NÄR
NEDRÄKNINGEN
NÅR SITT
SLUT

Kapitel 3
GUD HAR FÖRUTSAGT DET TREDJE VÄRLDSKRIGETDETTA ÄR VERKLIGEN en skrämmande historia, i synnerhet då den handlar om vår tid just nu. Det som gör den så skrämmande är den enorma förstörelsekraften och omfattningen av det kriget. Gud förkunnar mycket tydligt att mänskligheten aldrig någonsin har upplevt något liknande, och den kommer lyckligtvis aldrig att behöva uppleva något sådant igen.

Vi befinner oss nu i slutfasen av en plan som Gud började förverkliga för nästan exakt 6000 år sedan, i det att Han skapade människan och placerade henne på jorden. Under större delen av denna tid har Gud låtit bli att ingripa i mänsklighetens förehavanden, detta för att låta människan erfara “sina egna vägar” och vad dessa leder till.

Dock har dessa 6000 åren inte varit en tidsperiod under vilken Gud har försökt att rädda mänskligheten, som så många inom den traditionella kristenheten undervisar och verkar tro. Gud har däremot låtit människan gå sin egen väg och valt att inte ingripa förrän i slutet av denna tidsperiod och då för att stoppa den ändlösa upprepningen av mänskligt lidande, krig och andra mänskliga misslyckanden. Men för att vi en gång för alla ska lära oss det som vi måste lära oss så kommer Gud att tillåta mänskligheten att gå så pass långt i detta att den precis når gränsen där den skulle kunna utrota sig själv genom ett kärnvapenkrig.

Som det tidigare stod i den här boken så har Gud hållit tillbaka den djupare förståelsen inom matematik, fysik, kemi etc från människan till den här sista delen i den 6000-åriga planen. Hade Han gett förståelsen tidigare så hade människan utrotat sig själv för länge sedan.

Guds syfte med de 6000 åren har varit att ge oss en tidsperiod under vilken vi har fått försöka styra oss själva så att vi genom den erfarenheten skulle kunna lära oss vissa viktiga läxor som vi aldrig skulle kunnat lära oss på något annat sätt. En av de viktigaste läxorna är att inse att människan inte klarar av att styra sig själv. Alla nationer, små som stora, och alla imperium och kungadömen som har uppstått i historien har alla till slut fallit. Det kommer återigen att ske nu här i slutet. Våra sätt att leva och styrelsesätt fungerar helt enkelt inte, och de rasar alla ihop till slut.

Dagens människor tror inte att deras nationer och regeringar en dag kommer att rasa ihop. Dock är det precis vad de snart kommer att göra! Världen har aldrig upplevt ett termonukleärt krig, och dess följder. Detta är verkligen något skrämmande och fullkomligt fruktansvärt.

Gud har förutsagt uppgången och fallet för folk, nationer och kungadömen. Många riken som rasade ihop för hundratals år sedan migrerade till andra delar av världen och uppstod igen, med nya namn. Gud avslöjar hur man kan identifiera några av dessa idag. Gud förutsade även vad dessa nationer skulle komma att göra, hur de skulle röra sig geografiskt och vilken framtida profetisk roll de skulle komma att få, speciellt under denna sista tid, den som vi lever i just nu.

Gud har hela tiden kontrollerat “tiden” så att de stora upptäckterna, insikterna och den vetenskapliga förståelsen skett, precis när den behövdes, för att vi idag skulle ha exakt den teknologi och utvecklingsnivå som vi har. Inom denna förutbestämda tidsperiod, speciellt de senaste hundra åren, så har människan konstant använt den nya teknologin för militära ändamål och erövringar — krig! Och på grund av fortsatt utveckling av kärnvapen så är det ett absolut faktum att denna teknologi kommer att användas i ett sista stort krig.

Gud vet hur människans själviska köttsliga natur fungerar. Det var ju Han som skapade den. Men när Han gjorde det så gav Han människan ett eget moraliskt ansvar genom möjligheten att göra egna val. Gud visste dock redan vilka sorts val människor skulle komma att göra under dessa 6000 år. Människor som ges möjligheten att själva välja, efter sitt eget huvud, kommer på grund av att de är fysiska varelser utveckla en natur (ett sinnelag) som är självcentrerat och som prioriterar sina egna intressen före andras. Detta gäller alla, vare sig man ser till individer, familjer, samhällen eller hela nationer.

Men denna själviska köttsliga natur utgör dock en mycket viktig del i Guds långt större syfte med att skapa människan. Det Gud har planerat för oss är både spännande och inspirerande och ligger inte heller speciellt långt bort i tiden. Men innan vi går in i den nya tidsåldern, som Gud ger till människan, måste det till ytterligare ett gigantiskt krig. Det är det kriget och de fruktansvärda händelserna som är kopplade till det som till slut kommer få människan att inse vilken oerhört destruktiv kraft som “hennes egna vägar” innebär. Vår mänskliga köttsliga natur kommer till slut, om den inte förändras, leda till total utrotning av mänskligheten.

Tiden då Gud började avslöja att DETTA är den sista tiden.

Guds Kyrka startades år 31 av Gud och har existerat sedan dess. Dock har världen knappt känt till den eftersom det inte var Guds syfte att den skulle bli välkänd. Men där den har blivit igenkänd har den dock utsatts för förföljelse, hat och förtal, allt sedan den bildades. På grund av detta har den förblivit en liten Kyrka genom århundradena, men även dess litenhet har varit Guds plan och syfte med Sin Kyrka. Det syftet kommer framstå tydligare framöver i boken allt eftersom mer kommer berättas om denna lilla Kyrka i de kommande kapitlen.

På 1930-talet hade Guds Kyrka kommit till en punkt där den, på grund av flera hundratals år av förföljelse och förtryck, börjat förlora de sanningar som Gud gett den från början. Så, på 1930-talet, reste Gud upp en sista-tiden-apostel för Guds Kyrka, Herbert W. Armstrong, detta för att börja processen att upprätta sanningarna för Kyrkan igen och även för att börja förbereda Kyrkan för tiden för återkomsten av Guds son. Allt sedan 30-talet har Gud också ökat människans teknologiska framsteg med stadigt ökande takt..

Mot slutet av andra världskriget började Gud visa Sin apostel, Herbert W. Armstrong, att det specifika kriget passade exakt in i profetiska sista-tiden-händelser och att det också skulle följa ytterligare ett stort krig — det sista kriget på jorden — det tredje världskriget. Han gavs insikten att världen, vid den tiden, hade gått in i vad Bibeln kallar “den sista tiden”. Och det var även under den här tidsperioden som profetiorna i Daniels bok och i Uppenbarelseboken började förklaras för honom.

När andra världskriget väl var över började Herbert Armstrong varna för att ett tredje världskrig var på väg. Gud hade nämligen uppenbarat vissa specifika profetior som avslöjade vilka nationer som skulle komma att spela en viktig roll kopplat till sista-tiden-händelserna.

Herbert Armstrong förklarade tydligt att det skulle komma ett stort kärnvapenkrig och han proklamerade också det som Gud förkunnade när det gällde det kriget. Gud sa att det kriget skulle komma att vara så pass kraftigt och förödande att människan skulle komma att utrota sig själv totalt om inte Gud själv grep in och stoppade det. Detta är människans enda hopp — att Gud griper in och stoppar människan från att förinta sig själv.

Herbert Armstrong förklarade mycket detaljerat hur Europa, med Tyskland i spetsen, skulle komma att uppstå som en union mellan flera olika länder, och att dessa skulle komma att ha en gemensam valuta, en gemensam styrande grupp och en militär union som slutligen skulle komma att bestå av exakt 10 europeiska nationer. Att så pass direkt efter andra världskriget säga något sådant som att Tyskland skulle bli starkt igen och utgöra den ledande nationen i ett förenat Europa klingade inte alls populärt vid den tiden.

Icke desto mindre så skrev Frankrike, Västtyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg under Romfördraget den 25 Mars 1957 för att etablera den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG), även benämnd den gemensamma marknaden. Detta ledde sedermera till dagens Europeiska Union (EU).

Många människor gjorde sig lustiga över dessa profeterade sista-tiden-händelser som Herbert W. Armstrong sa skulle komma att ske, men även om han själv endast hann se hur Europa enades i en gemensam styrande struktur så dröjde det hela 13 år efter hans död tills Europa introducerade sin gemensamma valuta, euron, 1999. Idag består EU av 28 länder, och år 2018 beslutade sig 10 av dessa länder för att ingå en militär överenskommelse.

Alla tre nyckelhändelserna som gällde formandet av ett enat Europa skedde exakt på det sättet som Guds apostel hade förutsagt. Men att dessa nyckelhändelser redan har skett avslöjar att nästa viktiga händelse är det tredje världskriget. De slutliga händelserna som är kopplade till denna sista tid sker allt tätare inpå varandra! Den här boken kommer fortsättningsvis att identifiera dessa händelser med syftet att kunna hjälpa människor att få mer kunskap runt dessa och att kunna vara bättre förberedda inför det som följer efteråt.Uppenbarelseboken

Det är ingen vits att här djupdyka i långa förklaringar av historiska skeenden eller bibliska profetior. Istället kommer dessa skeenden och händelser att presenteras översiktligt med syftet att klargöra och förenkla det som annars skulle kräva många timmars studier och långdragna förklaringar. Men trots att detta blir kortfattat är det ändå möjligt att förstå sista-tiden-händelser, något som världen i övrigt är helt blind inför.

Uppenbarelseboken är den sista boken i Bibeln. Det är i den boken som de slutliga faserna av Guds plan för mänskligheten avslöjas. Den uppenbarar slutet av människans 6000-åriga historia, vilken avslutas med stora katastrofer i ”den sista tiden” och kulminerar i ett enormt kärnvapenkrig — det tredje världskriget. Uppenbarelseboken avslöjar också att det är vid en exakt tidpunkt, efter att nära en tredjedel av jordens invånare har dödats, som Gud griper in för att stoppa kriget, och att Han sedan leder den resterande mänskligheten in i en ny tidsålder präglad av fred och rikedom under de följande 1000 åren.

Större delen av Uppenbarelseboken handlar om ”den sista tiden”, vilken är den tidsperiod som vi befinner oss i just nu. Många av sista-tiden-händelserna har, som sagt, redan skett under den senaste 30-årsperioden, men världen är totalt ovetande om detta faktum. Det har dock alltid varit Guds syfte att vid den här tiden börja förklara de specifika händelserna som redan skett men också att uppenbara de långt mycket värre händelserna som ligger framför oss.

Dessa slutliga sista-tiden-händelser uppenbaras med hjälp av profetisk symbolik, vilken man finner i beskrivningarna av de sju sigillen i Uppenbarelseboken, de sju basunerna, de sju åskmullren och de sju sista plågorna. Många som har studerat detta på djupet har kommit till slutsatsen att vi nu börjar närma oss tiden då dessa händelser kommer äga rum på jorden. Men sanningen är den att majoriteten av dessa händelser redan har skett, att vi börjar närma oss slutet på dessa profetiska skeenden och att vi är nära tidpunkten när det tredje världskriget börjar.

En del av allt detta kommer beskrivas längre fram i den här boken, men just nu är det viktigt att känna till att alla sju sigillen i Uppenbarelseboken redan har brutits. Det första sigillet bröts redan den 17 december 1994.

Människor förstår inte dessa uppenbarelser. Det finns många bland de som tror att vi närmar oss sista tiden som tror att sigillen i Uppenbarelseboken snart kommer att börja brytas. Men de inser inte att detta redan har hänt och att mycket i dem redan har uppfyllts. Den oförståelsen är den huvudsakliga anledningen till att de flesta av de som tror att vi snart närmar oss den sista tiden kommer att bli helt överrumplade och vara totalt oförberedda för det som sker framför deras ögon, precis som resten av världen också kommer att vara.

Men det är inte bara så att det första sigillet bröts i december 1994, utan alla de andra sigillen har även de brutits. Det sjätte sigillet bröts på samma dag som det första åskmullret i Uppenbarelseboken ljöd. Det var en dag, och ett datum, som de flesta på jorden känner till, men de känner dock inte till dess profetiska betydelse.

9/11 [den 11 september 2001] var en dag som mullrade så pass kraftigt att bara det datumet nämns så kopplar människor ihop det med det som hände i New York den dagen. Människor känner dock ännu inte till den verkliga anledningen till varför den dagen var så viktig. Eftersom det var dagen på vilken det sjätte sigillet i Uppenbarelseboken bröts och det första åskmullret började mullra. Detta har en stark profetisk betydelse.

Exakt vad som hände i New York, Washington D.C. och på ett fält i Pennsylvania är dock inte det viktigaste med den dagen. Den långt större betydelsen av den dagen är dess bibliska betydelse. Händelserna den dagen är nämligen profetiska. Den profetiska symboliken i händelserna förebådar dock mycket värre händelser framöver. De händelserna uppenbaras i de fyra första basunerna i Uppenbarelseboken, vilka också redan har ljudit, men den faktiska förstörelsen som de förkunnar hålls just nu tillbaka. Människor behöver verkligen förstå vad allt detta betyder.

De fyra första basunstötarna åtföljs av en förstörelse som, när Gud väl tillåter den att sätta igång, riktar sig mot USA och leder till dess fall. De flesta människor tänker att något sådant aldrig skulle kunna ske, men de skulle heller inte ha trott att det som skedde den 11 september någonsin skulle hända i USA.

Händelserna den 11 september var en profetisk försmak av vad som kommer ske när den destruktiva kraften som de fyra basunerna proklamerar tillåts börja härja fritt. Utifrån alla övriga nationers synvinkel så kan det knappast funnits någon tydligare symbol för USAs rikedom, makt och stolthet än de två World Trade Center-tornen.

För att bättre kunna förstå denna symbolik så ska vi nu belysa något av historiken runt tornen.

World Trade Center var känt för de två ikoniska tvillingtornen med 110 våningar. Tornen stod dock faktiskt emot en annan bombattack den 26 februari 1993, men i attacken den 11 september 2001 så förstördes alla byggnaderna som alla tillsammans utgjorde WTC. De två högsta tornen kollapsade och de andra (torn 3, 4, 5 och 6) skadades så pass att de inte gick att reparera och de revs senare. Även den sjunde byggnaden kollapsade sent på eftermiddagen samma dag som attackerna.

Tornen var ursprungligen tänkta att inrymma företag och organisationer som var involverade i “world trade” [sv. världshandel], men initialt misslyckades man att attrahera det tilltänkta klientelet, då dessa företag och organisationer visade litet eller inget intresse att husera i tornen. Så under de första åren flyttade diverse andra statliga organisationer in och det dröjde ända till 80-talet när stadens dåliga ekonomiska tillstånd förbättrades som ett större antal privata firmor flyttade in — mestadels ekonomiföretag som hade koppling till Wall Street [gatan i New York där börsen och de stora bankerna har sina huvudkontor].

World Trade Centrets två tvillingtorn fungerade alltså som ett slags ikoner för nationens storhet. Och som namnet avslöjar så byggdes de utifrån tanken att fungera som ett centrum för världshandel, något som USA varit i flera decennier. Tornen symboliserade även den mäktiga ekonomiska apparaten, Wall Street. Och att alla sju World Trade Center-byggnaderna demolerades, som när en ikon förstörs borde inte undgå den som studerat Bibeln och dess symbolik tillsammans med användandet av talet sju, vilket ju representerar något som är fullständigt.

Resultatet av terroristattacken innebar alltså att alla sju byggnaderna förstördes. Detta förebådade sannerligen USAs profeterade kollaps, vilken är förutsagd att ske som en konsekvens av förstörelsen som de fyra första basunerna i Uppenbarelseboken redan har basunerat ut.

Betydelsen av flygplanet som träffade Pentagon, i Washington, på samma dag bör inte heller gå någon förbi. Profetiskt visar detta att inte ens den nationen med den mäktigaste militärmakten på jorden kan undgå Guds dom och de händelserna som Han kommer tillåta att bli verklighet.

Den här boken kommer även förklara varför och på vilket sätt dessa fyra basuner förebådar USAs undergång. Men först är det viktigt att förstå varför Europa spelar en sådan viktig roll i profetior som handlar om “den sista tiden.”Europa och det tredje världskriget

Hur kunde Herbert W. Armstrong, med sådan exakthet, förutsäga på vilket sätt Europa skulle bli en stormakt under den sista korta tiden precis före det slutliga kriget — det tredje världskriget? Hur kunde han veta att det skulle komma att bildas en gemensam styrande grupp och en union av länder och att de skulle komma att enas om en gemensam valuta och att de sedan skulle komma att bilda en gemensam militär allians med exakt tio nationer? Han kunde förstå det eftersom han gavs insikten om och förståelsen för hur Europas historia exakt stämmer överens med väldigt specifika profetior som Guds profeter skrev ned för mycket länge sedan.

Många profetior och nationers historia är kopplat till detta, men här räcker det att nämna att de tio länderna som har enats i en Europeisk union är kopplade till en profeterad sjunde och sista kraftperiod för Europa, vilken leder till det slutliga världskriget. En översikt över historien och vissa viktiga profetior kommer vidare kunna vara till hjälp för att visa på det som har lett till insikten om varför en Europeisk union uppstod och dess koppling till det tredje världskriget.

Det är huvudsakligen två böcker i Bibeln som innehåller mycket information gällande vissa specifika nationers och kungarikens uppgång och fall och dessa böcker innehåller även en profetisk kronologi över viktiga händelser.

Gud gav profeten Daniel några av de mest detaljerade profetiorna, vilka handlar om dessa nationer allt från Daniels tid ända fram till den nuvarande sista tiden. Sedan, mer än 600 år senare, gav Gud aposteln Johannes ytterligare detaljer gällande det som gavs till Daniel. Det Gud gav till Johannes har ett mycket tydligare fokus på specifika nationer och sista-tiden-händelser som kommer bli verklighet precis före Kristus återkomst.

Det andra kapitlet i Daniels bok innehåller en mäktig profetia som handlar om dessa nationers existens ända fram till den sista nationens fall. Profetian uppenbarar även tydligt något som gäller Guds rike, något som den traditionella kristenheten aldrig förstått. Många undervisar att Guds rike är något som flyttar in i människors hjärtan när någon kommer till tro, medans andra undervisar om att det finns i himlen. Många olika idéer och läror existerar om Guds rike, men att det bokstavligt talat skulle handla om ett rike på jorden, i vilket Kristus regerar, tillhör verkligen inte deras idéer eller läror.

Ett av de största kungarikena som uppstod tidigt i världshistorien var Egypten, från vilket Gud senare befriade israeliterna från deras fångenskap som slavar. Och efter att den egyptiska armén drunknade, tillsammans med Farao, blev Egypten aldrig mer mäktigt igen. Hundratals år efter att Israeliterna befriades ur Egypten hade Israel växt i antal och blivit en nation. De delade snart upp sig i två delar, Israel och Juda. Efter ytterligare några hundra år så erövrades dessa båda nationer och blev bortförda som fångar av olika erövrare.

Israel erövrades av Assyrierna och Juda blev senare bortförda till Babylon. Det var vid tiden då Juda var fångar i Babylon som Gud reste upp Daniel som profet. Kort efter att Juda hade tillfångatagits hade Babylons kung, Nebukadnessar, en mycket märklig dröm och han ville veta vad den betydde. Gud hade gett honom drömmen och Gud avslöjade drömmen och dess betydelse för Daniel. Det är mycket intressant att läsa vad Daniel sa till kungen allra först.

“Daniel svarade kungen:”Den hemlighet som kungen vill veta kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare berätta för kungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och synen du såg på din bädd:” (Dan 2:27-28).

Gud använde drömmen för att genom Daniel beskriva de viktigaste kungarikena i världen hela vägen fram till den sista tiden, ända fram till slutet på Guds plan och syftet med att ge människan 6000 år av självstyre, och till tiden då Hans Son återkommer till jorden och tar kontroll över jorden och regerar alla nationer. Följande verser förklarar den tidsperioden i det att Daniel började berätta drömmen för kungen.

“ O konung, du såg i din syn en stor staty, hög och med strålande glans. Den stod framför dig, och den var skrämmande att se. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte av människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Allt blev som agnar från tröskplatserna om sommaren, och vinden förde bort det så att inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden.” (Daniel 2:31-35).

För att förklara detta på ett enkelt sätt kan man tänka sig rörelsen från toppen av statyn till fötterna som en resa i tiden fram till vår tid, den sista tiden, då vi nått tårna. Den översta delen av den gyllene statyn symboliserade det kaldeiska-babylonska riket som Nebukadnessar var kung över. Den följande delen av silver symboliserade det medo-persiska riket och efter det kom delen av brons som symboliserade det grekiska-makedonska riket.

Tydningen av drömmen började med huvudet av guld, vilket alltså symboliserade det dåvarande babylonska riket och dess kung Nebukadnessar. Tolkningen fortsatte sedan med att visa hur de andra delarna symboliserade kommande rikens uppgång och fall. Tolkningen avslutades med den fjärde delen av statyn, som beskrevs på ett mycket speciellt sätt. Nämligen att benen bestod av järn, men fötterna bestod av både järn och lera. Den bilden symboliserar det sista mäktiga riket som skulle komma att uppleva flertalet kraftperioder i Europa.

En staty med fötter av både järn och lera är ingen bra konstruktion för att ge stadga till en sådan tung staty. Men beskrivningen med benen av järn och fötterna av järn blandat med lera är en mycket bra bild på Europas oroliga historia under hundratals år. Mycket av dess historia har präglats av det romerska riket, som senare började kallas det heliga romerska riket. Dess historia passar perfekt in i flera olika profetior i Bibeln.

Men innan vi går djupare in på dessa oroligheter i Europa, som beskrivs genom bilden av järn blandat med lera så är det viktigt att notera vad Daniel sa till kungen i slutet. Han talade då om en sten som inte hade rivits loss av mänskliga händer, och som träffade statyn så pass våldsamt att statyn förvandlades till stoft som dessutom blåste bort med vinden. Stenen som ingen människa hade rört är en bild som visar att detta inte var något mänskligt.

Senare i samma kapitel förklarar Daniel ytterligare vad alla dessa symboler betyder.

“Men i de kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk [människor]. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store Guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig.” (Daniel 2:44-45).

Trots att detta oftast är lite märkligt översatt så uppenbarar det ändå mycket, precis som andra profetior också gör, i det att de visar tydligt vad Guds plan är för mänskligheten. Gud har tillåtit människan att styra sig själv under 6000 år och dessa verser berättar om slutet för människans riken. Verserna förklarar helt enkelt att “i de dagarna” eller “under tidsperioden för dessa riken” kommer det en tid då människans riken och hennes sätt att styra får sitt slut.

Mänsklighetens tid för att styra sig själv kommer att ta slut, och när det väl händer så kommer det mänskliga styrandet av nationer helt att upphöra, eftersom styrandet av nationerna aldrig någonsin mer kommer lämnas till några “andra folk”. Detta på grund av att stenen, som inte bearbetats av människor, handlar om stenen som “ratades av byggarna” (Psaltaren 188:22). Den texten beskriver byggarna av de mänskliga rikena och stenen är en bild på Kristus — Den Messias som Gud sänder för att regera över nationerna. Jordens nationer kommer sålunda aldrig mer att regeras av människor.

Efter att alla mänskliga riken och styrande grupper har nått till sitt slut i det att Messias återkommer till jorden kommer Gud etablera Sitt rike på jorden — ett rike som kommer regera över jordens alla länder — Guds Kungarike. Efter 6000 år av mänskligt regerande kommer Gud införa Sitt rike på jorden i vilket Josua Kristus är dess kungars Kung. Gud proklamerar att Hans rike kommer regera i evighet, jämfört med de mänskliga rikena som alla misslyckats och slutligen tvingats på fall.Benen av järn

Gud visade med hjälp av statyn uppgången och fallet för fyra profeterade mäktiga riken från Daniels tid och framåt. Gud använde bilden av statyn för att profetiskt fastställa slutet för människans självstyre och för att visa att ingen mänsklig regering kommer någonsin att styra igen. Istället kommer Guds Kungarike — Guds styrande grupp — att regera över alla jordens länder.

Trots att Daniel skrev mycket gällande dessa händelser och även den specifika timingen för dessa så var det huvudsakliga fokuset hela tiden — i enlighet med Guds tidsplan — att till slut skulle Guds styrande grupp etableras på jorden. Detta skulle komma att ske under en tidsperiod som beskrevs som slutet på en tidsålder eller kort sagt den sista tiden — tiden då människans självstyre får sitt slut.

Daniel ville självklart veta mer om det som han hade fått i uppgift att nedteckna, men Gud förklarade för honom att den informationen inte var för Daniels tidsperiod.

“Då sade han [Gud sade till Daniel]: ”Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden.” (Daniel 12:9).

Gud lät inte bara Daniel få veta att han inte skulle bli given ytterligare förståelse när det gällde det han hade fått skriva ned, men också att dessa profetiska ord som han hade nedtecknat var “förseglade” och skulle inte kunna öppnas (för förståelse och uppenbarelse) förrän vid tidens slut — den nuvarande tidsperioden vi lever i. Även det som Gud gav aposteln Johannes att skriva ned, i Uppenbarelseboken, som visar så mycket mer om det slutliga riket som skulle komma att existera vid tidsålderns slut skulle inte avslöjas förrän precis då — den sista tiden. Och det ÄR den tiden vi lever i NU!

Den sista delen av statyn i Nebukadnessars dröm var, som sagt, benen av järn och fötterna som bestod av både järn och lera. Detta handlar om Europa och dess tid som stormakt, som Gud förutsade skulle komma att spela en viktig roll i profetiska händelser, vilka slutligen skulle komma att leda oss in i den sista tiden.

Även om andra regioner i världen också skulle komma att ha riken som skulle bli inblandade i stora krig, så avslöjade Gud att det skulle komma att vara Europa som skulle ha en lång historia som skulle bli speciell på grund av extra styrka under vissa tidsperioder. Dessa styrkeperioder skulle komma att ledas av starka ledare som skulle komma att få starkt inflytande, speciellt genom att initiera krig för att ena och stärka riket.

Denna profetia som handlar om Europa och dess olika styrkeperioder är även tydligt profetiskt kopplad till falsk religion och dess påverkan på människor ända fram till tiden för Kristus återkomst. Exakt 62 år efter att detta imperium entrade scenen såg det till att spika fast Josua Kristus på en påle och döda honom. Men det är samme Josua Kristus som mycket snart återkommer och som då kommer att sätta stopp för det imperiet.

Det finns ett ord som man på egen hand kan undersöka ytterligare som har mycket med bildandet av Europa och det man där tror på. Det är själva ordet Europa. Det kommer från den grekiska mytologin. Europa var namnet på en Fenicisk prinsessa som blev bortförd till ön Kreta av Zeus, som hade antagit formen av en vit tjur. Det är från henne som kontinenten Europa hämtat sitt namn och detta har i själva verket även en stark koppling till etablerandet av olika religiösa idéer i samma område.

Som ytterligare information kan det vara intressant att känna till att när Euron skulle införas som valuta för EU, så placerade de olika länderna olika symboler på mynten. Bland annat fick det grekiska en-euromyntet symbolen av en kvinna som rider på en tjur — symbolen för Europa, men den är mycket mer än så. Den symbolen kommer nämligen visa sig vara mycket viktig senare i Uppenbarelseboken i Bibeln.

Romarriket på Europas kontinent har varit det tidsmässigt längsta av rikena som Gud beskrivit profetiskt i Bibeln. Romarriket symboliseras, i bilden av statyn i Nebukadnessar dröm, av benen av järn och fötterna av både järn och lera. Det riket var den dominerande makten från ca år 31 fram till år 476 då det upplevde ett kraftigt fall som i Uppenbarelseboken beskrivs som ett “dödligt sår”.

Uppenbarelseboken berättar även om en tid då riket skulle bli läkt igen. Den läkeprocessen började under kejsare Justinus som kämpade hårt för att återta landområden som hade förlorats, speciellt runt Italien. Han arbetade även för att stärka den katolska kyrkans makt och påverkan inom Romarriket.

Benen på statyn symboliserar alltså det stora Romarriket. I Uppenbarelseboken avslöjar även Gud fler detaljer gällande denna slutliga tidsperiod och den profetiska påverkan som detta rike utgör i Europa, ända fram till Kristus återkomst. När nu de följande verserna kommer gås igenom så kommer det även här ges en översiktlig förklaring till vad de innebär profetiskt.

“Och han stod på sanden vid havet. Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden.” (Upp 12:18 & 13:1).

Aposteln Johannes skrev ned det han såg i de profetiska visionerna som Gud gav honom. Sanden vid havet är en profetisk symbol för människomassorna som det här vilddjuret skulle komma att utöva kontroll över. De sju huvudena är en bild på sju specifika tidsperioder då vilddjuret skulle komma att utöva extra kraftig påverkan (som varandes huvudet) över de som det styrde och kontrollerade. Trots att det inte är lika tydligt i dessa verser vad de tio kronorna på hornen betyder, framgår det senare att de handlar om vad som sitter på det sjunde och sista huvudet.

“Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det.” (Upp 13:2-3).

Draken är en bild på Satan. Han har haft förmågan att kraftfullt påverka människor och nationer, detta eftersom Gud gav honom den förmågan. Den draken har utövat stark påverkan med motivet att bedra och lura nationer och få människor att anamma hans sinnelag vilket lett till oroligheter och krig. Detta ledde i sin tur till att nationella ledare också gavs förmågan och kraften att kontrollera de folk över vilka de regerade.

När det i texten står hela jorden så är det inte en beskrivning av exakt hela jorden, utan en beskrivning av hela det landområdet som det här riket regerade över. Folken, speciellt i den här delen av världen, följde draken — med andra ord så gjorde de hans sätt (lögnen) till sitt eget, vilket ledde dem bort ifrån Gud. De anammade Satans påhittade lögner som om de vore sanningar och utförde på grund av det handlingar som hädade Gud och Hans sätt (Hans sanningar).

Trots att det kan vara svårt för människor att acceptera denna sanning, så existerar det faktiskt en andlig varelse vid namn Satan här på jorden som utövar stort inflytande över människor på ett ytterst vilseledande sätt genom kraftfulla lögner. Hans makt att påverka på detta sätt är resultatet av att Gud gav människan en fri vilja — att göra sina egna etiska val. Människan kan välja sina “egna vägar” men också vad hon själv väljer att tro på. Tragiskt nog så tenderar vi på grund av vår mänskliga natur att fokusera på våra egna själviska behov och väljer gärna “våra egna vägar” framför Guds vägar.

Vår mänskliga natur tenderar att hellre tro på evolutionen än en Skapare. Vår mänskliga natur tenderar att välja att följa majoriteten, även på det religiösa området, snarare än att följa Guds befallningar. Vår natur tenderar även till att vilja fira en högtid som t.ex. jul, att ge och få presenter, dekorera med vackra ljus, samlas vid speciella familjemåltider, att uppleva något slags låtsas-glädje genom att spela viss musik i oändlighet, men också många andra traditioner och nöjen som är kopplade till julen.

Vår mänskliga natur tenderar att vilja fira speciella högtider som vi under århundraden har förfinat, bearbetat och förgyllt i istället för att högtidlighålla och glädja oss i Guds Heliga Dagar. [På engelska blir detta mycket tydligare då de använder två olika ord i detta sammanhang som gör skillnad mellan människans högtider (holidays) och Guds heliga dagar (Holy days)] Vi lär oss snabbt att dekorera ägg och ge presenter via en fet gubbe som flyger på en släde som dras av renar, även i tropiska områden. Vi tenderar att rättfärdiga dessa saker genom att hävda att de är sedelärande, istället för att ära Gud i ande och sanning.

Vår mänskliga natur tenderar att göra det “vi vill” eller något “vi gillar” och i det existerar en öppen dörr för Satan att komma in i våra liv och leda oss ännu längre bort ifrån Gud. Satan är en kraftfull mästare i villfarelse och lögner, och vår mänskliga natur tenderar att välja att hellre tro på lögner och leva lögnaktigt än att lyda Gud. Det är den enkla sanningen. Detta är dock inte sagt för att döma, såra eller förarga någon, men bara för att belysa en realitet.

“De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?" Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen.” (Upp 13:4-6).

Dessa verser beskriver sju kraftperioder inom Europa — perioder som varje gång lett till krig.

Under en lång tidsperiod var Romarriket starkt kopplat till en kyrka som med tiden blev mycket kraftfull och inflytelserik och som många gånger hade stark påverkan på de som hade den politiska makten.

Dessa verser handlar om en specifik tidsperiod då den kyrkan påverkade både riket och dess ledare som starkast. Tiden beskrivs profetiskt som 42 månader. Profetiskt fungerar det så att antalet dagar under de 42 månaderna i själva verket syftar på hela år. Det innebär att denna profetiska tidsperiod varade 1260 år. Den nuvarande uppfattningen i Guds Kyrka är att den perioden började när kejsare Justinus tog kontroll över Italien mot slutet av det gotiska kriget år 554 och att den slutade vid Napoleons fall.

Det europeiska riket beskrevs ju i Nebukadnessars staty i Daniels bok som ben av järn med fötter och tår bestående av både järn och lera. Beskrivningen av detta rike handlar om profetiska skeenden som utgjorde monumentala perioder i Europas historia med starka ledare och tider av krig och erövringar. Dessa profetiska skeenden gällande detta rike började år 31 och sträcker sig ända fram till Kristus återkomst.

Även om profetiorna i Daniels bok ger en översikt över detta rike så beskrivs det mycket tydligare i Uppenbarelseboken, speciellt när det gäller den påverkan som Satan har haft över det riket.

I Uppenbarelseboken 13 beskrivs perioden då Justinus regerade det romerska riket som odjurets första huvud. Det beskrivs som att ha fått ett dödande slag som sedan har läkt. Detta var en kraftperiod, den första kraftperioden.

Efter Justinus så försvagades riket åter, men upplevde en andra kraftperiod (odjurets andra huvud) under den Frankiska tidsperioden under kung Karl den store år 774. År 800 kröntes Karl den store av påven till kejsare över riket. Varje gång riket började försvagas, följdes det av ytterligare en kraftperiod.

En tredje kraftperiod skedde under Otto den stores regeringstid, vilken även han kröntes av påven, år 962. Riket genomgick sedan en lång period av nedgång innan det kom till sin fjärde kraftperiod år 1520 då Karl V kröntes av påven.

Den romerska kyrkan växte sig så pass kraftfull och gavs sådan auktoritet över riket att det till slut endast var påvarna som beslutade vilka Europas kejsare skulle vara. Under vissa tidsperioder var till och med den kyrkan så pass kraftfull att den styrde riket i högre grad än kejsarna. Men den nivån av makt minskade gradvis för kyrkan och fick sitt slut vid tiden för den femte kraftperioden.

Det var vid den kraftperiodens början år 1804 som påven Pius VII gick med på att åka till Paris för att kröna Napoleon till kejsare. Dock beskrivs det i historieböckerna att precis vid ögonblicket för kröningen så tog Napoleon kronan från påven och satte den själv på sitt huvud. Detta visade tydligt skeendet som nu var igång — påven och den romerska kyrkan blev allt svagare och dess inflytande minskade jämfört med tidigare. Detta markerade slutet för sådana kröningar av Europas kejsare.Fötterna av järn och lera
Från den tiden och vidare framåt kämpade Europa med att hitta sin identitet bland de allt starkare nationella krafterna. Den romerska kyrkan hade nu inte längre samma makt över de nationer som nu var på frammarsch jämfört med vad den haft under århundradena innan. Detta ledde fram till en ostadig tid i Europas historia men som dock präglades av kraftfull utveckling i form av uppfinningar och ökade teknologiska framsteg.

Trots att Europas nationer hade växt sig starka och inflytelserika så var de inte alls sammansvetsade. De var snarare mycket oeniga. Så beskrivningen av dem som fötterna med tår av både järn och lera passar mycket bra.

Starten på en sjätte kraftperiod, vilken beskrevs genom bilden av fötterna (inte tårna) av järn och lera skedde i och med starten av det första världskriget. Det kriget innefattade en allians mellan Tyskland, Österrike-Ungern, Bulgarien och det Ottomanska riket (centralmakterna). Det var det första kriget som på ett sådant omfattande sätt involverade andra länder runt om i världen. Det utkämpades mot Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Italien, Rumänien, Japan och USA. Dessa länder benämndes de allierade nationerna.

Efter tusentals år i människans historia var det dessa nationer som var de första att erfara användandet av överlägset mycket kraftfullare vapen, vilka var resultatet av en snabbt växande teknologisk utveckling, med nya uppfinningar och vetenskapliga framsteg likt aldrig förr.

Kriget innebar även kraftiga sociala förändringar eftersom miljontals kvinnor nu kom in på arbetsmarknaden för att täcka upp för alla män som hade kallats till kriget. Kvinnorna fick även täcka upp efter kriget för de män som aldrig återvände tillbaka hem. Kriget resulterade i att 9 miljoner soldater och 10 miljoner civila fick sätta livet till. Utöver detta så innebar även krigets fasansfulla levnadsförhållanden att den första världsepidemin spreds — den spanska sjukan, år 1918, vilken dödade någonstans mellan 30 till 50 miljoner människor.

Det första världskriget innebar dock endast starten på den sjätte kraftperioden i det profeterade Europeiska riket, då detta bara var en förberedelse för en mycket kraftfullare återkomst under Hitlers ledning. Detta skeende och planen att erövra hela Europa avslöjar vem som egentligen låg bakom allting, precis som alla de andra kraftperioderna för det sista profeterade Europeiska riket. Eftersom Satan inte längre kunde påverka skeendet i Europa genom en tidigare kraftfull kyrka så arbetade han istället direkt via en människa och påverkade sålunda helt Hitlers sinnelag och sätt att tänka.

Hitler var fast besluten att etablera ett tredje rike [Drittes Reich]. Det tyska ordet "Reich" betyder "imperium eller rike." Detta avslöjar hans önskan och strävan att återigen få det gamla romerska riket att uppstå, men den här gången med det tyska namnet och ett tyskt ledarskap.

Det "tredje riket" blev den vanligaste benämningen på den här tidsperioden, men Hitlers verkliga önskan var att riket skulle bli känt som "Großdeutsches Reich" (Det Stortyska Riket). En annan benämning som han använde sig av var "Tausendjähriges Reich" (det tusenåriga riket).

Hitlers önskan var att förvandla Berlin och göra det till huvudstaden i ett Stortyskland "ett världsrike" — ett rike mäktigare än det Romerska riket. Han proklamerade i ett tal i Nürnberg att "...under de kommande tusen åren kommer det inte ske någon annan revolution i Tyskland."

Genom detta försökte Satan återigen att håna Guds sanning, eftersom det bara existerar ett tusenårsrike, vilket är den 1000-åriga tidsperioden då Josua Kristus, Messias, skall regera på jorden. Gud proklamerar att Han kommer etablera ett Tusenårsrike när Kristus återkommer och Guds rike skall regera på jorden. Det är i det riket som det aldrig mer kommer ske någon revolution — aldrig mer några krig.

Satan har stått emot och kämpat mot Gud från det att människan skapades. Han ödslade inte bort någon tid i början utan ledde de första människorna, Adam och Eva, rakt in i synd och uppror mot Gud. Han försökte till och med döda Josua när han bara var ett litet barn. Satan har fortsatt att motarbeta Guds profeter och apostlar under de följande 6000 åren, främst genom att få dem inspärrade och/eller dödade. Satan är även ansvarig för en förödande attack emot Guds egen Kyrka under denna sista tidsperiod. Resultatet av den attacken innebar det stora avfallet från tron som aposteln Paulus beskrev profetiskt.

Men det återstår dock en sista sjunde kraftperiod för det profeterade Europeiska riket, en kraftperiod som faktiskt redan pågått under flera årtionden,. Faktum är att riket börjar närma sig sitt slut under vilket det kommer spela en avgörande roll för tidpunkten för det tredje världskriget. Men världen är blind inför allt detta och inser inte hur EU är kopplat till profetiska sista-tiden-händelser.

Herbert W. Armstrong kände till detta och arbetade hårt för att varna världens nationer för vad som var på gång i en nära framtid. Han förklarade att 10 Europeiska nationer skulle komma att ena sig i en union, och att denna händelse skulle komma att utgöra en av de viktigaste profetiska händelserna. Allt detta innan den sista svåra tiden skulle komma att börja och ett tredje världskrig skulle komma att blossa upp. Mycket av dessa skeenden avslöjas i betydelsen av odjurets sjunde och sista huvud med dess tio kronor i Uppenbarelseboken 13, samt de tio tårna av järn blandat med lera i den sista delen av Nebukadnessars staty.

Det finns ingen bättre bild som beskriver det profeterade Europeiska riket under de senaste två tusen åren än den av statyns ben av järn och dess fötter av både järn och lera. Idag existerar EU som en samling Europeiska nationer som har sin styrka i sitt antal nationer och sin ekonomi. De har också potentialen att sända en kraftfull armé vart som helst i världen om de anser att det skulle behövas. Men, precis som lera, så kämpar de för att ha ett enhetligt styre och en bättre enhet mellan medlemsnationerna.

Även om de ursprungliga nationerna kanske inte kommer ingå i de slutliga tio som profetiskt uppfyller sin roll i det tredje världskriget, så kommer det ändå vara tio nationer som till slut enas, vid en viss tidpunkt, att göra det otänkbara.

Bland de 28 nationerna som ingår i EU så har nu tio stycken ingått ett militärt samarbete, kallat European Intervention Initiative, dessutom har de även börjat distansera sig gentemot USA:s och NATO:s dominans.

Så sent som förra året gav den franske presidenten Macron helt omedvetet ett ödesmättat uttalande som endast några få människor kan förstå då det passar perfekt med ett profetiskt skeende. Han sa att "Vi måste skydda oss mot Kina, Ryssland och till och med USA." Detta är långt mer ödesmättat än vad många människor anar då denna sjunde och sista kraftperiod för det profetiska Europeiska riket kommer spela en framträdande roll vid en slutgiltig konfrontation med dessa tre nationer som Macron nämnde.

Profetior avslöjar att denna sista kraftperiod i form av dessa tio Europeiska nationers militära samarbete kommer innebära konfrontation med både Kina och Ryssland i ett kärnvapenkrig. Men före det så kommer de också involveras i en chockerande konflikt med USA.

Ett annat kapitel i Uppenbarelseboken beskriver dessa tio nationer ytterligare, och mycket mer i detalj. Det som de till slut kommer göra är det som verkligen påskyndar Messias återkomst. Det var på grund av det Gud gav Herbert Armstrong att förstå i dessa profetior som han, långt före sin död för 34 år sedan, mycket tydligt kunde se hur EU skulle komma att se ut idag.

Det finns starka anledningar till den tilltagande önskan under de senaste åren hos många européer för en uppståndelse av det gamla Europa i form av ett nytt Europas Enade Nationer. Detta uppfyller den urgamla profetian gällande en sjunde och sista kraftperiod för det profeterade Europeiska riket. Konturerna till denna sjunde kraftperiod började bildas under 1950-talet och har snart nått sitt fullständiga skepnad.

Europa har nu inte bara en begynnande struktur för en gemensam armé, men de har också arbetat fram en möjlighet att själva bestämma var och när deras egen militära operationer kan sättas in oberoende av påverkan och kontrollen från NATO. De har en egen kraftfull styrka att tillgå om de väljer att använda sig av den. Storbritannien och Frankrike har stora förråd av kärnvapen i Europa och NATO har också placerat ut stora mängder av kärnvapen i Europa. Dagen är snart här då dessa kommer att användas.Kraften som har lurat och bedragit världen

Det är i Uppenbarelseboken 17 som Gud mycket tydligt förklarar den profetiska betydelsen av de sju kraftperioderna för ett Europeiskt rike. I de verserna beskrivs betydelsen utifrån ett religiöst perspektiv. Detta är något som troligen kommer vara bland det svåraste att möta och acceptera för den traditionella kristenheten.

Det som i det kommande kapitlet kommer gås igenom och förklaras i den här boken är inte skrivet för att förarga eller såra någon, dock kommer troligen några läsare ändå att reagera på det sättet när de läser vad som står skrivet. Det kan tyvärr inte hjälpas. Men detta beskrivs för att helt enkelt berätta sanningen så att människor kan börja förstå och få hjälp att göra mer välgrundade livsval framöver.

Att möta och acceptera sanningen i det som står där är det enda sättet för läsaren att på allvar kunna förbereda sig på rätt sätt inför det som ligger framför. Men huruvida man tar tag i detta nu medan det fortfarande finns tid att förbereda sig på rätt sätt, eller om man väljer att göra detta senare, så är det inget man kommer undan. Det finns faktiskt inget annat alternativ.

Vid den här tidpunkten, just nu, så finns fortfarande möjligheten för människor att fritt välja och fatta välgrundade beslut. Men om man inte frivilligt tar tag i detta, så länge det ges tid, så kommer man tvingas till detta när väl sista-tiden-händelserna släpps lösa på jorden. Då kommer det dock vara för sent att förbereda sig själv och de människor man har närmast i livet.

I sinom tid kommer alla människor att behöva möta dessa sanningar. Den stunden kan vara just nu eller när det tredje världskrigets fasor drabbar dem, eller så ligger deras tid för detta i framtiden, när de är återuppväckta till ett nytt fysiskt liv. Hur som helst, så avslöjar Gud att varenda människa, vid någon tidpunkt, kommer att ställas inför det Gud säger är sant.