uppenbarelser som Gud ger till Kristus ger Josua sedan vidare till Kyrkan eftersom han är dess överhuvud. Och det är för och genom Guds nu existerande Kyrka i sista tiden som dessa saker uppenbaras. Det är samma Kyrka som Gud kallade Herbert W. Armstrong till för att bli deras apostel—samma Kyrka som Gud startade år 31.

Så vad är då sigillen i Uppenbarelseboken? De är sista-tiden-uppenbarelser av skeenden som har en mycket specifik tajming som leder fram till ett tredje världskrig och därmed slutet på denna tidsålder för människan i det att Guds Rike etableras på jorden. Allt sedan sigillen gavs till Johannes att nedteckna så har de varit stängda när det kommer till förståelsen för vad de betyder. Syftet bakom detta var att de skulle förbli förseglade tills tiden var inne för dessa händelser att äga rum.

Att läsa Uppenbarelseboken kan för många vara en mycket förvirrande upplevelse eftersom den är uppdelad profetiskt i många olika områden. De beskrivs som sju sigill, sju åskmuller , sju basuner, tre ve-rop och sju sista plågor. Bara att fokusera på någon av dessa kan kännas överväldigande. Det är på grund av det, och fokuset i denna boken, som sigillen beskrivs på det sätt som de görs. Allt eftersom läsaren rör sig framåt i boken så kan det ibland upplevas mycket svårt att förstå vad som beskrivs, men allt kommer tillslut klarna och hamna på sin rätta plats.

Det här kapitlet har sitt fokus främst på det sjunde sigillet, som gäller förverkligandet av händelserna som är kopplade till de sju basunerna. Det borde förstärka allvaret i allt detta genom att här och nu få veta att Josua Kristus redan brutit alla sju sigillen. Det innebär att världen befinner sig mycket nära ett tredje världskrig. Och betydelsen av vart och ett av de sju sigillen har redan uppenbarats för Guds Kyrka.

Men trots att det sjunde sigillet har brutits och de sju basunerna ljudit, så har dock händelserna som är kopplade till basunerna ännu inte börjat bli verklighet.

Som tidigare beskrivits, så bröts det första sigillet den 17 december 1994. Även om detta kommer behandlas djupare i kommande kapitel så är det bra att redan här veta om att de fyra första sigillen gällde skeenden som drabbade Guds Kyrka—profetiska händelser som skulle komma att utgöra tecknet på att en mycket specifik nedräkning i vår tid hade startat.

De som säger att de förstår betydelsen av de fyra första sigillen, som ofta även benämns som Apokalypsens fyra ryttare, förstår dem dock inte alls. Detta är huvudorsaken till att de med en ytlig kunskap om det som står skrivet i Uppenbarelseboken kommer stå totalt oförberedda när USA:s undergång börjar, vilken sker på grund av händelserna som de fyra första basunerna i det sjunde sigillet proklamerar. Dessa människor kommer vara totalt chockade när det tredje världskriget startar eftersom de tror att ett sådant stort krig ligger långt bort i framtiden. De har trott att de fyra första sigillen gäller händelser i världen som tillslut leder till ett tredje världskrig. De känner inte till att dessa händelser redan har skett och att de gällde skeenden som drabbade Guds Kyrka, och inte världen.

Allt sedan händelsen 1994, den som Paulus talade om, vilken var det första sigillet, så har Kristus avslöjat mer och mer gällande andra händelser som blivit verklighet. På grund av att Kristus avslöjat så pass många saker under en så pass kort tid för sin Kyrka gällande profetior för denna sista tid, och eftersom så många av dem passade perfekt in i en specifik profetisk tajming, så trodde Kyrkan en period att det faktiska datumet för Kristus återkomst hade uppenbarats, det var dock inte fallet.

Så misstag har begåtts när det gäller att proklamera bestämda datum och år för Kristus återkomst. På grund av detta så har Kyrkan, och framför allt dess ledarskap, mognat och tagit lärdom av sådana misstag och har därigenom börjat förstå mycket mer som ett resultat av den erfarenheten.

Kyrkan talar numera endast om profetiska tidsmärken, tidsmärken som har avslöjats gällande denna sista tid så att människor har möjlighet att välja att hålla sig alerta, på sin vakt, och vaket följa dessa tidsmärken allt eftersom de blir verklighet. Genom att göra detta kan människor vara långt mer förberedda inför de katastrofer som är kopplade till den sista tiden, när de börjar bli verklighet.Översikt över sista-tiden-händelser

En översikt över de olika delarna i Uppenbarelseboken kan här vara till hjälp för att bättre kunna förstå den struktur som är kopplad till fullbordan av profetiska sista-tiden-händelser. Dock finns det här inget behov av att behandla alla delarna, endast de som är viktigast för att förstå de större händelserna i denna sista tid kommer att behandlas.


Sju sigill: Alla öppnade av Josua Kristus

1:a - 5:e sigillen: händelser som gällde Guds Kyrka


6:e sigillet: Handlar om de sju åskmullrens fullbordan

1:a åskmullret var 9/11 (elfte september)

Alla åskmullren fortsätter ända fram till den 7:e basunen.


7:e sigillet: Sju basuner skall uppfyllas

1:a - 4:e basunen: USA:s kollaps

5:e basunen: 1:a veropet - EU använder sig av kärnvapen

6:e basunen: 2:a veropet - En tredjedel av mänskligheten förintad

7:e basunen: Börjar med Kristus återkomst och slutar med det 3:e veropet

Först i denna översikt är de sju sigillen. Josua Kristus uppenbarades vara den som skulle komma att bryta vart och ett av sigillen. Under en längre tid har han, allt eftersom han brutit sigillen, avslöjat för Kyrkan vad de olika sigillen betyder.

Detta är inget som världen uppmärksammat, inte heller den stora delen av Kyrkan som splittrades efter det stora avfallet från tron, eftersom de första fem sigillen gällde skeenden i Guds Kyrka. Avfallet från tron, och andra händelser kopplade till dessa sigill, är viktiga att förstå och kommer förklaras ingående i kapitel 6. Det är tack vare dessa händelser och deras tajming som det går att förstå den faktiska nedräkningen inför det tredje världskriget.

När det sjätte sigillet bröts avslöjade dock inte Kristus den specifika händelsen förrän långt senare när de sju åskmullren uppenbarades. Dessa sju åskmuller gavs till aposteln Johannes att se, men Gud sa dock till honom att inte skriva ner dem eftersom de inte skulle avslöjas förrän i den sista tiden.

Och eftersom temat i den här boken är nedräkningen för det tredje världskriget kommer inte heller åskmullren diskuteras på djupet här. De finns däremot beskrivna i en annan bok med titeln 2008 - God’s Final Witness (finns ej översatt till svenska), den kan laddas ner gratis från Kyrkans hemsida (www.cog-pkg.org/publications).

Endast det första åskmullret behöver nämnas här i samband med beskrivningen av sigillen, eftersom dagen då det sjätte sigillet bröts var den 11:e september 2001. Denna händelse uppenbarade det första åskmullret som handlar om starten på “krigets terror” i denna sista tid. Detta åskmuller har ljudit många fler gånger efter det tillfället, men människor är döva inför det eftersom de inte känner igen mullret.

Efter det sjätte sigillet kommer sålunda det sjunde sigillet. Det sigillet är i sig uppdelat i sju specifika tidsperioder (de sju basunerna) som handlar om enorma omvälvande sista-tiden-händelser. Dessa händelser är så pass kraftiga att hela jorden erfar dom, och om de känner till det som står i den här boken, så kommer de förstå vad det är som händer och veta vad som kommer efter.

De första fyra basunerna (i det sjunde sigillet) handlar om USA:s undergång. Basunerna och deras betydelse är vad det här kapitlet fokuserar på och alla kommer att förklaras här.

Den femte basunen börjar bli verklighet när de tio europeiska nationerna enas om att förklara krig—det sista kriget. Den händelsen kallas det första veropet, och följs av ytterligare två verop. De första två veropen beskriver en enorm förstörelse som leder till att en tredjedel av allt liv på jorden förintas.

Sedan, när väl ljudet eller annonserandet av den sjunde basunen börjar bli verklighet, kommer Kristus etableras som kungars Kung i Guds rike. När den händelsen sker kommer Gud stoppa det tredje världskriget.

Gud uppfyller Sitt ord på ett mycket precist och ordnat sätt och profetior uppfylls mycket exakt. Det profetiska användandet av siffran sju, som symboliserar “fullkomlighet”, avslöjar hur Gud avslutar människans tid av självstyre och efter det etablerar Sitt rikes styre. Det är efter 6000 år av mänskligt styre följt av 1000 år under vilka Josua Kristus regerar, som Guds 7000-åriga plan uppenbaras. Denna tidsperiod följs sedan av den som i Bibeln kallas den sista stora dagen (även kallad Domedagen) vilken sträcker sig över en tidsperiod av 100 år, en tidsperiod som börjar efter Millenniet.

Sigillen började brytas 1994. Vi befinner oss nu i en tid då det sjunde sigillet redan brutits. Det finns inga fler sigill att bryta, och detta faktum i sig basunerar kraftfullt ut hur nära vi är det tredje världskriget. Det kommer närmare i allt snabbare takt.Sjunde sigillet bryts

Det sjunde sigillet bröts den 14 november 2008. Detta följdes av att alla sju basunerna ljöd den 14 december 2008, men händelserna och den fysiska prövningen som de basunerar ut har ännu inte blivit verklighet. Dessa hålls för tillfället tillbaka och anledningen till att de gör det är helt fantastisk.

Här finns nu möjlighet att nå en djup kunskap och förståelse genom att känna till vad för specifik process det är som håller tillbaka händelserna som de fyra första basunerna basunerar ut. Den processens fullbordan är det som avgör när de värsta och mest skrämmande sista-tiden-händelserna kan tillåtas att börja bli verklighet. Dessa händelser som än så länge hålls tillbaka är de vars resultat kommer innebära kollapsen av den rikaste och mest kraftfulla nationen som världen någonsin skådat — USA. En kort tid efter att det sker så startar ett fullskaligt sista kärnvapenkrig.

Notera vad texten säger om de änglarna som blåste i de fyra första basunerna.

“Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande Gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: "Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor!" Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, etthundrafyrtiofyra tusen…” (Upp 7:1-4).

Såsom tidigare förklarats i boken så har Gud, under hela denna 6000-åriga tidsperiod, kallat och arbetat med människor som Han gett möjligheten att bli tränade och formade av Honom. Guds syfte med detta är att förbereda framtida regenter i Guds rike när det etableras i början av Millenniet. Senare i Uppenbarelseboken visar det sig att texten beskriver precis dessa, de som uppväcks för att regera tillsammans med Josua Kristus när han kommer åter till jorden.

Dessa människor beskrivs som att de får Guds sigill, efter att de nått en viss nivå av mognad, för att ingå i gruppen av 144 000 individer som återkommer med Kristus. Detta kommer beskrivas mer ingående längre fram i den här boken, men just nu är det viktigt att förstå att fram till att Gud fullkomnar den processen, genom att ge sigillet till de som ännu fortfarande är kvar i processen, kan de slutliga katastrofala sista-tiden-händelserna inte bli verklighet. Det finns nämligen fortfarande några få människor ytterligare som Gud vill ge sitt sigill till för att de 144 000 skall bli fulltaliga.

Detta sigill är något på ett andligt plan i sinnet hos de människor som Gud håller på att förändra, forma och träna för att kunna fungera i specifika funktioner i Guds styrande grupp. Tidpunkten för när Gud ger någon sitt sigill är något som bara Han känner till. Förberedelsen och fullkomnandet av denna uppgift är ingen exakt process. Anledningen till detta är att Gud gett människor en fri vilja att själva bestämma vad de vill göra.

En människa kan bara ges Guds sigill genom att den individen med fri vilja väljer att ta emot det som Gud uppenbarar. Om sedan denna individ fortsätter att ta emot det Gud uppenbarar och även börjar sträva efter att leva det som är sant så kan det efter lång tid ske en förändring i hjärnan — en förvandling — till den stund då Gud kan säga till den individen som Han sa till Abraham: “Nu känner jag dig.”

De 144 000 som uppväcks till ett andligt liv för att regera med Kristus har alla gått igenom den långa och prövande processen fram till dess att de blivit “fast övertygade” — förvandlade — och trogna Guds vilja, syfte och livsväg. Den vägen är vägen till frid, sunt tänkande, rikedom och fullhet i livet. Detta är dock inget fromt och påklistrat sätt att leva, såsom vissa religiösa människor har vant sig vid att visa upp.

Så, Gud har arbetat för att förbereda dessa 144 000 individer att regera tillsammans med Kristus i Guds rike. Men tidpunkten när varje individ får sitt sigill är, som sagt, något som bara Gud känner till eftersom det är Han själv som utför det arbetet. Det är också anledningen till att ingen människa kan känna till det exakta datumet eller timmen för Kristus återkomst.

Men betänk detta! Det faktum att vi nu befinner oss vid tidpunkten när katastroferna, som de fyra första basunerna basunerar ut, hålls tillbaka borde vara tillnyktrande för alla människor. Det borde inte heller vara svårt att inse att dessa händelser inte kan hållas tillbaka mycket längre, i väntan på att de sista individerna som är kallade att utgöra en del av de 144 000 kan få sitt sigill, och händelserna startar. Det faktum att alla sju sigillen redan brutits och endast kraftig förödelse väntar på att släppas lös talar sitt tydliga språk. Vi befinner oss sannerligen i slutet av den sista tiden.DE FÖRSTA FYRA BASUNERNA
Uppenbarelsen som handlar om att USA ska försvagas

De första fyra basunerna i det sjunde sigillet handlar om sammanbrottet av Amerikas förenta stater. USA har varit den mäktigaste nationen under den tidsperioden som i Bibeln benämns “den sista tiden” och händelserna kopplade till dessa första fyra basuner är strukturerade på ett specifikt sätt för att avsluta USA:s dominans, påverkan och makt i världen. USA är den första nationen av alla att bli ödmjukad av Gud eftersom USA har fått så oerhört mycket av Honom och även givits den tydligaste möjligheten att lyssna till Gud, men vägrat göra det. Denna förödmjukande process som kommer drabba USA kommer att bli mycket oerhört kraftfull.

Effekten av dessa fyra basuner kommer även påverka Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland och de kommer också att drabbas hårt; men graden av hur hårt de drabbas är helt avhängig av hur dessa nationer responderar på Gud när väl effekten av den första basunen börjar drabba dem. Om de då inte börjar lyssna till Gud, när den fulla kraften i varje basun släpps lös, så kommer de bara öka sitt lidande ytterligare.

Trots att alla sju basunerna ljöd den 14 december 2008, så avslöjades det, som sagt, senare att de katastrofala händelserna som är kopplade till de första fyra basunerna hölls tillbaka eftersom alla 144 000 inte hade fått sitt sigill ännu. När den processen väl är klar så kommer det som leder till USA:s fall att börja. Detta är något som hela världen ögonblickligen kommer att inse—i mycket högre grad än vad som var fallet med händelserna runt 11 september.

När dessa händelser tar sin början kommer det även innebära den faktiska starten på det tredje världskriget, och det hittills största bruket av kärnvapen i ett fullskaligt krig kommer att ta sin början.

Uppenbarelseboken kapitel 7 avslöjar tydligt vad som är viktigast i Guds plan och som vad som först måste vara färdgt innan Gud kommer tillåta händelserna som är kopplade till basunerna att bli verklighet. Och det är att Guds styrande grupp måste vara redo och på plats innan allt mänskligt styrande möter sitt slut.

Uppenbarelseboken kapitel 8 visar med ett starkt profetiskt språkbruk på händelserna som leder till USA:s fall, då USA är den första nationen att falla. Detta kommer ske när händelserna börjar som är resultatet av den första basunen.

“Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp.” (Upp 8:7).

Det kommer än tydligare förklaras i kapitel 7 i den här boken att de första fyra sigillen i Uppenbarelseboken handlade om enskilda händelser som följde efter varandra i snabb takt och kulminerade i en fullbordan av det fjärde sigillet. De tre sigillen som bröts innan det fjärde fortsatte dock att påverka skeendet och deras förstörande effekt fortsatte att öka. Och den kombinerade förstörelseeffekten mångfaldigades i det som det fjärde sigillet beskriver.

Det är på samma sätt med de första fyra basunerna i det sjunde sigillet.

Den första basunen börjar med något som Johannes liknade vid “eld som kastades ned på jorden”. Den blandas sedan med mycket blod. Detta handlar om moderna vapen som kan se ut som kraftig eld från himmelen som förgör allt i sin väg. De dödar inte bara människor och djur som råkar befinna sig i dess närhet men orsakar också vidsträckt förödelse på all form av växtlighet.

Det är dock viktigt att förstå att detta inte nödvändigtvis drabbar hela nationen samtidigt, men där det händer där är följderna såsom det beskrivs.

Texten avslöjar inte varifrån attacken kommer och profetian avslöjar inte vem som kommer ligga bakom attacken, men den kommer att ske. Och den kommer drabba den mäktigaste nationen som världen någonsin skådat.

Det som sedan beskrivs kopplat till den andra basunen är dock inte något som sker långt senare. Av det profetiska språkbruket att döma så skulle det kunna vara något som sker samtidigt. Johannes beskrivning av det han såg är något som drabbar hamnstäder.

“Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg kastades i havet. En tredjedel av havet förvandlades till blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under.” (Upp 8:8-9).

Hur skulle en person som levde för 2000 år sedan beskriva en vision av skräckinjagande händelser skapade av nutidens mest avancerade och kraftfulla vapen? Om den personen skulle försöka beskriva något sådant som skulle kunna hända i en av dagens hamnstäder, skulle det då kanske kunna beskrivas som ett berg av eld som kastades i havet?

Detta handlar om förstörelsen av vissa större hamnstäder i USA, som ett resultat av det som händer på grund av att den andra basunen ljuder. Många stora båtar och skepp kommer förstöras och det har i sig en tvådelad fullbordan. En består av en destruktiv attack mot den globala marknaden. Den andra består av en massiv attack mot en stark sjömakt.

Texten beskriver att elden förtär en tredjedel av allt levande i och på havet och att vattnet sedan förvandlas till blod. Sedan ges något annat gällande effekten av den tredje basunen.

“Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades till malört, och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert.” (Upp 8:10-11).

I vart och ett av fallen beskriver Johannes så gott han kan hur dessa händelser såg ut för honom. Hans beskrivning av en stjärna var hans försök att beskriva något som var mycket ljust som brann som en fackla och som såg ut att falla från himlen.

I de specifika områdena i landet där detta sker kommer det döda liv i floderna och det står att det förgiftar en tredjedel av områdets vattendrag. Beskrivningen av dessa händelser är helt enkelt beskrivningen av den fortsatta förödelsen som bara ökar i omfattning. Varje basun fokuserar på en specifik förödelse, men de är alla kopplade till samma övergripande händelse som den fjärde basunen avslöjar än tydligare.

“Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus, och natten likaså. Och jag såg, och jag hörde en örn som flög uppe på himlen och ropade med stark röst: "Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som är kvar, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner!"” (Upp 8:12-13).

Den fjärde basunen är kulmen på effekterna av de första tre basunerna och inbegriper än värre förstörelse. Förödelsen som blir resultatet av de tre första basunerna handlar om vad som händer i de specifika områden som dessa vapen kommer att användas.

Över USA så innebär den fjärde basunen specifikt att den normala mängden solsken kommer minska med en tredjedel. Väderförhållandena kommer bli skrämmande förändrade i det att en tredjedel av solskenet inte kommer kunna värma jordytan. Normala växtcykler kommer inte att kunna fortsätta när detta händer.

Denna minskning av solljuset kommer också påverka andra länder i världen, vilka också kommer drabbas av det som händer i USA. Förödelsen som blir resultatet av de fyra basunerna kommer leda till utbredd svält i andra länder också. Många länder är beroende av USA:s export. De världsvida effekterna av den fjärde basunen kommer tillslut leda till att många tiotals miljoner människor dör på jorden.

Beskrivningen av händelserna som de fyra basunerna proklamerar skulle kunna vara effekterna av ett EMP (elektromagnetiskt pulsvapen, vilket är ett kärnvapen som detoneras på hög höjd vars elektromagnetiska puls slår ut all elektronik). Med all förödelse orsakad av kärnvapen över några större städer, inklusive vissa hamnstäder, så skulle en sådan attack kraftigt kunna försvaga en nation under en period.

Olika vetenskapsmän har försökt att räkna ut vad resultatet skulle bli om ett EMP detonerades mitt över USA. Eftersom man aldrig har använt ett sådant vapen som exploderar på hög höjd i atmosfären så kan man inte säkert säga vad effekterna skulle bli, men man kan ändå räkna ut att för ett högteknologiskt samhälle av idag så skulle effekterna bli förödande.

Om tre eller fler av dessa vapen skulle användas strategiskt så skulle det kunna lamslå en nation i så hög grad att människor inte ens kan tänka sig det. En sådan attack skulle kunna slå ut fordon som skulle sluta fungera och förlora kontrollen, vilket skulle vara förödande på tex. motorvägarna. Det skulle också kunna innebära att flygplan slutar fungera mitt under en flygning och störtar.

Ett EMP som detonerades skulle också kunna slå ut det mesta av elektroniken och elektroniskt styrda apparater. Bara det skulle kunna lamslå en nation över en natt, men även orsaka död i en ofattbart stor omfattning. Tänk dig att militären tillfälligt helt slås ut, ingen kollektivtrafik, sjukhus slutar fungera, inga ambulanser, ingen brandkår, ingen ström, ingen gas, ingen tillverkning, inga företag kan fungera, inga bensinstationer fungerar, inga mattransporter sker, affärscenter lamslagna, ingen vattenförsörjning, ingen sophantering, etc. Och ordet “tillfälligt” innebär i det här fallet inte några veckor utan snarare flera månader med denna situation.

Utöver detta så kan man knappt tänka sig förödelsen efter att några kärnvapen detonerat i några större städer. Människor inser inte hur sårbar världen har blivit inför en sådan förödelse som kan drabba den, eller vilken nation som helst, i ett enda ögonblick.

Det är numera inte speciellt svårt att koordinera en sådan attack i denna tidsålder av missiler som kan färdas långt snabbare än ljudet och ubåtar som kan användas för att avfyra sådana missiler så pass nära stora hamnstäder att det inte finns någon möjlighet att hinna försvara sig. Sedan existerar även hotet från kärnvapenbestyckade satelliter som kan färdas högt högt ovanför vilket land som helst och sedan användas för att detonera ett EMP utan förvarning.

Oavsett hur detta exakt kommer utspela sig så kommer resultatet av de fyra första basunerna innebära att USA kommer försvagas genom en mindre initial kärnvapenattack.Ytterligare ödeläggelse av USA efter att det blivit försvagat

När USA blir försvagat så kommer det leda till att maktbalansen i världen rubbas, och andra länder kommer kvickt att försöka fylla tomrummet som uppstår. Många länder som har hållits tillbaka genom påverkan från USA och dess närmaste allierade kommer nu bestämma sig för att utöva inflytande på andra på det sättet de själva önskar. Tänk bara på de länder som i åratal haft gränsdispyter och strider om landområden, eller för att inte tala om alla länder som har haft religiösa och politiska problem som aldrig någonsin lösts. Nu finns det inget som håller tillbaka dem längre!.

På grund av USA:s ökade moraliska förfall och dess ökade arrogans och oärlighet så har USA förvärrats kraftigt under de senaste sju åren och Gud har nyligen avslöjat att USA kommer drabbas mycket värre nu än om det skulle skett utifrån den ursprungliga tajmingen som pekade på att det skulle kunna skett 2012.

Korruptionen och bristen på sunt tänkande hos många av de styrande, och även en stor del av befolkningen, har ökat så hastigt att förödelsen som NU kommer drabba USA kommer bli mycket mycket värre. Stridigheterna, hatet, det falska nyhetsrapporterandet, det ohämmade skvallret, det perversa tänkandet, den ökade girigheten och det generella sinnelaget har blivit så pass korrupt att mer förödelse kommer tillåtas att drabba USA genom händelserna kopplade till de första fyra basunerna.

Stoltheten har växt sig stark under de sju senaste åren, och USA:s vägran att lyssna till Gud har blivit kraftigare och än mer orubbligt negativ mot Honom. Men även efter att denna massiva förödelse börjar drabba USA finns dock fortfarande möjligheten för landet att välja att förändras och börja lyssna till Gud och därigenom minska lidandet av effekterna från de kvarvarande basunerna, för det är mycket mer lidande som kommer. Försvagandet av USA är bara början på än större och än värre förödelse vilken har förutsagts profetiskt.

I Uppenbarelseboken avslöjar Gud att Han har kallat två sista-tiden-vittnen som kommer arbeta tillsammans med att förmedla och intensifiera Guds varningar till nationer, med USA som den primära nationen. När en gång händelserna som dessa fyra basuner proklamerar har avslutats så beror omfattningen av lidandet och dödstalen framöver helt på hur människor responderar på detta.

Gud har lagt USA:s hopp helt i händerna på de två vittnena som getts unik makt att hjälpa USA att bli räddat. Omfattningen av USA:s vidare förödelse beror helt på hur långt nationen är beredd att ödmjuka sig och lyssna till Guds två vittnen.

Om USA inte vill lyssna så avslöjar Gud att stora naturkatastrofer och epidemier kan fortsatt orsaka lika stor förödelse som händelserna kopplade till de fyra basunerna. Dessa naturliga katastrofer har faktiskt möjlighet att orsaka mer förödelse än de kärnvapen som vid den tiden redan kommer att ha använts mot USA. Allt beror på människors gensvar till Gud och till de som Han sänt till dem. USA:s befolknings öde ligger helt och hållet i deras egna händer och beror på huruvida de kan ödmjukas snabbt eller ej, när väl allt detta börjar bli verklighet.

Kom ihåg att när du nu läser om dessa sista-tiden-händelser, som snart kommer att börja bli verklighet i världen, att detta är en tid av kraftfull förändring för världen. Detta är en tidsperiod under vilken Gud tillåter människor att börja den oundvikliga processen av total utplåning av sina egon. Alla dessa profeterade händelser handlar om det som måste ske för att Guds rike skall kunna etableras när Guds son återkommer för att regera. Det här kan kännas mycket svårt att förstå, men det kommer framöver bli mycket enklare att begripa.

Gud tillåter människan att ställas ansikte mot ansikte med den distinkta möjligheten av att hon utrotar sig själv. Det är på grund av den som människan kan börja inse att hennes mänskliga natur måste förändras. Gud vet hur kraftig den erfarenheten måste bli för att kunna få ett verkligt slut på människans självstyre och för att istället få hennes erkännande och medverkan, av fri vilja och med djup önskan, till att Guds regerande grupp etableras.

Och USA är, som sagt, det första landet som drabbas massivt av förstörelsen från sista-tiden-händelserna. De första fem basunerna är helt och hållet riktade mot USA. Detta sker med profetisk skärpa eftersom USA är den nation i världen som Gud har gett mest makt och rikedom genom alla tider, men är samtidigt den nation som motarbetat Gud allra mest. USA har inte lyssnat till Gud trots att landet har getts den största möjligheten av alla nationer att göra det, detta under de senaste 70 åren.

Men USA:s styrande och dess folk vägrade erkänna Herbert W. Armstrong som Guds apostel eller lyssna på hans varningar, utan försökte istället ta kontroll över Kyrkan och förstöra den mot slutet av 1970-talet—Kyrkan som Gud hade sänt Herbert W Armstrong till som apostel. De försökte även förstöra Kyrkan ännu en gång 2012. Detta har inte setts med blida ögon av Gud.

Men det är fortfarande så att USA och/eller dess befolkning har möjligheten att när som helst börja ödmjuka sig och börja att lyssna, om de så vill. Detta är det som Gud profeterade för många många år sedan. USA har mer än någon annan nation i världen getts möjligheten att höra Guds varning inför denna sista tid. Gud kommer ödmjuka USA, det är redan bestämt. Det är stolthet som fört USA fram till tröskeln för en massiv ekonomisk kollaps—en stolthet som också skapat risken för en global ekonomisk kollaps. Detta är huvudorsaken till att de fyra basunerna ljuder.

Profetian avslöjar att utöver förödelsen orsakad av de första fyra basunerna så kommer USA även att börja erfara den destruktiva kraften i olika epidemier och annan olycka som drabbar dem genom de profeterade åskmullren som bara ökar i styrka, om inte—eller ända fram till—USA börjar lyssna till Gud. Denna process styrs i högsta grad av Guds två sista-tiden-vittnen.

Ju starkare USA håller fast vid sin stolthet, desto mer kommer de få lida ända tills de är ödmjukade. Det här handlar om Guds dom och det Han har bestämt gällande på vilket sätt USA skall ödmjukas.

Det liknar mycket sättet genom vilket Gud ödmjukade Farao på Moses tid. Gud ödmjukade Egypten för att rädda Israel ut ur Egypten, men Egypten och dess folk fick betala ett högt pris på grund av sin stolthet. Större delen av Egyptens jordbrukskultur förstördes, de flesta boskapsdjuren dog, och slutligen dödades alla förstfödda i Egypten. Allra sist dog även Farao och hela hans militärmakt när de drunknade i Röda havet. Stolthet är verkligen något ont och en envis fiende till sunt tänkande.DEN FEMTE BASUNEN: Det första veropet!

Även om förödelsen som följer på de första fyra basunerna resulterar i en ofattbar förstörelse, inklusive det att hundratusentals människor dör, så varnar den sista versen i Uppenbarelseboken kap 8 för långt värre händelser efter detta. När kärnvapen börjar användas riktat mot en stor nation så är det säkert att ett långt värre kärnvapenkrig blir följden.

“Och jag såg, och jag hörde en örn som flög uppe på himlen och ropade med stark röst: "Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som är kvar, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner!"” (Upp 8:13).

Uttrycket “ve” har att göra med allvarliga konsekvenser som kommer att orsaka långt mycket förödelse i världen. Dessa tre “ve”-rop hänger samman med det som följer på de händelser som proklamerades av de senaste tre basunerna. Dessa verop handlar om hur Gud utkräver sin dom över människan för hennes vägran att lyssna till Honom.

Efter detta kommer händelserna som proklamerats genom den femte basunen att börja och det första veropet kommer bli verklighet. Den här basunen uttrycks på ett specifikt sätt för att belysa vilken sorts förstörelse som kommer ta sin början i världen. Den är många gånger större än förstörelsen som kommer drabba USA som ett resultat av de första fyra basunerna. Detta kommer sedan leda till starten på ett kärnvapenkrig—ett fullskaligt tredje världskrig. Men kriget börjar egentligen redan när USA blir attackerat första gången, men vad som då händer är ändå ganska begränsat jämfört med vad som kommer därefter.

Händelserna som beskrivs i samband med den femte basunen kan vara ganska svåra att förstå eftersom vissa av händelserna som nämns rör Guds Kyrka och dessutom redan ägt rum. Men de resterande händelserna som inte ännu blivit verklighet handlar om när Satan befrias från sin andliga begränsning, vilket beskrevs tidigare. Det är tiden då han åter igen ges tillgång att använda hela sin kraft och leda världen in i ett massivt kärnvapenkrig. Det är tiden då han kommer att påverka de tio nationerna i EU att använda kärnvapen på ett sätt som idag känns omöjligt och mycket svårt att förstå.

Även om Herbert W. Armstrong på 1950-talet gavs insikten att 10 europeiska nationer skulle komma att enas och använda kärnvapen i ett tredje världskrig så har det inte tidigare varit möjligt att se hur allt detta skulle kunna bli verklighet—förrän nu.

Eftersom det är så lätt att fastna i allt det som uppenbarats i profetior som är kopplade till det som händer under den femte basunen så kommer det här helt enkelt förklaras vad dessa verser profeterar om. Verserna handlar om denna sista kraftperiod för Europa som det gamla profeterade europeiska riket. Den huvudsakliga rollen för den sista kraftperioden är att mycket precist uppfylla en profetisk tajming som kraftfullt eskalerar till en fullskalig kärnvapenkonfrontation mellan flera olika nationer.

Redan nu har Gud börjat gripa in för att hjälpa till att förhindra ett apokalyptiskt krig, vilket människan ofrånkomligt tillslut ändå skulle hamna i—ett krig som skulle komma att utplåna allt levande på jorden om Gud inte grep in. Gud måste gripa in vid ett specifikt tillfälle för att få ett slut på det tredje världskriget. Men innan den tidpunkten kommer Han då och då ingripa i tajmingen för vissa världshändelser och använda sig av vissa sista-tiden-händelser för att få till en förändring i människans mänskliga natur, en rörelse bort från ondskan och närmare det som är gott.

För att denna process skall börja kommer Gud tillåta tio länder i Europa att resa sig vid en mycket specifik tidpunkt. Detta kommer föra det sista kriget till en så pass destruktiv omfattning att Gud måste gripa in för att rädda mänskligheten från sig själva och sin egen undergång. Det har uppenbarats att Guds tajming för detta är när kriget nått en sådan omfattning att en tredjedel av allt liv på jorden har förintats—snarare än allt liv, vilket skulle bli resultatet om Han inte ingrep på det sätt Han kommer att göra.

Men kom ihåg att det inte är Gud som för människor in i krig. Människor har alltid krigat och det är bara en tidsfråga innan människan hamnar i ett tredje världskrig—ett totalt kärnvapenkrig. Om Gud inte ingrep såsom Han kommer att göra så skulle människan helt och hållet utrota sig själv. Gud vet vad som är bäst för människan och Han har valt det här ögonblicket i människans utveckling för att hjälpa människan att kunna se realistiskt på sig själv. Gud vet vad som krävs för att ödmjuka människan och vilken grad av självförvållat lidande som behövs för att hon tillslut ska vända om till Honom.

“Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden, och den fick nyckeln till avgrundens brunn. Den öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden.” (Upp 9:1-3).

Gud avslöjar att Han åter igen kommer befria Satan från den andliga begränsningen som Han satt över honom allt sedan slutet på andra världskriget. Satan har begränsats från att använda all sin kraft—den sortens kraft som leder till krig och kraftig förödelse. Han är Förgöraren, men han har inte alltid haft möjlighet att använda den kraften. Istället så har han under större delen av människans historia haft en andlig begränsning placerad över sig.

Gräshopporna handlar om stora arméer och bilden av skorpioner handlar om deras kapacitet att attackera snabbt och våldsamt. Arméer har aldrig någonsin haft sådan styrka som de har idag på grund av den moderna teknologin—speciellt när det gäller styrkan i kärnvapen.

Som tidigare nämnts gällande den fjärde basunen så kommer USA erfara en av effekterna av kärnvapnen i det att en tredjedel av solskenet inte längre når ner till jordytan på de områden som drabbas av de vapnen. Denna kraftiga minskning av mängden solljus som når ner på jordytan kommer påverka stora delar av USA och, om än i mindre utsträckning, även andra områden i världen.

När den femte basunen beskrivs så avslöjas det att atmosfären och solen kommer bli ännu mörkare, men att det då gäller stora delar av världen. Det kommer leda till enorma katastrofala förändringar i världen och det kan utan tvekan leda till att hundratusentals människor dör. Mycket på grund av den utbredda förstörelsen som drabbar jordbruket och därigenom efterföljande svältkatastrofer. Men det kommer också ske som ett resultat av en kraftig temperatursänkning på jorden som innebär att många människor helt enkelt fryser ihjäl.

Den profetiska fullbordan gällande de tio europeiska länderna sker när de enas om att använda sig av kärnvapenarsenalen som de kontrollerar. Trots att dessa länders enhet är bräcklig (tårna blandade med lera) så har de tillgång till mäktig kraft (järnet i tårna) som de kan använda.

Vi befinner oss mycket nära tiden då dessa verser kommer uppfyllas. Det är dock viktigt att inse att de specifika 10 länderna ännu kanske inte är på plats. Trots att 10 länder nu har ingått en militär allians, skulle en eller flera av dessa fortfarande kunna hoppa av, men när denna händelse väl sker så kommer det vara exakt 10 länder i Europa som kommer fram till detta beslut och då uppfyller profetian.

Det finns egentligen endast ett fåtal scenarier som skulle kunna passa in i denna beskrivning av profetiska händelser som beskrivs i den femte basunen. Gud har inte avslöjat hur det exakta sättet att resonera och det exakta agerandet kommer se ut hos var och en av dessa länder, men de flesta av de större länderna som kommer ingå är redan kända. Oavsett vilka länder som ingår eller på vilket sätt de är involverade så kommer resultatet av deras agerande leda till en kraftig förödelse, det är något som är helt säkert.Vem kommer då Europa att attackera?

Så den verkliga frågan blir nu: “Vem kommer de 10 europeiska länderna enas att använda kärnvapen mot?”

Vid tidpunkten då Europa känner sig tvingade att använda kärnvapen så befinner sig världen i skräck och chocktillstånd. För den som kommer ihåg den chock som många runt om i världen kände över vad som hände den 11 september (9/11) i New York, så kommer detta vara många, många gånger värre. Den här gången kommer USA att ha utsatts för ett kärnvapenanfall och blivit helt lamslaget. Det kommer inte kunna försvara sig mot det som de fyra basunerna proklamerar.

Profetior har inte än uppenbarats som visar vem det är som ligger bakom det första anfallet. Det skulle kunna vara en liten fientlig nation eller någon större nation som initierar en sådan attack gömd bakom någon liten nation. Men uppenbart är att anfallet inte kommer att komma från något stort land.

I vilket fall, efter förödelsen från händelserna kopplade till de första fyra basunerna, kommer världen befinna sig i en situation där de väntar och ser om USA har möjlighet att slå tillbaka på ett begränsat men dödligt sätt. Även om det än inte avslöjats om USA då lyckas slå tillbaka på ett begränsat sätt mot den som anföll, så är det klart att nästa stora händelse är den som den femte basunen uppenbarar.

Profetior visar tydligt att Europa kommer att anfalla USA genom en kraftig attack vid den tidpunkten. Men hur och varför skulle något sådant kunna hända? Det är ju otänkbart att de skulle göra något sådant. Det är verkligen omöjligt att tänka sig, och på grund av detta så kommer de flesta inte tro att det är möjligt, förrän det faktiskt sker.

Profetian om den femte basunen handlar främst om 10 länder i Europa som agerar mot USA, men anledningen till detta har ännu inte blivit helt känd. Det existerar endast några få scenarier då detta skulle kunna passa, där dessa 10 länder tar ett gemensamt beslut att använda kärnvapen—vilket de kommer att göra!

Det har avslöjats att som ett resultat av händelserna som den femte basunen proklamerar så kommer det råda enorm förödelse och upp till en tredjedel av USA:s alla växter, djur och människor kommer att dö. Beroende på hur responsen från USA:s befolkning blir till Gud efter att kärnvapnen använts så kommer den att bestämma nivån av ytterligare förödelse som de slutligen kommer att få erfara.

Som ett resultat av händelserna som de fyra första basunerna proklamerar så kommer USA att ha tagit emot ett sådant förlamande slag mot dess infrastruktur att dess förmåga att slå tillbaka med kraft tillfälligt satts ur spel. Som tidigare nämnts så skulle attacken kunna komma från en liten fientlig nation som bara använt några få kärnvapen, inklusive en eller två EMP-vapen. Detta skulle leda till totalt kaos i USA:s infrastruktur för kommunikation, transport, handel och många andra delar i samhället, men också innebära ett stort antal döda.

En sådan strategisk begränsad kärnvapenattack uppfyller inte andra profetior som talar om att en tredjedel av nationen skall förstöras, men händelsen som den femte basunen proklamerar gör det. Men en mindre attack skulle delvis kunna uppfylla det profetiska skeendet i det att en tredjedel av växtligheten, djurlivet och befolkningen förintas i just de specifika områdena, som en följd av de första fyra basunerna.

Om en hastig och totalt oväntad attack skulle ske av någon nation som kanske inte genast avslöjades så skulle det sannerligen bli stor panik runt världen över vad som kommer näst. En fråga skulle naturligt kunna gälla hur pass lång tid det kommer ta för USA att samla ihop tillräcklig militär kraft för att svara på attacken och mot vem, eller också så kommer USA att gensvara direkt med kärnvapen mot fienden, och då tvingas plötsligt Europa bestämma sig för vad som är bäst för dem själva.

Om de i Europa kommer anse att Kina eller Ryssland, eller båda två, haft någon slags koppling till det som skett genom en sådan attack mot USA, så skulle det sannerligen leda till ett tufft beslut för Europa, ett beslut som de kanske skulle känna sig tvingade att förverkliga. Dock visar profetsior inte på någon inblandning från Kina och Ryssland i detta, inte förrän i den sjätte basunens händelser.

Å andra sidan, om USA attackerades av en nation som har starkt samröre med Kina eller Ryssland så skulle Europa vara högst oroliga över hur Kina och Ryssland till slut skulle agera mot dem.

Hur som helst så kommer frågan röra sig runt vad konsekvenserna skulle kunna bli om USA till slut attackerar Ryssland och Kina i en fullskalig kärnvapenattack, så fort de har möjlighet till detta. Om det skulle ske så skulle mycket väl de 10 europeiska länderna kunna börja tänka att om USA agerar på det sättet, så skulle Ryssland och Kina antagligen känna att de måste reagera snabbt för att hindra att något sådant sker. Det skulle mycket väl kunna innebära att de attackerar Europa då de ser dem som allierade med USA, speciellt eftersom NATO:s högkvarter ligger i Europa.

Om en nation eller grupp av nationer tydligt inser att de kommer bli indragna i ett kärnvapenkrig, vad har de då för möjligheter? Om du fullt och fast tror att kärnvapen kommer detonera i dina egna städer på grund av ett sådant scenario, är det då möjligt att du skulle kunna tänka dig att minska eller helt ta bort den risken genom att “avsluta jobbet” att slå ut den största militärmakt som världen någonsin skådat medan den möjligheten fortfarande finns?

Skulle det därför kunna anses bättre att attackera USA för att förhindra en attack från Ryssland och Kina, och skulle ett sådant agerande kunna ses som något som skulle kunna hjälpa världen från att hamna i ett fullskaligt kärnvapenkrig?

Ett sådant alternativ skulle kunna ses som det bästa. Ett sådant val skulle kunna förhindra en kärnvapenattack på deras egen mark. Det skulle minska hotet av radioaktiv strålning genom att begränsa radioaktiviteten till den delen av världen—den amerikanska kontinenten—långt bort på andra sidan Atlanten. Det skulle ses som ett bättre alternativ med tanke på att alternativet skulle innebära massiv förödelse och höga doser radioaktivitet i de europeiska städerna, för att inte tala om risken att väldigt många skulle kunna dö i Europa.

Är det möjligt att ett sådant otänkbart scenario blir verklighet bland de 10 länderna i denna sista kraftperiod för det profeterade europeiska riket? Det finns andra profetior som handlar om denna sista kraftperiod som visar på att detta scenariot mycket väl skulle kunna bli verklighet.

Oavsett olika scenarier så är sanningen den att den femte basunen avslöjar att 10 länder i Europa kommer att använda delar av sin kärnvapenarsenal till att förhindra USA från att återhämta sig från den första attacken. Dock är denna attack långt mer förödande än den första och kommer inte bara att försvaga, utan också lamslå USA på ett så pass kraftigt sätt att det skulle behövas flera årtionden för att landet skulle börja fungera normalt igen.Krigets fasor

De mäktigaste länderna i denna sista tid kommer oundvikligen att bli djupt involverade i den enorma förstörelsen som kommer ske på jorden. Några specifika länder är det som kommer skapa den mesta förödelsen på grund av de vapen som de kontrollerar. Dessa länder är uppräknade i Bibeln (med de namn som de hade på det Gamla Testamentets tid), men även de länder som inte är specifikt namngivna i texterna kommer alla bli delaktiga i det sista världskriget. Vissa länder spelar helt enkelt en större roll i det hela.

Alla länder som har egna kärnvapen kommer att använda dem, förutom möjligtvis USA. Det här är ett krig som skapar stor fruktan hos länderna i världen. Det är en typ av rädsla som världen aldrig tidigare upplevt. Den växer till en fruktan som bygger på insikten att människan skulle kunna utplåna sig själv. Mänskligheten har aldrig tidigare stått inför en sådan situation, men det är tvunget att detta krig skapar en sådan extrem nivå av fruktan och förödelse för att mänskligheten ska börja kunna se på sig själv realistiskt och genom detta fyllas av avsky inför hur vidrig den själviska mänskliga naturen verkligen är.

Trots att detta låter fruktansvärt så är det faktiskt detta som kommer kunna hjälpa mänskligheten. Gud avslöjar att dessa händelser som då äger rum kommer att vara det som krävs för att människor ska ödmjuka sig och verkligen längta efter en förändring av sin egen natur.

Det är fruktansvärt för Gud att se sin egen skapelse döda och förgöra sig själv såsom människan nu gjort under nästan 6000 år. Under hela denna tid har Gud konstant berättat för människor vad som skulle skapa sann rikedom och fred. Men människor har konstant vägrat att följa Guds instruktioner. Istället har människor valt att leva på ett sätt som resulterar i ett olyckligt liv fyllt av lidande, krig och ond bråd död, till och med så pass att det har påverkat barn och oskyldiga.

I detta slutliga krig kan dock Gud inte gripa in på ett tidigt stadium och därigenom rädda livet på många oskyldiga, eftersom mänskligheten då aldrig skulle lära sig vad den måste lära sig. Genom sitt självförvållade lidande så måste mänskligheten lära sig sin läxa och börja sträva mot fred genom att välja att leva enligt Guds instruktioner. Gud har i sin plan nådefullt planerat att låta de människor som lidit och dött på grund av människans själviska natur få leva en andra gång, men denna gång i Guds rike på jorden. Tragiskt nog så måste mänskligheten lära sig detta den hårda vägen. Gud är inte ansvarig för att ta livet av människor, men människan är det. Gud låter människor göra sina misstag så de kan lära sig något av dem, precis som föräldrar ofta måste göra med sina barn.

På grund av vidrigheterna och skräcken som ett sådant kärnvapenkrig skapar så kommer människor till slut börja vilja förändra sitt sätt att leva och förändra korruptionen i världen. De kommer börja inse vad Gud har placerat framför dem och de kommer vilja omfamna det—sann fred för alltid.

När väl kriget har avslutats genom Guds ingripande så kommer människor att börja samarbeta på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. De kommer med iver gå in i en ny tidsålder för mänskligheten, en tidsålder där man ser krig för vad det verkligen är. Detta kommer bli starten för en verklig förändring av den mänskliga naturen, en förändring som inte skulle kunna ske på något annat sätt.

Gud kommer att ingripa och börja visa mänskligheten den sanna vägen till äkta fred—och detta i en tid då de verkligen kommer vilja höra vad Han säger. Krig kommer inte längre ses som något glamoröst av olika länder. Att gå med i någon del av militären kommer inte längre marknadsföras som något patriotiskt och heroiskt. Det kommer helt enkelt inte existera någon militär på jorden.

Barn kommer inte lära sig att slåss och kriga genom att leka med den typ av krigsleksaker som barnen växer upp med nuförtiden. Datorspel kommer inte längre marknadsföra krig som något spännande, vilket leder barn till att tänka på krig och att döda och förstöra andra. Böcker och filmer kommer inte längre romantisera krig eller dödandet av andra som ses som fiender.

Människor kommer att ha lärt sig krigets sanna vidrigheter. Länder kommer lära sig att samarbeta på alla livets områden, och det kommer underlättas av att det endast kommer existera en styrande makt—Guds egen regering. Människor kommer inte känna behovet av att skapa någon form av “Förenta Nationer”. Den idén har visat sig vara fruktlös och fred har varit något ouppnåeligt eftersom mänsklighetens styrande alltid varit fördomsfullt, självcentrerat, konfliktskapande och arrogant i sitt tänkande.

Detta sista krig—det tredje världskriget—är i sanning det krig som kommer avsluta alla andra krig.SJÄTTE BASUNEN: Det andra veropet!

När effekten av den femte basunen har avtagit så kommer det ha skett en massiv förödelse i USA. Så mycket som en tredjedel av USA kommer att ha förstörts genom händelserna kopplade till den basunen, vilka även kommer innebära att hundra miljoner människor—och möjligen många fler—har mist sina liv.

Men tillslut når den femte basunen sitt slut enligt vad Johannes skrev: “Det första veropet är över. Se, efter det kommer två till.” (Upp 9:12). Det första veropet var bara början på en utspridd förstörelse och ett långt större antal döda.

“Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud, och den sade till den sjätte ängeln som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat." Och de fyra änglarna som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes lösa för att döda en tredjedel av människorna. Antalet ryttare i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal.” (Upp 9:13-16).

Det andra veropet handlar om förödelsen som sker när den sjätte basunen ljuder. Den basunen handlar om en enorm armé som snabbt kommer samman, i första hand från en allians mellan Ryssland och Kina, och som utökar kriget som då redan startat. Men den handlar också om många andra länder som snabbt förstärker sin militärmakt. Alla gör detta eftersom hela världen dras in i detta slutliga krig—och de kommer alla vara medvetna om att det är ett fullskaligt krig som de hamnat i!

Det finns inte mycket mer att säga om den sjätte basunen eftersom den profetian innebär exakt det den säger. Det kraftfulla “veropet” över mänskligheten kommer innebära att en tredjedel av mänskligheten förintas. Bara detta kommer stå för fler än 2,5 miljarder människors död! Detta är helt omöjligt att förstå, men det kommer snart att hända.

Gud tillåter nu mänskligheten att nå denna nivå av död och förintelse. Det är på grund av mänsklighetens egna val som detta har kunnat äga rum. Men till och med vid den tidpunkten så kommer det finnas mängder av kärnvapen som kan användas av länder som vapen mot andra. Utbredningen av förödelsen kommer vid den tidpunkten dock vara resultatet av endast en liten del av den mängden kärnvapen. Det är vid den här tidpunkten som mänskligheten kommer att utrota sig själv om inte Gud ingriper. Dock är det precis vad Gud kommer göra och stoppa galenskapen.Fortfarande, det ofattbara

Det är också vid den tidpunkten, med den nivån av död och världsvid förödelse, som Gud avslöjar vad som fortfarande rör sig i tankarna hos majoriteten av mänskligheten.

Stoltheten sitter djupt rotad i den mänskliga naturen. Även efter allting som har hänt fram till den tidpunkten så kommer majoriteten av mänskligheten fortsätta att stå emot Gud och vägra lyssna till förklaringen till varför dessa händelser sker. Mot slutet av tidsperioden för de första sex basunerna så kommer flera miljarder människor att ha dött.

Trots att de flesta människor vid den tiden kommer vägra att lyssna till Gud, så kommer det dock vara flera miljoner människor i världen vars länder har erövrats som kommer ropa ut till Gud och som kommer börja lyssna till Honom. Men, den stora massan kommer som sagt fortfarande vägra att erkänna Gud eller ens lyssna till Honom.

Detta är vad texten säger efter att den stora armén på tjugo tusen gånger tio tusen (200 miljoner) har beskrivits:

“Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå, och de ångrade inte sina mord och sin ockultism, sin sexuella omoral och sina stölder.” (Upp 9:20-21).

Detta uttalande om resten av människorna betyder dock inte varenda människa, men pekar ändå på attityden hos de flesta människor. Men vid den tiden finns det dock några miljoner människor som börjat omvända sig och lyssna till Gud. De kommer ropa ut till Gud att Han ingriper och räddar dem.

Trots att förödelsen är ofattbart massiv vid den tidpunkten, när nästan en tredjedel av allt levande har förintats, så är de flesta stora länder, som då fortfarande har kontroll över en mängd vapen, fyllda av en avskyvärd stolthet och tror fortfarande att de kan överleva och vinna kriget, för att sedan åter etablera sig själva som mäktiga nationer igen. De litar fortfarande på sin egen förmåga att kunna vinna kriget och att lösa alla problem som kriget skapat. Det sista som de tänker på är att vända sig till Gud och omvända sig från “sina egna vägar”.

Så om mänskligheten inte ödmjukas så kommer hon aldrig att lyssna till Gud. Därför är det exakt vad Gud kommer göra—Han kommer att ödmjuka de länderna som då fortfarande är starka. Om Han inte gör det så kommer de envist och i blindo förgöra sig själva och allt levande på jorden. Högmod och stolthet ligger otroligt djupt rotat i människan.En mycket viktig övergång från en tidsera till en annan

Det enorma kärnvapenkriget kan inte fortgå eftersom det då slutar i total förintelse. Det kan inte heller hålla på i flera år, utan endast en kort tid, och endast Gud kan stoppa det.

Början av den sjunde basunens fullbordan sker när Gud griper in för att stoppa det tredje världskriget och avsluta kärnvapenkriget som har förstört så mycket av jorden och långt mer än en tredjedel av allt levande.

Så här långt är det värt att notera att Gud har avslöjat betydelsen av de sex första basunerna, och även avslöjat de flesta händelserna kopplade till basunerna. Och som tidigare nämnts i den här boken så finns det saker som har skrivits profetiskt om dessa basuner som är bestämda och som kommer ske precis såsom de nedtecknats och uppenbarats. Men det har också skrivits om saker vars detaljer ännu inte helt har avslöjats.

Världen har fått veta alldeles tillräckligt för att kunna inse och förstå vad som snart kommer drabba den i form av det slutliga kriget. De behöver inte känna till varje enskild detalj. De flesta detaljerna kommer inte bli uppenbara förrän de blir verklighet. Problemet är dock att människor för tillfället inte vill höra om dessa saker, men de kommer hur som helst att få uppleva dem.

Sedan kommer tiden för den sjunde basunen. Den kommer bara förklaras lite kortfattat här eftersom händelserna och den djupare betydelsen som finns i den basunen kommer förklaras utförligt i kapitel 7.

“Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart. Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen: "Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet." (Upp 11:14-15).

Detta är proklamationen att människans styre som styrt under de senaste 6000 åren äntligen får sitt slut, och att Gud nu kommer gripa in och regera över jorden i Sitt rike, med Josua Kristus som frontfigur. Det är här som Kristus till slut blir kungars Kung över hela jorden.

“Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sade: "Vi tackar dig, Herre Gud Allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung.” (Upp 11:16-17).

Gud har alltid haft kontrollen över Sin skapelse, men Han valde att tillåta människan att regera sig själv under 6000 år. Det konceptet har alltid varit en del av Guds plan för att människan en dag skall lära sig att endast Guds livsväg leder till goda, stabila och sanna resultat. Människans sätt att leva under de senaste 6000 åren har bevisats vara en katastrof.

Gud visar ännu mer på hur viktig övergången mellan slutet av den sjätte basunen och starten på den sjunde basunen är. Han gör det genom att lägga in två viktiga profetior före händelserna som är kopplade till att den sista basunen börjar ske.

För det första så lägger Gud in information om det som Han kallar de sju åskmullren, och det är vid denna tidpunkt som de slutar att mullra. De sju åskmullren började mullra när det sjätte sigillet bröts, den 11 september 2001. Det är även vid den här övergångstiden mellan slutet av den sjätte basunen och starten på den sjunde som Gud förkunnar att “Guds hemlighet” skall börja uppenbaras ända tills den är fullbordad. Gud beskriver dessa skeenden på detta sätt för att visa på betydelsen av det som står skrivet om denna övergång.

“När de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva, men jag hörde en röst från himlen: "Försegla det som de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det." Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och det som finns i den och jorden och det som finns på den och havet och det som finns i det: "Tiden är ute. [Tidsåldern är slut] Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det evangelium han gett sina tjänare profeterna." (Upp 10:4-7).

De sju åskmullren (åskorna) som tillhör det sjätte sigillet beskrivs här, de som Gud inte tillät Johannes att skriva ner. De skulle uppenbaras i den sista tiden. Guds Kyrkas övertygelse är att de har uppenbarats och finns förklarade i annan litteratur tillhörande Kyrkan (Church of God PKG – Preparing for the Kingdom of God). Men sanningen är den att världen inte kan se dessa som sanna förrän de alla har skett och åskmullren har tystnat.

Anledningen till att dessa åskmuller nämns vid den här punkten i uppenbarelsen är att sedan åskmullren började mullra så har de fortsatt och de kommer slutligen leda till den här övergången (precis före den sjunde basunen ljuder) när det är tid för dem att fullbordas. Det är under en kort tidsperiod som leder fram till händelsen som är kopplad till när den sjunde basunen börjar som de två slutliga åskmullren kommer ha som störst påverkan och nå sin fullbordan.

För det andra så lägger Gud in profetian om att “Guds hemlighet” skall komma att fullbordas. Processen som för med sig att denna “hemlighet” skall fullbordas kommer visa sig bli en av de mest dramatiska tidsperioderna i den mänskliga historien. Så vad står då skrivet om tiden då händelserna som är kopplade till den sjunde basunen börjar fullbordas?

Det står att det finns en “Guds hemlighet” som kommer fullbordas. Vilken hemlighet är detta som mänskligheten aldrig kunnat förstå och som Guds profeter förkunnat sedan begynnelsen? Det har redan förklarats vad den hemligheten handlar om. Det har kallats en hemlighet eftersom människan aldrig förstått vad den är trots att den har beskrivits under tusentals år.

Världen har bara delvis förstått att en Messias skulle komma. Till och med de ursprungliga lärjungarna förstod inte vad detta betydde, inte förrän efter att Kristus hade återuppväckts och de hade fått del av den heliga anden vilket skedde på pingsten år 31. Den hemligheten har handlat om styrandet—väldet—som utövas och innehas av Messias i Guds rike, i vilket han kommer att regera över alla nationer i världen.

Det finns en tidpunkt när detta blir verklighet! Det finns en tidpunkt när den här händelsen blir tydligt uppenbarad för hela världen. Det finns en tidpunkt då Gud griper in och avslutar människans självstyre och etablerar Guds rike för att regera istället. Det finns en tidpunkt när Gud sänder “stenen som byggarna ratade” som kommer att krossa alla länders makt och avsluta deras självstyre, inklusive detta slutliga krig som de kommer vara engagerade i. De kommer inte kunna bekämpa det Gud gör efter detta.

Guds hemlighet som talas om här har långt mycket djupare mening än detta och kommer förklaras mycket tydligare och djupare i kapitel 7 i den här boken. Hemligheten handlar också om de som återuppväcks till ett andligt liv och vad det verkligen betyder. Den handlar om dem som kommer tillbaka med Kristus för att regera tillsammans med honom. Hemligheten handlar om den styrande gruppen och dess större syfte att leda och hjälpa oräkneliga mängder människor till den punkten att de kan ta emot samma sorts andliga liv som dessa har fått. Det finns så mycket som ska fullbordas—mycket som ska bli klart i Guds plan som mänskligheten aldrig känt till. På så sätt har detta varit en hemlighet under nästan 6000 år.

Utöver det som de sju åskmullren och det sjätte sigillet handlar om så finns det ytterligare en sak som avslöjats mellan händelserna kopplade till den sjätte basunen och början på fullbordan av den sjunde basunen. Det handlar om Guds två sista tiden-vittnen. Guds Kyrkas tro är att de vet vilka dessa två vittnen är och något av det arbete de utför. Men det ligger helt i Guds händer och i Guds tajming att uppenbara dessa två individer för världen. Allt som de kommer att utföra och hur de kommer göra detta är ännu inte helt känt—inte ens för Guds egen Kyrka.

Så början av händelserna kopplade till den sjunde basunen i det sjunde sigillet markerar sannerligen en tydlig tidpunkt. Det blir mer och mer tydligt att den utgör den mest meningsfulla och betydelsefulla tidpunkten i hela den mänskliga historien. Det har allmänt ansetts att det är mot slutet av den sjunde basunens fullbordan som Kristus återkommer för att etablera Guds rike på jorden. Men det stämmer inte—det är inte sant. Kristus återkomst utgör bara början på den sjunde basunens fullbordan.