WANNEER DE
AFTELLING
EINDIGT

Hoofdstuk 9
DE PROFETISCHE AFTELLING VOLTOOIDALS AUTEUR VAN DIT BOEK kan ik zeggen dat dit voor mij tot nu toe het meest uitdagende is geweest wat ik ooit geschreven heb. Voordat we ons verder verdiepen in de aftelling die tot aan de wederkomst van Christus leidt, voel ik mij ertoe genoopt om eerst uit te leggen waarom het zo moeilijk voor mij geweest is om dit boek te schrijven, omdat dat alles te maken heeft met wat in dit hoofdstuk aan bod zal komen.

Van aan het begin van dit boek in hoofdstuk 1, heb ik aangegeven dat het extreem moeilijk voor mij is geweest om te spreken over datgene wat ik klaar en duidelijk geloof te ‘zien’, namelijk het uitbreken van een wereldwijde thermonucleaire oorlog. Hoe pak je dit het beste aan, hoe kan je het beste over zoiets spreken, vooral als het iets is wat geopenbaard wordt door de grote God, de Schepper van alle leven?

Die taak is des te uitdagender als je kijkt naar de verdeeldheid onder de verschillende religieuze geloofsovertuigingen van deze wereld. Hoe kan je mensen ervan overtuigen dat zij door die verschillende religies misleid zijn, zonder heel veel mensen voor het hoofd te stoten? De werkelijkheid is dat dit onmogelijk is, en dat maakt een dergelijke taak dus alleen maar moeilijker.

De ultieme reden waarom ik dit boek geschreven heb, is om kennis te delen over de waarheid betreffende de profetische eindtijd gebeurtenissen die nu op het punt staan om vervuld te worden.

Terwijl ik dit schrijf word ik lichtelijk misselijk bij het zien van hoeveel angst en financiële paniek erin steeds meer landen om zich heen grijpt als gevolg van de COVID-19 pandemie, wetende dat dit slechts een lachertje is in vergelijking met wat ons binnenkort nog te wachten staat.

Op dit moment heeft de wereld het moeilijk met zich te houden aan ‘social distancing’, met thuis te blijven, boodschappen en andere noodzakelijkheden in te slaan, de rekeningen te blijven betalen, etc., maar dat is niets in vergelijking met wat er zal gebeuren wanneer er een wereldoorlog uitbreekt. Voedselvoorraden en de beschikbaarheid van medicijnen zullen dan vele malen schaarser worden. Maar tijdens die oorlog die nu voor de deur staat, zal er ook een tekort zijn aan elektriciteit, water, gas, de beschikbaarheid van het Internet en nog veel andere zaken die we nu nog als vanzelfsprekend beschouwen.

Het delen van dergelijke kennis gaat gepaard met pijn, verdriet, hartzeer, frustratie en nog veel meer emoties, maar toch geloof ik dat het mijn taak is om dit te doen! De enige bemoediging die ik hierbij krijg, is de hoop die God openbaart betreffende de hulp en de genade die sommigen rechtstreeks van Hem en Zijn Zoon zullen ontvangen. Dat is namelijk wat er zal gebeuren met diegenen die zullen willen luisteren, die zich tot Hem zullen keren en zodoende zullen kunnen voortleven in een nieuw tijdperk - in het Millennium dat zal volgen.

Ik heb in dit boek bewust niet over mezelf gesproken, behalve dan in hoofdstuk 1 waarin ik kort heb uitgelegd wat voor dilemma en uitdaging het schrijven van dit boek voor mij geweest is.De reden waarom dit hoofdstuk herschreven werd

Toen dit hoofdstuk geschreven was, werd ik erop gewezen dat het leek alsof het niet compleet was. Het leek alsof er iets ontbrak. De bezorgdheid was dat de manier waarop het de eerste keer geschreven werd misschien te weinig uitleg bevatte over waar dit alles in de Bijbel terug te vinden is. Alleen al dat er geschreven stond dat bepaalde zaken gewoonweg ‘geopenbaard’ waren was reden tot bezorgdheid, omdat veel lezers dit waarschijnlijk niet als een overtuigend argument zouden aanvaarden, en zij behoefte zouden kunnen hebben aan meer overtuigende argumenten en feiten.

Ik begrijp deze bezorgdheid heel goed, en daarom werd het mij ook heel duidelijk hoe dit laatste hoofdstuk wel geschreven moest worden. Tot nu toe was ik vastbesloten om niet over mezelf te praten, omdat dit boek niet over mij gaat. Maar toen werd ik eraan herinnerd waarom juist ik dit boek moet schrijven, en niemand anders.

Alles wat nu volgt betreffende de aftelling naar Wereld Oorlog III en de wederkomst van Christus, is niet compleet als ik daarbij niet datgene vermeld wat God mij getoond heeft dat ik moet zeggen. Het komt erop neer dat ik een opdracht gekregen heb – een werk moet uitvoeren – van God.

Ik heb in dit boek getracht om dat onderwerp volledig te omzeilen, en dat was mij bijna gelukt ook. Het zal velen in deze wereld een beetje vreemd in de oren klinken en zelfs religieus fanatisme lijken wanneer ik over mezelf schrijf in de zin van dat ik dit moet zeggen, maar daar kan ik me niet druk over maken omdat het enige wat voor mij van belang is datgene is wat juist is in Gods ogen.

Eerlijk, dit doet me denken aan de profeet Jona, die probeerde om te zich te onttrekken aan de verantwoordelijkheid om aan Ninevé te verkondigen wat God hem over hun vernietiging verteld had. Ik ben Jona niet, maar ik heb de opdracht gekregen om bij het schrijven van dit boek mensen ervan op de hoogte te brengen dat ik een profeet van God ben, en dat ik door Hem gezonden ben om dit werk te doen. Bovendien ben ik ook de laatste apostel van de Kerk van God aan het einde van dit tijdperk voor de mensheid.

Ik haat het feit dat het tijd zal kosten en dat de mensheid eerst de meest destructieve eindtijd gebeurtenissen zal moeten ondergaan, voordat door die gebeurtenissen zal blijken dat wat ik hier zeg de waarheid is. Tegen dan zal het te laat zijn om je nog voor te kunnen bereiden. Het zou zo veel beter zijn als de waarheid die God mij geopenbaard en gegeven heeft voor zich zou spreken.

Door de eeuwen heen is het altijd de taak van de profeten geweest om de mensheid te waarschuwen voor wat er zal gebeuren omdat zij weigert naar God te luisteren. In zulke gevallen verkondigden de profeten klaar en duidelijk wie zij waren en dat God hen gezonden had met de boodschap die zij moesten overbrengen.

Slechts één grote natie gaf ooit gehoor aan de ernstige waarschuwingen van een profeet, en dat was het land Assyrië wiens hoofdstad Ninevé was. De koning van Assyrië luisterde naar Jona’s waarschuwing. En als gevolg van hun bekering werd Ninevé niet vernietigd. En ongelooflijk maar waar, slechts een paar jaar later bewoog God Assyrië ertoe om Israël te veroveren en haar in gevangenschap te nemen.

Dus vanaf hier zal ik bepaalde zaken verkondigen als profeet en als apostel, die te maken hebben met de dingen die God aan mij geopenbaard heeft die ik moet doorgeven. Ik ben geen profeet zoals de oude profeten die profetieën ontvingen met als doel dat zij in de Bijbel op schrift gesteld zouden worden. Daarentegen ben ik iemand aan wie het gegeven is om veel van de profetieën, die op deze eindtijd en op de dingen die nu staan te gebeuren van toepassing zijn, te interpreteren.

Ik kan dit misschien het beste illustreren aan de hand van de profeten Daniel en Johannes, die beiden veel profetieën met betrekking tot de eindtijd schreven, maar zelf niet wisten hoe of wanneer die profetieën van toepassing zouden zijn op de wereldgebeurtenissen. Zij wisten niet wat de betekenis was van hetgeen zij geschreven hadden. Daniel vroeg zelfs aan God of hij meer inzicht zou mogen krijgen teneinde het te kunnen begrijpen. Maar God zei hem dat hij het boek moest sluiten. God had wel degelijk aan Daniel geopenbaard wat hij moest opschrijven, maar Hij legde hem daarbij ook uit dat wat hij zojuist opgeschreven had niet voor zijn tijd bedoeld was, maar wel voor de eindtijd.

Het boek Openbaring werd door Johannes geschreven, en de profetieën daarin werden hem door God geopenbaard terwijl hij zich in gevangenschap bevond op het eiland Patmos. Hij had er geen idee van wat al deze profetieën betekenden. Maar deze zaken worden nu wel geopenbaard omdat we ons nu in de tijd bevinden waarvoor dit alles opgeschreven werd.

Ik kan het niet helpen als sommigen zullen vinden dat wat hier geschreven staat niet gezaghebbend of waar is, maar dat is het wel. Dus wanneer ik schrijf dat iets ‘geopenbaard’ werd, dan is het aan de lezer om te beslissen of zij willen geloven dat dit waar is of niet. Er is nu eenmaal niets wat uit de Bijbel geciteerd kan worden dat ‘bewijst’ dat deze zaken waar zijn. De bewijslast zit hem in datgene wat eerder geschreven werd over alles wat er in het traditionele Christendom vals is, en alles wat Bijbelse waarheid is.

Het punt is dat niet de persoon die de boodschap uitdraagt belangrijk is, maar wel het feit dat wat die persoon zegt van God afkomstig is, dat is van belang. Maar helaas wordt de manier waarop een profeet ontvangen wordt meestal bepaald door hoe mensen reageren op wat God te zeggen heeft. En dat heeft op zijn beurt dan weer alles te maken met hoe God zal reageren op degenen die zullen willen luisteren en zij die dat niet zullen willen doen.

God maakt het heel duidelijk tijdens dit laatste stadium van het tijdperk van het menselijke zelfbestuur, dat Hij zal luisteren naar iedereen die naar Hem wil luisteren en die zijn leven zal beginnen te veranderen op basis van alles wat Hij geopenbaard heeft.Het begin van de aftelling

Toen de Apostase uiteindelijk plaatsvond, was de Kerk zich niet bewust van wat er werkelijk gebeurd was. De mensen in de Kerk zagen niet dat die bewuste gebeurtenis de geprofeteerde Apostase was. Zij begrepen niet dat datgene wat er in de Kerk gebeurde de vervulling van deze profetie was, noch dat dit zou dienen als het teken voor Gods Kerk dat Zijn Zoon nu zou gaan terugkeren. Niemand wist dit. Pas jaren later openbaarde God dat er op de dag van die Apostase daadwerkelijk een aftelling naar de komst van Christus begonnen was.

Hoewel Joseph Tkach sr. duidelijk zijn verzet en opstandigheid tegen God toonde door de preek die hij toen gaf die in strijd was met de ware doctrines, toch openbaarde God toen nog niet dat Joseph Tkach sr. de rol van ‘de mens der wetteloosheid’ - ‘de zoon des verderfs’ – vervulde. De Kerk wist nog niet dat hij deze profetie van Paulus, die zou dienen als de openbaring van de naderende komst van Christus, vervuld had. Tot op heden is de overgrote meerderheid van Kerk die verstrooid werd nog steeds blind voor deze waarheid.

Hoewel we dit al gedeeltelijk behandeld hebben, toch zijn er nog meer aspecten van deze profetie van Paulus over de Apostase die we nader moeten bekijken. Wanneer je dit verslag in 2 Thessalonicenzen doorneemt, zou je duidelijk moeten beginnen zien waarom deze unieke gebeurtenis zo cruciaal is voor de eindtijd profetieën.

‘En gij weet wat hem nu weerhoudt (Grieks – tegenhoud, bedwingt, ophoudt), opdat hij (de mens der wetteloosheid) op zijn eigen tijd geopenbaard wordt (Grieks – bekend maken, onthullen wat tot dan toe niet geweten was). Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt (zelfde Griekse woord voor - tegenhoud, bedwingt, ophoudt), totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden (Grieks – bekend gemaakt, aan het licht gebracht worden). De Heere zal hem verteren door de geest van Zijn mond en hem tenietdoen door zijn verschijning bij zijn komst.’ (2 Thessalonicenzen 2: 6 - 8)

Deze profetie toont ons dat de ‘mens der wetteloosheid’ – de ‘wetteloze’ – geopenbaard zou worden ‘die de Heere zal verteren door de geest van Zijn mond en teniet zal doen door zijn verschijning bij zijn komst’. De meeste mensen die na de Apostase verstrooid raakten, hebben dit vers niet kunnen begrijpen omdat zij alleen maar een letterlijk fysiek vervulling hiervan kunnen zien. Zij geloven dat deze profetie alleen maar vervuld kan worden op het moment dat Jozua de Christus letterlijk terugkomt op de specifieke dag dat de eindtijd eindigt.

Maar dit vers toont ons juist dat enkel en alleen God de identiteit van de ‘mens der wetteloosheid’ zou openbaren, en wat dit voor de Kerk zou betekenen. En hoewel de meesten niet ‘de oren om te horen en de ogen om te zien’ hadden, toch maakte God het klaar en duidelijk dat Hij Zelf ‘de mens der wetteloosheid’ zou openbaren. Nadat Joseph Tkach sr. doordat hij die opstandige preek gaf het vertrouwen dat hem gegeven was beschaamde, werd de geestelijke Tempel van God ontheiligd. Er had een gruweldaad zonder weerga plaatsgevonden in de Kerk.

Exact 40 Sabbatten (op de dag en het uur nauwkeurig, in zijn lokale tijdzone) nadat Joseph Tkach sr. die bewuste preek gaf, stierf hij. Dat was Gods eigen verkondiging (openbaring). Door hem het leven te ontnemen, openbaarde God dat Joseph Tkach sr. inderdaad ‘de zoon des verderfs’ – ‘de mens der wetteloosheid’ – was. En hierdoor openbaarde God ook dat er voor de wereld nu een eindtijd aftelling was begonnen. Eindelijk was na bijna 6.000 jaar de tijd aangebroken waarin de eindtijd profetieën vervuld zouden beginnen te worden. Dat proces begon op de dag dat Joseph Tkach sr. zijn beruchte (Apostase) preek gaf, maar God moest dit aan ons openbaren.

Deze profetische vervulling van de vernietiging van ‘de mens der wetteloosheid’ door God, is ook de gebeurtenis waardoor de komst van Jozua de Christus aan Gods eigen volk verkondigd– aan het licht gebracht - werd. De tijd voor zijn wederkomst was nu aangebroken en werd niet langer weerhouden aan het zicht van de Kerk. De tijd was aangebroken; de aftelling naar de wederkomst van Christus was begonnen!

Het getal 40 wordt in de Bijbel gebruikt als een verkondiging van Gods oordeel. Vanwege de grote ongehoorzaamheid van de mensheid in de dagen van Noach, voerde God Zijn oordeel tegen hen uit in de vorm van een zondvloed die 40 dagen en nachten duurde. Een ander voorbeeld waarin het getal 40 gebruikt wordt, is toen God de kinderen Israëls vanwege hun opstandigheid 40 jaar lang in de woestijn liet rondzwerven.

Uitgerekend de man die in Gods Kerk direct onder Christus in een positie van autoriteit was aangesteld, verkondigde dat de zevende dag Sabbat niet langer geboden was voor Gods mensen. Is het dan verwonderlijk dat God vanwege de rebellie van Joseph Tkach sr. een oordeel over hem uitsprak? Een oordeel dat exact 40 Sabbatten later, gerekend vanaf de Sabbat dat hij verkondigde dat de Sabbatdag niet langer relevant was - op het uur nauwkeurig - voltrokken zou worden.

Het eerste wat God aan Zijn Kerk openbaarde in verband met deze aftelling, was het belang van een periode van 280 dagen (40 x 7) die Zijn oordeel openbaart, waarbij het getal 40 gebruikt wordt om ‘oordeel’ uit te drukken, en waarbij het getal 7 gebruikt wordt om aan te geven dat Gods doel ‘compleet’ (voltooid)is.

Toen Joseph Tkach sr. die bewuste preek gaf die Gods Tempel – de Kerk van God – bezoedelde en ontheiligde, werd de profetie over de ‘Gruwel der Verwoesting’ in de geestelijke Tempel van God vervuld. Paulus’ profetie over de ‘Apostase’ was begonnen. God openbaarde een specifiek oordeel tegen de ‘mens der wetteloosheid’ deze ‘zoon des verderfs’ dat Hij persoonlijk uitgevoerd had. Exact 280 dagen later ontnam God hem het leven.

Wanneer de overblijfsel Kerk zich bewust werd van het belang van dit oordeel dat geveld werd tegen deze geprofeteerde ‘mens der wetteloosheid’, de ‘zoon des verderfs’, kreeg zij meer inzicht in belangrijke tijdsperiodes die perfect pasten binnen datgene wat de Kerk doormaakte.

Voordat we ons verder verdiepen in het belang van specifieke profetische periodes en de betekenis van getallen zoals die in Bijbelse openbaring gebruikt worden, moet ik erop wijzen dat God zeer geordend en precies te werk gaat bij het vervullen van Zijn Woord. Profetieën worden zeer nauwkeurig vervuld - vooral numeriek.

Het getal 7 wordt profetisch gebruikt om aan te duiden wat door God ‘compleet’ gemaakt (‘voltooid’) wordt, en het openbaart hoe God het menselijk zelfbestuur zal beëindigen en de regering van Zijn Koninkrijk zal vestigen. De 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur en de daaropvolgende 1.000-jarige regeringsperiode van Jozua de Christus, openbaren samen het ‘complete’ 7.000-jarige plan voor de mensheid.

Die 7.000 jaar zijn een profetische vervulling van datgene waar de wekelijkse 7de dag Sabbat een voorafschaduwing van is. De eerste zes dagen van de week zijn apart gezet voor de mensheid om daarop haar dagelijkse werk te doen, maar het doel van de Sabbat is om juist uit te rusten van dat werk en zich in plaats daarvan te focussen op het werk van God – Gods doel, plan en wil voor de mensheid. En gelijkaardig daaraan zijn de eerste 6.000 jaar apart gezet voor de mensheid om daarin op haar eigen manier te leven, maar de daaropvolgende 1.000 jaar zullen gefocust zijn op Gods plan en doel die onder de regering van Zijn Koninkrijk verwezenlijkt zullen worden.

Wat we zonet hebben uitgelegd zijn eenvoudige voorbeelden. Maar profetische tellingen en het gebruik van numeriek in profetische openbaringen kan best verwarrend zijn. Niet iedereen is even geïnteresseerd in wiskunde en numeriek, het is dus begrijpelijk dat sommigen enkele delen van dit hoofdstuk iets minder zullen kunnen waarderen. Desalniettemin openbaren deze zaken ons veel over God en over hoe precies en perfect Hij is in alles wat Hij doet.Profetische Eindtijd Periodes van 1.260 Dagen

De Kerk begrijpt al lange tijd dat er in verband met de komst van Christus specifieke eindtijd periodes van 1.260 dagen zijn, maar zij heeft niet altijd geweten hoe deze op hun plaats passen of hoe zij specifiek vervuld zouden worden.

Over deze specifieke eindtijd periodes wordt in verschillende bewoording gesproken, maar ze zijn allen het equivalent van 1.260 dagen. In Openbaring is er bijvoorbeeld sprake van een periode van 42 maanden die verband houdt met een specifieke periode in de aftelling naar de wederkomst van Christus.

Op andere plaatsen in de Bijbel wordt gerefereerd naar een periode van ‘tijd, tijden en een halve tijd’ (3 ½ jaar), wat profetisch ook het equivalent van 1.260 dagen is. ‘Tijd’ wordt dan gedefinieerd als een periode van 360 dagen, waardoor ‘tijden’ (x 2) 720 dagen is, en ‘een halve tijd’ 180 dagen, alles samen opgeteld maakt dat 1.260 dagen. Gods Bijbelse kalender is gebaseerd op 360 dagen, en niet op 365 dagen zoals in de Romeinse kalender.

Nadat God geopenbaard had wat Zijn oordeel (7 x 40) over de ‘mens der wetteloosheid’ was en dat de eindtijd Apostase in Zijn Kerk had plaatsgevonden, begon Hij ook te openbaren dat er een aftelling naar de wederkomst van Christus begonnen was. Maar met dat alles wist de Kerk nog steeds niet wanneer Christus wederkomst zou plaatsvinden, noch hoe de profetische periodes in die aftelling pasten.

De eerste profetische eindtijd periode die God uiteindelijk aan de Kerk openbaarde, betrof een profetie in Openbaring. Deze gaat over de naweeën van de verstrooiing van de Kerk na de Apostase.

‘En zij (dit is profetisch Gods Kerk) baarde een zoon, een mannelijk kind (Christus), dat over alle volken ter wereld zal regeren met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon (dit spreekt van de opwekking van Jozua de Christus). En de vrouw (Gods Kerk) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat zij daar twaalfhonderdzestig dagen gevoed zou worden.’ (Openbaring 12: 5 - 6)

Dit was de eerste van verschillende zulke periodes die God zou openbaren. Het bleek geen toeval te zijn dat er gerekend van de dag van de Apostase op 17 December 1994 tot en met Pinksteren van 1998 1,260 dagen vervuld werden. Die periode van 1.260 dagen was bijzonder betekenisvol voor Gods Kerk, omdat zij wel wist dat deze specifieke telling een profetische periode was die zich in de eindtijd zou voordoen.

Deze specifieke profetie openbaart Gods bescherming voor een specifiek deel van de Kerk dat na de Apostase over de hele wereld verstrooid raakte (verstrooid in de wildernis/woestijn). Dit overblijfsel werd tegen de aanvallen van Satan beschermd, zodat God deze verstrooide groep geestelijk kon herbronnen (doordat zij door God gevoed werd) totdat zij terug in staat was om op eigen benen te staan.

Een aantal jaar na het Pinksteren van 1998, openbaarde God dat op die bewuste dag het overblijfsel van de verstrooide Kerk heropgericht was, als de ene ware Kerk waar God mee zou werken tot aan de wederkomst van Christus. Dat Pinksteren van 1998 markeerde niet alleen het begin van de ‘overblijfsel Kerk’ in de eindtijd, maar het was tegelijkertijd ook de dag waarop de laatste era van de zeven era’s van Gods Kerk eindigde – de Laodicea era.

Hoewel het dus geopenbaard was dat er tussen de Apostase en de heroprichting van het overblijfsel van de Kerk 1.260 dagen vervuld werden, toch was nog niet geopenbaard dat er voor Wereld Oorlog III en de wederkomst van Christus nog verschillende andere specifieke profetische eindtijd periodes van 1.260 dagen vervuld zouden worden.2008: Het cruciale profetische jaar voor de komst van Christus

Naarmate de Kerk het jaar 2008 naderde, begon God meer te openbaren over het feit dat er meerdere profetische eindtijd periodes van 1.260 dagen pasten in de aftelling naar de wederkomst van Christus.In 2006had God geopenbaard dat het jaar 2008 een cruciaal jaar zou zijn wat betreft een laatste getuigenis die Hij over de mensheid zou geven.

Als gevolg van die openbaring schreef ik toen het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’, wat over die getuigenis (Gods getuigenis) ging.

Het jaar 2008 bleek inderdaad wel degelijk een cruciaal profetisch jaar te zijn voor het klein overblijfsel van Gods Kerk. De belangrijke openbaring dat 2008 het jaar zou zijn waarin het Zevende Zegel geopend zou worden, leidde ertoe dat ik mij bewust werd van een aftelling. Er kan nog veel meer verteld worden over dit verhaal, maar hier en nu zullen we ons beperken tot de hoogtepunten die ons tonen hoe God de nauwkeurigheid geopenbaard heeft van Zijn profetische openbaring van de aftelling naar de wederkomst van Zijn Zoon.

Omdat God dus geopenbaard had dat het jaar 2008 van cruciaal belang was in de vervulling van de aftelling naar de wederkomst van Zijn Zoon, begon de Kerk zich te focussen op een specifieke datum in 2012 voor zijn wederkomst. Dat inzicht bleek later onvolledig te zijn, omdat die conclusie gebaseerd was op alles wat God tot op dat moment geopenbaard had – ‘de huidige waarheid’ die ons tot dan gegeven was. Maar God zou nog veel meer aan ons openbaren.

De ‘huidige waarheid’ (2 Petrus 1: 12 – ‘de tegenwoordige waarheid’) is een uitdrukking die door de apostel Petrus gebruikt werd, die tot op de dag van vandaag dezelfde betekenis heeft. Het illustreert het feit dat God tijdens de voorbije 6.000 jaar op progressieve wijze waarheid aan de mensheid geopenbaard heeft. Het grootste deel van die waarheid wordt nu gegeven, omdat God de wereld aan het voorbereiden is om Zijn Zoon en de heerschappij van Zijn Koninkrijk te ontvangen. De ‘huidige waarheid’, is de waarheid die tot op elk gegeven moment in de tijd gegeven is.

Er zouden in het jaar 2008 talloze dingen gebeuren in Gods Kerk, maar er zou in dat jaar ook veel gebeuren met de wereldeconomie, wat op zijn beurt weer alles te maken had met het begin van Gods ‘laatste getuigenis’ aan de mensheid. Dat staat allemaal in het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’.

Er werd aan de Kerk niet alleen de kennis gegeven dat in 2008 het Zevende Zegel van Openbaring geopend zou worden, maar er werd dat jaar ook een nieuwe waarheid aan de Kerk gegeven: Christus zou op de jaarlijkse Heilige Dag Pinksteren terugkeren. Hierdoor begon de Kerk meer te leren over specifieke tijdsegmenten van profetische eindtijd periodes die binnen deze uiteindelijke eindtijd aftelling pasten.

Nadat zo duidelijk geopenbaard was dat 2008 een uitzonderlijk belangrijk profetisch jaar was en dat Christus op de jaarlijkse Heilige Dag Pinksteren zou terugkeren, was het opwindend om het volgende wat geopenbaard werd in verband met een profetie in Daniel 12 te mogen ontvangen. Het gaat over een specifieke eindtijd periode van 1.335 dagen, die de voltallige verzegeling van de 144.000 die opgewekt zullen worden om samen met Christus terug te keren vertegenwoordigt.

Kort maar zo duidelijk mogelijk samengevat was het zo, dat vanwege alles wat in 2008 zo snel aan de Kerk geopenbaard werd wij in eerste instantie dachten dat het Pinksteren van 2012 het tijdstip voor de wederkomst van Christus zou zijn. Omdat 2008 zo’n belangrijk profetisch jaar bleek te zijn en omdat geopenbaard was dat Pinksteren de Heilige Dag is waarop Christus zal terugkeren, begon ik uit te kijken naar een Pinksteren dat potentieel van profetisch belang zou kunnen zijn in verband met het jaar 2008.

Het duurde niet lang voordat ik iets te weten kwam dat ongelooflijk boeiend bleek te zijn. De enige tijdspanne die vanaf het jaar 2008 tot aan een specifiek Pinksteren gerekend kon worden, was het Pinksteren van 2012. Als je 1.335 dagen terugtelde vanaf het Pinksteren van 2012, dan kwam je uit op 30 September 2008. Het was absoluut verbluffend toen bleek dat dit de datum was waarop het Trompettenfeest in 2008 viel.

Voor de overgrote meerderheid van de Kerk was dit ongelooflijk inspirerend, omdat iedereen begreep dat dit uitermate betekenisvol was. Het Trompettenfeest beeld het trompetgeschal uit dat de komst van de Koning der koningen aankondigt – de komst van de Messias. Dat is de belangrijkste betekenis van die Heilige Dag.

Een van de belangrijkste betekenissen van het Pinksteren is dat het de komst openbaart van Christus samen met de 144.000 die op aarde gaan regeren. God gaf dus aan de Kerk de kennis dat het Trompettenfeest van 2008 het tijdstip was voor de aankondiging (trompetgeschal) dat er een aftelling aan de gang was die zou leiden tot aan de wederkomst van Christus. Dit leidde op zijn beurt tot het inzicht dat de 1.290 dagen uit Daniel 12 op hun beurt op 14 November 2008 begonnen, en God openbaarde toen dat dit de datum van de opening van het Zevende Zegel van Openbaring was.Gods minutieuze timing en werk

De gebeurtenissen rondom het jaar 2008 zijn hier slechts gedeeltelijk aan bod gekomen, het volledige verhaal is veel uitgebreider dan dit. Maar het grootste deel van dit verhaal is alleen maar voor Gods Kerk van grote betekenis, en ik geloof eerlijk gezegd dat het voor anderen zo goed als onmogelijk zou zijn om hieruit op dit moment enig betekenisvol inzicht te kunnen putten.

Daarom heb ik ervoor gekozen om hier een enigszins beknopt overzicht te geven van de belangrijkste gebeurtenissen die openbaren hoe wonderlijk de profetische aftelling is die momenteel aan de gang is en nu bijna ten einde loopt.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat God daadwerkelijk specifieke mijlpalen heeft gegeven bij deze eindtijd aftelling. Je kan naar deze mijlpalen uitkijken, teneinde zo goed mogelijk voorbereid te kunnen zijn op de eindtijdgebeurtenissen die nu snel dichterbij komen.

Het eerste wat God in 2008 aan Zijn Kerk openbaarde, was dat het Pinksteren van 2012 het eerste tijdstip was waarop Christus kon terugkeren. En hoewel dit niet gebeurde, toch droeg de profetische timing van de Apostase tot Pinksteren 2012 grote betekenis en diepgaande profetische details in zich, die een openbaring zijn van de verbluffend nauwkeurige manier waarop God werkt.

Wanneer alle profetische tellingen en hun onderlinge timing aan bod gekomen zullen zijn en gezien kunnen worden, zal het nog veel opwindender en zelfs inspirerend zijn om datgene te gaan begrijpen dat hoogst onmogelijk is als wiskundige waarschijnlijkheid; en toch heeft God het zo laten gebeuren en perfect in mekaar laten passen.

De periode tussen het tijdstip dat de Apostase plaatsvond tot aan Pinksteren op 27 Mei 2012 was een wonderbaarlijke openbaring, omdat dit een periode van exact 6.370 dagen was.

Wanneer je tot aan Pinksteren van 2012 telt, dan reken je de 27ste niet mee, omdat de wederkomst van Christus aan het einde van de 26st zou hebben plaatsgevonden, vlak voor het begin van het Pinksteren op de 27ste.Twee tellingen gelijk aan 6.370 dagen

Wat God toen aan de Kerk begon te openbaren over een aftelling die begonnen was die tot aan Christus’ wederkomst zou lopen, is heel diepgaand. Het was niet alleen opmerkelijk dat de Kerk zo’n allesomvattende telling van exact 6.370 dagen gegeven werd, maar bovendien waren er nog twee aparte gelijklopende telling die ook met deze zelfde telling overeenkwamen!

De eerste telling die in totaal 6.370 dagen telt, is een specifieke vermenigvuldiging van drie getallen die van grote profetische betekenis zijn. God openbaarde dat deze getallen 7, 70 en 13 zijn. Wanneer je deze getallen met elkaar vermenigvuldigd dan is dat gelijk aan 6.370.

Eerder gaven we aan dat Gods oordeel over de ‘mens der wetteloosheid’ geopenbaarde werd doordat hij 280 dagen na de Apostase stierf. Dit getal was het resultaat van het vermenigvuldigen van de 7 dagen week met 40, waarbij 40 het getal is dat profetisch staat voor oordeel. De ‘mens de wetteloosheid’ probeerde Gods Sabbat op de 7de dag van de week te veranderen, en God voerde Zijn oordeel tegen hem uit door exact 7 x 40 dagen later (280 dagen later) zijn leven te beëindigen; exact op het uur nauwkeurig gerekend vanaf het moment dat hij verkondigde dat het niet langer geboden was om de Sabbat te houden. Het getal 7 dat hierbij gebruikt werd draagt de profetische betekenis van compleet zijn – volledigheid.

Men heeft altijd al geweten dat het getal 70 wanneer ditprofetisch gebruikt wordt de betekenis van Christus komst draagt. Dit komt voort uit de gekende profetie van Daniel die algemeen bekend staat als de 70 Weken Profetie. Voor de telling die volgde op de Apostase was het geen kwestie van jaren maar van dagen. Als je 7 dagen in de week vermenigvuldigd met 70 (het getal voor de wederkomst van Christus) dan is dat gelijk aan 490 dagen.

Dan blijft er nog een veelvoud in dit getal van 6.370 dagen over en dat is het getal 13. Dit getal is erg belangrijk en draagt de betekenis van Apostase en rebellie. Dat wordt in verschillende naslagwerken erkend. Dit cijfer is ook profetisch aan Satan verbonden, omdat hij de ultieme belichaming is van rebellie en Apostase. Hij is de bron van die geest.

Al deze datums en getallen dragen grote betekenis in zich voor Gods Kerk, omdat de Kerk begrijpt dat Christus bij zijn wederkomst Satan in de ketens zal slaan voor een periode van iets meer dan duizend jaar. Satan en de demonen zullen tijdens het Millennium en in de periode van de laatste honderd jaar wanneer ‘de rest’ van de mensheid tot een tweede fysiek leven opgewekt zal worden, niet langer in het bijzijn van de mensheid mogen komen.

Dus niet alleen was deze totaalsom (6.370) van grote betekenis voor de 2de komst van Christus (70), maar zij bevatte ook de betekenis van het einde van Satans heerschappij over deze aarde (13) waarbij Christus in zijn plaats als heerser aangesteld zal worden, wat Gods plan voltooid (7) wat betreft de vestiging van de regering van Zijn Koninkrijk op aarde (7 x 70 x 13 = 6.370).

Daar bovenop was het gebruik van het getal 13 ook nog van ongelooflijk grote betekenis in verband met datgene wat er in de Kerk plaatsvond, door de geprofeteerde rebellie van de ‘mens der wetteloosheid’, de ‘zoon des verderfs’. Ja, de diepe betekenis van deze hele periode van de Apostase tot aan de eerste potentiële datum voor de wederkomst van Christus, was ongelooflijk inspirerend voor Gods Kerk.

Deze getallen worden steeds verbluffender en openbarend naarmate we ons er meer en meer in verdiepen. De mogelijkheid dat dit alles puur toeval zou zijn, is zo onwaarschijnlijk dat het onze verbeelding verre te boven gaat. De wiskundige waarschijnlijkheid dat deze specifieke getallen en de datums waarmee zij geassocieerd worden ‘toevallig’ samen zouden vallen, wordt nog vele malen onwaarschijnlijker naarmate we ons hierin verder verdiepen. De gebruikte getallen die zo’n totaalsom geven, zijn op zichzelf al verbluffend, maar het feit dat al deze getallen ook een ‘exacte betekenis’ hebben, maakt dat dit zo ongelooflijke wiskundige onwaarschijnlijk is dat het tegelijk een krachtige getuigenis is van wie dit alles ontworpen heeft.Een tweede telling gelijk aan 6.370 dagen

In deze periode van totaal 6.370 dagen kan je onmiskenbaar en onuitwisbaar Gods handschrift herkennen. Maar God hield niet op bij het gewoonweg geven van een periode die de wederkomst van Christus valideert, door het gebruik van een letterlijke 70 weken profetie. God openbaarde ook het belang van tijdscycli van 1.260 dagen, die specifieke profetische eindtijd profetieën identificeren. Deze tijdsperiode werd eerder al genoemd, waarbij getoond werd hoe deze op verschillende manieren beschreven wordt (42 maanden – tijd, tijden en een halve tijd – 3 ½ jaar), maar altijd in de context van specifieke profetische eindtijd periodes die 1.260 dagen duren.

Deze tweede telling is vooral van belang vanwege datgene wat zij ons over de mensheid openbaart. In 2008 begon God een laatste getuigenis over de mensheid te geven, die getuigt over haar ‘wegen’ – de weg (levenswijze) van de mensheid. Het is belangrijk om op te merken dat die getuigenis eindigde op Pinksteren van 2012.

De ‘wegen’ van de mensheid hebben in het leven grote verwarring, veel verdriet, onrechtvaardigheid, oorlogen en veel perversiteit veroorzaakt. Die verwarring die de mensheid zelf teweeggebracht heeft is in elk aspect van ons leven doorgedrongen, en dat weerspiegelt zich in het falen van onze regeringsvormen, religies, economische praktijken, samenleving en familielevens. En nu, nu we over moderne technologie beschikken, zal de mensheid zichzelf vernietigen als God niet ingrijpt om dit een halt toe te roepen. De mensheid is onvolmaakt, en zij heeft God en Zijn wegen nodig om te kunnen overleven.

Het getal 5 gaat over de mensheid, en wordt gebruikt om een belangrijk aspect van de relatie tussen de mensheid en God te openbaren. Dit getal openbaart namelijk het verschil tussen de ‘wegen van de mensheid’ en Gods ‘wegen’. De ‘wegen van de mensheid’ zijn het tegenovergestelde van Gods ‘wegen’, en zij openbaren de egoïstische inborst van de mensheid.

En hoewel het gebruik van het getal 5 niet even duidelijk geopenbaard wordt als de getallen 7, 40 en 70, toch werd al lang geleden aan Gods Kerk het inzicht gegeven dat dit profetische over de mensheid gaat.

De egoïstische natuur van de mensheid wordt gedreven door ‘de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven’ (I Johannes 2:16). In tegenstelling daarmee is Gods natuur er een van totale onzelfzuchtigheid en volledige uitgaande liefde voor anderen – dit gaat gepaard aan oprechte uitgaande barmhartigheid, vergevensgezindheid, zachtmoedigheid, geduld vrede en liefde, vol van zelfverloochening.

In deze tweede telling van 6.370 dagen, wordt het getal 5 gebruikt in verband met deze tijdscycli van 1.260 dagen.

Het gebruik van het getal 5 is hier van grote betekenis omdat het de ‘wegen van de mensheid’ openbaart die geleid hebben tot Gods oordeel over deze aarde, vanwege het feit dat de mensheid niet naar Hem heeft willen luisteren en zodoende zichzelf nu op de rand van de zelfvernietiging gebracht heeft.

Dit getal van 6.370 dagen bevat 5 gelijke periodes van 1.260 dagen (= 6.300 dagen) met nog 70 dagen overblijvend. Die toevoeging van 70 extra dagen houdt duidelijk verband met de wederkomst van Christus. Dit was geen kwestie van toeval maar was duidelijk zo gepland, en een verwijzing naar Gods doel – dat de mensheid geoordeeld werd door een laatste getuigenis die openbaart hoe zij nu bijna 6.000 jaar lang op God gereageerd heeft.De eerste en de vijfde eindtijdperiode

Deze verschillende tellingen en de datums waarop zij zich voordeden zijn voor Gods Kerk ontzagwekkend gebleken, omdat zij bepaalde patronen en een dusdanige volgorde openbaren die geen toevalligheid kunnen zijn, maar wel het gevolg van een doelbewust ontwerp; en dat is gewoonweg verbluffend en heel erg inspirerend.

Bovenop alles wat ons over deze 5 profetische eindtijd periodes getoond werd, openbaarde God aan ons dat twee daarvan van groot en specifiek belang waren. De eerste daarvan, waar al eerder naar verwezen werd, was de periode die liep vanaf de Apostase (op 17 December 1994) tot aan Pinksteren van 1998 (op 30 Mei).

Zonder in al te groot detail te treden, er is een vers in de Bijbel dat specifiek van toepassing is op deze eerste profetische eindtijd periode. De Apostase was een catastrofale gebeurtenis voor Gods Kerk, en als gevolg van deze gebeurtenis werd wat er van de Kerk overbleef naar alle windstreken verstrooid. De Kerk was zo verzwakt en ontredderd toen dit zich voordeed, dat God haar gedurende een welbepaalde periode beschermde, totdat het overblijfsel gestructureerd en gesterkt terug opgericht kon worden zodat dit verder kon gaan tot aan de wederkomst van Christus.

‘En aan de vrouw (Gods Kerk) werden twee vleugels van een grote arend (symbolisch voor bescherming) gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang (Satan).’ (Openbaring 12: 14)

Het werd Satan toegestaan om Gods Kerk aan te vallen en haar krachtig te beïnvloeden en tot een Apostase aan te zetten. Daarna beschermde God de Kerk voor Satan, gedurende een ‘tijd, tijden en een halve tijd’, waarin zij niet langer door hem aangevallen kon worden. Zoals gezegd, was dat gedurende een periode van 1.260 profetische dagen. Die bescherming werd gegeven zodat God met een overblijfsel van Zijn voormalige Kerk kon werken, teneinde haar opnieuw aan te sterken zodat zij sterk genoeg in haar schoenen zou staan om zich staande te kunnen houden tegen elke toekomstige beïnvloeding en aanvallen van Satan.

Gods Kerk werd op Pinksteren van 1998 opnieuw opgericht en gevestigd, als het overblijfsel dat tot de wederkomst van Jozua de Christus zou doorgaan.

De tweede specifieke profetische eindtijd periode van 1.260 dagen waarvan God openbaarde dat zij van grote betekenis was, was de 5de periode die liep van het moment dat de Zeven Trompetten van het Zevende Zegel weerklonken (14 December 2008) tot 27 Mei 2012 (Pinksteren) exact 1.260 dagen later.

God had al aan Zijn Kerk geopenbaard dat 2008 het cruciale jaar in de aftelling naar de wederkomst van Zijn Zoon als Koning der koningen was. Hij had ook geopenbaard dat het Trompettenfeest van 2008 de aankondiging was van de wederkomst van Christus met de 144.000. En dat leidde op zijn beurt tot de openbaring dat de Zeven Trompetten van Openbaring op 14 December 2008 geblazen werden. Over diezelfde periode van 1.260 dagen die volgde en leidde tot aan Pinksteren van 2012, werd eveneens geopenbaard dat dit de exacte tijd was van Gods laatste getuigenis over de mensheid.

Hoewel die Zeven Trompetten in December 2008 weerklonken, toch werden de gebeurtenissen die zij aankondigden tegengehouden totdat de 144.000 allemaal verzegeld zullen zijn. Dat is dan ook de reden waarom er voorbijgaand aan 2012 nieuwe mijlpalen uitgezet zijn voor de timing van Christus’ wederkomst. Dat komt omdat Wereld Oorlog III en de wederkomst van Christus niet kunnen plaatsvinden totdat alle 144.000 verzegeld zijn.

God heeft niet geopenbaard wat de betekenis is van de andere drie periodes van 1.260 dagen die tussen deze eerste en vijfde periode in vallen, noch heeft Hij geopenbaard of zij enige andere betekenis hebben buiten het feit dat zij grote betekenis toevoegen, doordat zij maken dat er totaal 5 profetische eindtijd periodes zijn.DE EERSTE TELLING tot 2012
Met twee profetische tekens van Christus’ komst

Apostase tot aan Pinksteren 2012
• 17 December 1994 tot 27 Mei 2012
• Totaal aantal profetische dagen = 6.370

1ste Teken: 7 x 70 x 13 = 6.370
2de Teken: 5 x 1.260 + 70 = 6.370

1e profetische 1.260 dagen
• 17 December 1994 tot 30 Mei 1998

2de, 3de & 4de periodes + 70 dagen
• 31 Mei 1998 tot 13 December 2008

5de profetische 1.260 dagen
• 14 December 2008 tot 27 Mei 2012


GETALLEN:
Profetische betekenis

5 = de wegen van de mensheid
7 = dat wat God voltooid (compleet maakt)
13 = rebellie & Apostase/Satan
40 = Gods oordeel
70 = de komst van Christus
1.260 = een profetische periode die de eindtijd aangeeftTwee bijkomende profetische periodes

God gaf vijf profetische eindtijd periodes die leidden tot aan Pinksteren van 2012, en sindsdien heeft Hij het belang van nog twee extra profetische periodes van 1.260 dagen geopenbaard, die tot aan het Pinksteren van 2019 leidden. Sinds dat tijdstip heeft God geen andere duidelijk te onderscheiden profetische periodes meer geopenbaard die nog vervuld kunnen worden.

Voordat we dieper ingaan op het feit dat er op dit moment geen nieuwe periodes geopenbaard zijn, is het belangrijk dat we eerst gaan kijken naar wat er door deze twee extra periodes tot aan 2019 leidden geopenbaard werd. Dat zal een licht werpen op hoe ver we ons nu effectief in deze aftelling bevinden.

Deze toevoeging van die nieuwe periode van Pinksteren 2012 tot Pinksteren 2019 bevat 2 extra profetische eindtijd periodes van 1.260 dagen. Dit is van groot belang en grote betekenis in de totale aftelling. Gerekend vanaf Pinksteren op 27 Mei 2012 (inclusief die dag) tot Pinksteren op 9 Juni 2019, telden we een totaal van 2.570 dagen. In dit getal was er sprake van een extra 50 dagen voorbijgaand aan de twee laatste profetische eindtijd periodes van 1.260 dagen (1.260 + 1.260 + 50 = 2570).

Nogmaals de wiskundige waarschijnlijkheid dat deze toegevoegde periode met die extra 50 dagen exact met de datums zouden overeenkomen waarmee zij samenvielen, is astronomisch klein. Deze twee profetische eindtijd periodes die volgden op het Pinksteren van 2012 leidden tot 21 April 2019. Die datum viel binnen de jaarlijkse viering van de Dagen van Ongezuurde Broden, die op het Pascha volgen. Het is ongelooflijk inspirerend om te zien dat 21 April 2019 de dag van het ‘Beweegoffer (van de eerste schoof)’ was. Want dat gaat over Jozua de Christus die door God niet alleen als het Pascha Offer voor de gehele mensheid aanvaard wordt, maar nu ook als Hoge Priester.

Het ‘Beweegoffer’ vertegenwoordigt het tijdstip dat Jozua de Christus de betekenis vervulde van het door God aanvaard worden als de eerste der eerste vruchten van Gods grote oogst – van allen die uit de wereld vergaard zijn om deel uit te maken van Zijn Familie – Elohim. Jozua de Christus stierf op de Pascha dag en werd vlak voor zonsondergang op de 4de dag van de week (Woensdag) in 31 na Christus in het graf gelegd. Na zonsondergang begon de week van het jaarlijkse Feest van Ongezuurde Broden. Vervolgens werd Jozua de Christus aan het einde van de 7de dag (de wekelijkse Sabbat) vlak voor zonsondergang opgewekt uit de dood, nadat hij dus exact drie dagen en drie nachten in het graf vertoefd had.

Christus werd vlak voor zonsondergang opgewekt op die wekelijkse Sabbatdag. En van zodra de zon onderging begon de 1ste dag van de week (Zondag). Maar Christus zou pas de volgende ochtend, wanneer de priesters normaal het ‘Beweegoffer’ brachten, tot God opvaren. Toen Christus precies op dat moment in de tijd door God de Vader aanvaard werd, was dat de geestelijke vervulling van het ‘Beweegoffer’. Kort daarna, diezelfde dag nog, nadat Hij tot God opgevaren en door Hem aanvaard was, keerde hij terug om de volgende veertig dagen samen met de discipelen en nog anderen door te brengen.

Het ‘Beweegoffer’ gaat niet alleen over het begin van Gods geestelijke oogst doordat het uitbeeldt dat Jozua de Christus de eerste der eerstelingen is, maar op die dag begint er ook een specifieke aftelling die God aan zijn volk gaf zodat zij zouden kunnen weten wanneer zij de jaarlijkse Heilige Dag Pinksteren moesten houden. Pinksteren betekent letterlijk ‘vijftig dagen tellen’.

Pinksteren is de dag dat de ‘Beweeg Broden’ aan God geofferd werden, en zij beelden de eerstelingen (de 144.000) uit die aan Hem geofferd worden om door Hem aanvaard te worden, op dezelfde manier dat het ‘Beweegoffer’ aan God geofferd werd voor de aanvaarding van Jozua de Christus.

De kennis van de betekenis van de telling van die extra 50 dagen tot Pinksteren bovenop de twee toegevoegde profetische periodes van 1.260 dagen, was een ongelooflijk inspirerend ervaring voor Gods Kerk.

In Paulus’ geschriften wordt Jozua de Christus beschreven als de eerste van de eerstelingen die opgewekt werd. In 1 Corinthiërs wordt een beschrijving gegeven van de volgorde waarin alle eerstelingen van God opgewekt zullen worden – allen die tot de eersten behoren die opgewekt zullen worden in Gods Familie – Elohim. Christus wordt beschreven als de eerste die opgewekt wordt, en de rest zou later bij zijn wederkomst opgewekt worden.

‘Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als eersteling, daarna die (de 144.000) van Christus zijn, bij zijn komst.’ (1 Corinthiërs 15: 23)

Hier wordt duidelijk beschreven dat Christus als eerste opgewekt wordt, en dat de rest van de eerstelingen bij zijn komst opgewekt zullen worden. Maar voordat dat kan gebeuren moet de verzegeling van de 144.000 eerst voltooid zijn.

Hoofdstuk 14 van Openbaring begint met de vermelding van die 144.000 die bij de wederkomst van Christus opgewekt zullen worden.

‘Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen (gedurende 6.000 jaar) als eerstelingen voor God en het Lam.’ (Openbaring 14: 4)

Pinksteren is de jaarlijkse Heilige Dag die de eerstelingen van God – de 144.000 – uitbeeldt, die in de eerste opstanding bij de wederkomst van Christus opgewekt zullen worden, en die op die dag samen met hem zullen terugkeren naar de Olijfberg.

Aan de eerste vijf periodes (van 1.260 dagen) die aan Pinksteren van 2012 voorafgingen werden 70 dagen toegevoegd die de wederkomst van Christus symboliseren. Er zijn nog twee periodes die daaraan toegevoegd werden die een totaal van 7 periodes van 1.260 dagen opleveren sinds de Apostase. Aan die twee nieuwe periodes die volgden werden 50 dagen toegevoegd, die de komst van de eerstelingen (de 144.000) met Christus uitbeelden. Al deze periodes zijn van grote betekenis in verband met de komst van Christus die de daaropvolgende 1.100 jaar in het Koninkrijk van God zal regeren.

Dit totaal van profetische tellingen die leidden tot aan Pinksteren van 2019, openbaart Gods volledige doel voor deze telling, die begon met de Apostase die in December 1994 plaatsvond. Hoe dan ook, deze aftelling is nu profetisch vervuld.DE TWEEDE TELLING tot 2019

Pinksteren 2012 tot Pinksteren 2019 (2.570 dagen)
• 27 Mei 2012 tot 9 Juni 2019

6de en 7de Profetische 1.260 dagen
• 27 Mei 2012 tot 21 April 2019

Laatste 50 dagen tot Pinksteren 2019
50 dagen is de telling van het ‘Beweegoffer’ tot Pinksteren
• 21 April 2019 tot 9 Juni 2019Het einde van de aftelling?

Hoewel Gods Kerk blijft uitkijken naar de mogelijkheid dat nog meer profetische mijlpalen vervuld zullen worden, toch heeft God er geen geopenbaard die even betekenisvol zijn als de periode van de Apostase tot aan het Pinksteren van 2019. Het kan zijn dat er na dat Pinksteren reeds bepaalde gebeurtenissen begonnen zijn die snel tot een derde wereldoorlog zullen leiden, die we nog niet gezien hebben en die nog niet aan ons geopenbaard zijn.

Maar wat wel klaar en duidelijk is, is dat er 7 complete eindtijd periodes van 1.260 dagen vervuld zijn, die een duidelijke aftelling naar Christus’ komst openbaren. Het zou verstandig zijn om te onthouden dat in Gods plan het getal 7 gebruikt wordt voor volledigheid (compleetheid, voltooiing). Op dit moment lijkt het erop dat de profetische aftelling naar de wederkomst van Christus voltooid is, en dus is de profetische aftelling voorbij!

Dit zou voor iedereen extreem ontnuchterend moeten zijn, omdat dit alles samenvalt met alle zaken in het boek Openbaring die reeds vervuld zijn.

God heeft duidelijk aan Zijn Kerk geopenbaard dat de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten op de Verenigde Staten zullen losgelaten worden, wanneer de verzegeling van de 144.000 eenmaal voltooid is. Alles is tot nu toe profetisch vervuld, want alle Zeven Zegels van Openbaring zijn geopend en de Zeven Trompetten zij al aangekondigd. De catastrofale gebeurtenissen die door deze Trompetten worden aangekondigd, zullen meteen nadat de verzegeling van de eerstelingen voltooid is beginnen.

Als je kan beginnen te begrijpen dat God aan Johannes de opdracht gaf om het boek Openbaring te schrijven, waarin de overgrote meerderheid van de inhoud gaat over de periode van de aftelling die op de dag van de Apostase begon, dan zal je uitermate ontnuchterd zijn als je ziet wat daar allemaal al van vervuld is. De Zeven Zegels van Openbaring zijn allemaal geopend. De Zeven Trompetten van dat laatste Zegel hebben allemaal weerklonken, en de gebeurtenissen die zij aankondigen kunnen op elk moment beginnen.

De titel van dit boek is ‘Wanneer de aftelling eindigt’. We hebben hierin herhaaldelijke gezegd dat er een aftelling is naar Wereld Oorlog III en de wederkomst van Christus. Ik ben er ten zeerste van overtuigd dat de telling van de profetische periodes van 1.260 dagen voltooid is en dat de aftelling op Pinksteren van 2019 geëindigd is.

Maar dat betekent niet dat Wereld Oorlog III of de wederkomst van Christus op die dag moesten plaatsvinden. Het is voor de hand liggend dat er nog een profetische aftelling is die ons op een dag geopenbaard zal worden, die rechtstreeks tot aan de komst van Christus leidt. Hoe kan dat? Dankzij de kennis dat Christus op een Pinksteren zal terugkeren, maar God heeft nog niet geopenbaard op welk Pinksteren dat zal zijn. En dus zal Gods Kerk blijven uitkijken naar nieuwe profetische mijlpalen, en zal zij iedereen hierover blijven informeren van zodra ze geopenbaard worden, zolang zij daartoe nog de tijd en de mogelijkheid heeft.

God heeft geopenbaard dat de eindtijd aftelling wiens profetische vervulling leidde tot aan Pinksteren van 2019, volledig voltooid is. Dit alles schreeuwt het aan ons uit dat Wereld Oorlog III voor de deur staat, en dat er niet veel tijd meer is om je voor te bereiden.

Er zijn velen die de spot gedreven hebben met Gods Kerk omdat zij mensen gewaarschuwd heeft om zich fysiek voor te bereiden op wat komen gaat, door een voorraad van voedsel en andere nuttige dingen aan te leggen waarmee je zo’n drie maanden kan overbruggen. Dat is voor die mensen nu niet meer zo grappig of vreemd als het hen ooit leek te zijn. Nu er een pandemie heerst begint men ineens in te zien dat het nog niet zo gek is om zoiets te hebben, en wanneer er eenmaal een oorlog uitbreekt zal dit nog veel essentiëler worden. Zelfs zoiets als het opslaan van water wordt ineens iets veel belangrijkers en/of het gebruik van een zwaartekracht-waterfilter (zoals bijvoorbeeld de ‘Big Berkey’ wat een van de beste van dergelijke filtersystemen is).

De COVID-19 pandemie blijkt de katalysator te zijn die alle landen ter wereld het laatste duwtje in de rug geeft dat hen uiteindelijk in de laatste gebeurtenissen stort die over een nietsvermoedende wereld ontketend zullen worden. De impact van de dreigende wereldwijde economische crisis kan nu niet meer onder het tapijt geveegd worden zoals in 2008 wel gebeurd is. De wereld stevent nu rechtstreeks af op de dag van de afrekening, en dat duwt de grootmachten in de richting van oorlog.

De wereldeconomie begint te imploderen. Dat proces raakte ruim voor de pandemie begon in een stroomversnelling. Als gevolg van de handelsoorlog die onderlinge economische frustratie tussen vele landen heeft veroorzaakt is ook het vertrouwen in de eigen economische positie en toekomstplannen totaal op losse schroeven komen te staan. Dat zijn het soort van zaken die landen tot oorlog dwingen.

Voeg daar dan ook nog eens de escalerende oorlog aan toe die al lang woedt over slechts één enkele grondstof - olie! Deze ene grondstof op zich heeft de afgelopen decennia als katalysator gediend voor veel oorlogen. Dat ondermijnd op zich het systeem bij uitstek waar de wereldeconomie op vertrouwd heeft, terwijl veel landen dit systeem juist ook haten vanwege de ‘petrodollar’. Hierdoor zijn andere landen afhankelijk van de dollar, waardoor als de dollar zou komen te vallen ook hun nationale inkomsten getroffen worden. En daarom voelen veel landen zich gegijzeld door dit systeem terwijl zij zich aan de andere kant genoodzaakt zien om het te ondersteunen.

Zelfs vandaag, terwijl ik dit schrijf, leek het waanzin om te denken dat de olieprijs onder de 10 dollar per vat zou kunnen zakken, maar het is erger dan dat, want de prijs is zojuist negatief geworden. Zoiets is nog nooit vertoond, tot nu toe. Dat op zich kan tot oorlog leiden. Tel je dit alles bij elkaar op dan kan je makkelijk zien dat er een oorlog voor de deur staat! Het is nu nog slechts een kwestie van wanneer God de mensheid zal toestaan om te doen waar zij toch al op uit is.

De tijd dringt, want alles schreeuwt het uit dat de wereld nu aangekomen is bij de laatste profetische gebeurtenissen die op het punt staan om in deze laatste periode van de eindtijd ontketend te worden. Die laatste periode begint met Wereld Oorlog III en eindigt met de wederkomst van Christus. Vanaf dit moment draait de wereld als het ware door op ‘geleende tijd’.

De tijd om te handelen is nu! Dit is het moment om je voor te bereiden, als deze gebeurtenissen tenminste nog niet begonnen zijn wanneer je dit leest. En vergeet niet, als jij naar God wilt luisteren, dan zal Hij naar jou luisteren!