WANNEER DE
AFTELLING
EINDIGT

Hoofdstuk 7
EEN NIEUW TIJDPERK VOOR DE MENSHEIDIN DIT BOEK is de aandacht vooral uitgegaan naar de gebeurtenissen met betrekking tot een aftelling naar Wereld Oorlog III en de tweede komst van Christus. In het vorige hoofdstuk werd uitgelegd wanneer en hoe die aftelling begon. Er werd ook beschreven dat de mensheid nu vlak voor een belangrijke overgang in de tijd staat waarbij zij een nieuw tijdperk zal binnentreden. God staat op het punt om de mensheid op een veel hoger en volwassener bestaansniveau te tillen.

In dit hoofdstuk zullen we onze aandacht op dat nieuwe tijdperk voor de mensheid richten, een tijdperk dat God nu bijna gaat laten beginnen wanneer Hij Christus en de 144.000 zal zenden om een einde te maken aan Wereld Oorlog III en Zijn regering te vestigen – Zij heersende Koninkrijk op aarde. Die overgang zal des te ontzagwekkender zijn door de waarneembare manifestatie van Gods Familie die gedurende de daaropvolgende 1.000 jaar onder de mensheid zal wonen.

Dit markeert het begin van een nieuw tijdperk van grote veranderingen. Goede, inspirerende en opwindende veranderingen, die ware vrede en rechtvaardige welvaart voor de hele mensheid zullen voortbrengen die alle verbeelding te boven gaat. En dat zal de koers van de wereld voor altijd veranderen.

Dit nieuwe tijdperk zal een tijd van genezing voor de mensheid en van de aarde zelf inluiden. Dan zal de aarde vernieuwd worden en zal zij gereinigd worden van alle vervuiling en verwoesting die de mensheid aangericht heeft. God openbaart dat zelfs de woestijnen terug vruchtbaar gemaakt zullen worden. De mensheid zal alle schade, die zij duizenden jaren lang heeft aangericht en waardoor er zoveel woestijnen en onbewoonbare gebieden ontstaan zijn, beginnen te herstellen.Gods eed aan de mensheid

Het is nuttig om even te gaan kijken hoe dit tijdsgewricht in de Bijbel beschreven wordt. Dit wordt beschreven in de context van het eindigen van de Zeven Donders, wanneer ook de aftelling eindigt.

‘En toen de zeven Donders hadden gesproken, wilde ik schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel, die sprak: “Verzegel wat de zeven Donders hebben gesproken, en schrijf het niet op.” Toen hief de engel, dien ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand ten hemel op. Hij zwoer bij Hem, die leeft in de alle eeuwigheid, en die de hemel heeft geschapen met al wat er in is, de aarde met al wat er in is, en de zee met al wat er in is: dat er geen tijd meer (Grieks – niet langer) zou zijn.’ (Openbaring 10: 4-6)

Eerder kwam al aan bod dat de Eerste Donder begon toen het Zesde Zegel van Openbaring op 11 September 2011 (9/11) geopend werd. (In dit boek komen die Zeven Donders niet allemaal aan bod, omdat ze in een voorgaand boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ al behandeld werden). Vanaf dat moment begonnen alle Zeven Donders die specifieke gebeurtenissen aankondigen te weerklinken. De gebeurtenissen die deze Donders vertegenwoordigen zullen blijven weerklinken tot op dit moment in de tijd dat zonet beschreven werd als dat er ‘geen tijd meer’ zou zijn,

Wat betekent dit? Hier staat geschreven dat een engel een eed verkondigde die hij ‘zwoer bij God’. Met andere woorden, het is een eed van God, die verkondigd wordt door een engel, en die gaat over het specifieke moment wanneer God Zijn Familie waarneembaar aan de wereld zal beginnen te manifesteren. Daniel schreef ook over deze eed.

‘En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. De één zei tegen de Man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond, en hij hief zijn rechter- en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een tijd, tijden en een halve tijd, wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, zal er aan al deze dingen een einde komen (het volledig beëindigen van).’ (Daniel 12: 5-7)

Zowel in Openbaring als in Daniel maakt de context duidelijk dat dit gaat over de tijd dat God in de zaken van de mensheid ingrijpt, en begint met het vervullen van Zijn plan om Zijn Koninkrijk op aarde te laten regeren. Dat is het tijdstip wanneer God een einde maakt aan het tijdperk van het zelfbestuur van de mensheid dat 6.000 jaar lang geduurd heeft. Dit markeert het tijdstip waarop de heerschappij van de mensheid ‘niet langer’ zal zijn. Het zal niet langer voortduren.

God heeft aan de mensheid een belofte gemaakt dat er een profetische tijd zal komen wanneer Hij een einde zal maken aan één tijdperk, en een ander tijdperk zal inleiden. Datgene waar hiervan gesproken wordt, is het moment in de tijd wanneer één periode voltooid zal zijn en niet langer zal voortduren. Dat is het moment waarop God een nieuw tijdperk zal laten aanbreken – een nieuw en laatste tijdperk voor de mensheid.

Deze eed van God, de belofte die Hij deed, wordt vervolgens gekoppeld aan wat in het volgende vers wordt geopenbaard.

‘Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de trompet zal blazen, zal (nu) ook het mysterie van God volbracht worden (Grieks – ‘zal voltooid, vervuld, verwezenlijkt zijn’), zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.’ (Openbaring 10: 7)Het mysterie van God

Dit is een verwijzing naar talloze profetieën over deze tijd en wat daarna zal volgen. Op het moment dat de eerste gebeurtenis die door deze Zevende Trompet wordt aangekondigd begint plaats te vinden, gaat dit vers in vervulling. Het is niet iets wat op dat moment volledig voltooid wordt, maar iets wat op dat moment begint totdat dat werk voltooid is.

Deze gebeurtenis wordt in de eerste plaats een ‘mysterie’ genoemd. Dat komt omdat de mensheid dit niet heeft willen horen, noch het heeft willen aanvaarden. Want hoewel God Zijn profeten de wereld in heeft gestuurd om deze boodschap te verkondigen, toch heeft de wereld zich steeds tegen deze boodschap verzet en haar verworpen. En dus heeft God deze boodschap 6.000 jaar lang een ‘mysterie’ gelaten – verborgen voor de mensheid. Maar God heeft haar wel geopenbaard aan diegenen die Hij gekozen heeft, waarmee Hij gewerkt heeft, en die hierop gereageerd hebben met een oprecht verlangen om naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen.

Maar God legde ook vast dat Hij zou beginnen met de waarheid over Zijn plan veel vollediger en duidelijker aan de wereld te openbaren, naarmate dat tijdstip dichterbij zou komen. De mensheid zal eindelijk kunnen begrijpen waarom zij geboren werden en wat de reden van hun bestaan is. Maar zelfs dan, zullen de meesten van hen niet willen luisteren, totdat de vele catastrofale eindtijd gebeurtenissen daadwerkelijk zullen beginnen.

God legde een tijdschema vast voor wanneer dit mysterie – Zijn plan en doel voor de mensheid – volbracht zou worden. Dat plan voor schepping van Zijn Familie zal in dit laatste tijdperk voor de mensheid vervuld en voltooid worden.

Gods apostel Herbert W. Armstrong schreef een boek getiteld ‘Mysterie der Eeuwen’ (http://biblical-truth.com/nederlands/), dat gaat over het doel van dit plan van God wat Hij ten uitvoer zal brengen. Terwijl hij dit boek schreef begon God hem veel meer inzicht te geven in deze eindtijd en hoe dicht we ons bij het begin van die tijd bevonden.

Hoewel Herbert Armstrong dat boek al in 1985 schreef, toch waren er maar een paar duizend mensen die het begonnen te begrijpen. God begon met Zijn mysterie – Zijn plan – eerst aan een klein aantal mensen te openbaren. Dat boek werd geschreven om te verkondigen wat God binnen afzienbare tijd aan de hele wereld zou beginnen te openbaren, datgene wat van haar weerhouden was tot in deze eindtijd, vlak voordat Zijn Koninkrijk gevestigd wordt.

Hopelijk zal de combinatie van wat in dit boek geschreven staat en de huidige nieuwsberichten over oplopende spanningen tussen grootmachten, ervoor zorgen dat het duidelijk wordt dat we nu snel op een grote wereldoorlog afstevenen. God verkondigde door middel van Herbert Armstrong Zijn plan en doel voor de mensheid, en openbaarde dat de wereld toen een profetische eindtijd binnentrad. Maar de wereld draaide gewoon door in onwetendheid.

Sinds 9/11 heeft God nog veel meer over deze eindtijd aan Zijn Kerk geopenbaard, en momenteel gebeurt dit in zeer versneld tempo. Maar mensen weigeren gewoonweg om te luisteren. Helaas zullen er eerst het soort van catastrofale gebeurtenissen zoals die in Openbaring beschreven worden voor nodig zijn, om mensen wakker te schudden zodat zij kunnen beginnen te luisteren naar wat God ons nu al bijna 6.000 jaar probeert te vertellen.Het einde van misleiding en leugens

Nogmaals, het is uiterst belangrijk dat mensen begrijpen waarom hun natuur zich nog steeds tegen God verzet en Hem verwerpt. De waarheid is dat de menselijke natuur zich gewoonweg verzet tegen het feit dat God ons geschapen heeft en dat wij exact zo dienen te leven zoals Hij zegt. Wij hebben in ons leven de vrijheid gekregen om onze eigen beslissingen te nemen, en in de meeste gevallen zal de mensheid die vrijheid misbruiken om te leven op de manier die zij zelf het beste vindt. De menselijke natuur verzet zich gewoonweg tegen zulk gezag. En in plaats daarvan vindt zij het makkelijker om koppig aan valse doctrines en leringen vast te houden, die de autoriteit van de Almachtige God verwateren, verzwakken en ondermijnen.

Er heerst verwarring onder de mensheid over God en de reden waarom Hij ons geschapen heeft. Dat komt omdat men willens misleid is en valse waarheden gelooft die in strijd zijn met wat God door Zijn apostelen en profeten geopenbaard heeft. Daarom blijft Gods waarheid verborgen, blijft het een mysterie.

Een goed voorbeeld van een dergelijke leerstelling die bij mensen voor grote verwarring zorgt, is het geloof dat je na de dood naar de hemel of naar de hel gaat. Dit onderwerp werd reeds eerder aangekaart, en het is absoluut niet waar. En deze leer wordt een nog groter fabeltje omdat zij gebruikt wordt om de leugen te bestendigen dat de mens een ‘onsterfelijke ziel’ zou hebben.

Er zijn mensen die geloven dat hun geliefden na de dood naar de hemel gaan, van waaruit zij over hen waken en hen beschermen. Anderen geloven dat zij naar de hemel gaan en voor eeuwig naar Gods aangezicht kijken, of dat zij in een soort van paradijs voortleven waar zij voor alle eeuwigheid hun favoriete hobby zullen kunnen beoefenen, zoals vissen of golfen.

De hemel wordt soms afgeschilderd als een plaats waar grote feestbanketten plaatsvinden, waar uitbundig gelachen wordt en waar men altijd vrolijk en blij is. Sommigen geloven dat mensen als engelen worden en misschien zelfs vleugels zullen hebben. Al met al bestaan er veel ideeën en ook vraagtekens die doorspekt zijn met verwarring en twijfel.

De waarheid is dat Christenen na de dood niet naar de hemel gaan om met Christus verenigd te worden. Christus komt hier naartoe! Mensen zullen niet lang meer moeten wachten om de waarheid over deze zaken te weten, want we zijn nu bijna aangekomen bij dat moment in de tijd dat God Zijn Koninkrijk aan de mensheid zal beginnen te openbaren, en niet alleen de kennis daarvan, maar effectief een zichtbare waarneming daarvan.

Deze valse doctrine dat we naar de hemel of de hel zouden gaan, heeft ervoor gezorgd dat men het idee dat de Messias naar aarde zou komen om te regeren onzinnig vindt. Door deze valse doctrine begrijpt men de eenvoudige waarheid niet, dat iedereen na de dood opnieuw tot leven opgewekt moet worden, en wel op een tijdstip dat God al lang geleden gepland en voorzien heeft.

Door al dit valse onderwijs zijn mensen blind gehouden voor de waarheid. Teneinde de waarheid te kunnen zien en bevatten, moet eerst de leugen aan het licht gebracht worden. En wanneer die eenmaal aan het licht komt zien mensen zich geconfronteerd met de keuze hoe ze hier nu mee om zullen gaan. Zullen zij de waarheid omarmen, en de valse leer verwerpen? Dat is een beslissing die iedereen die dit boek leest voor zichzelf zal moeten nemen. Het is een vraag die eenieder alleen voor zichzelf kan beantwoorden.

Wanneer de eerste gebeurtenis van de Zevende Trompet plaatsvindt, wat te maken heeft met de wederkomst van Christus, zal God Zijn grote macht aanwenden, om alle leugens en misleiding die Zijn plan en doel nu bijna 6.000 jaar lang verborgen hebben gehouden, aan de kaak te stellen en te beëindigen. Wanneer de huidige aftelling eindigt, zullen Gods Koninkrijk en het doel voor Zijn schepping niet langer een mysterie zijn voor de mensheid. Want de mensen zullen dit dan letterlijk kunnen zien ervaren.Een nieuw tijdperk voor de mensheid

Wanneer dus deze eerste gebeurtenis van de Zevende Trompet plaatsvindt, en Christus en de 144.000 waarneembaar gemanifesteerd worden aan de mensheid, zal het ‘mysterie van God’ beginnen te verdwijnen.

‘Het tweede wee is voorbijgegaan (de gebeurtenissen van de Zesde Trompet zijn beëindigd). Zie, het derde wee komt spoedig. En de zevende engel blies op de trompet, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 11: 14-15)

Dit is het ‘goede nieuws’ waarover al duizenden jaren gesproken wordt, dat nu door God verwezenlijkt zal worden. Dit ‘goede nieuws’ wordt in de het ‘Nieuwe Testament’ vertaald als het ‘evangelie’. Jozua de Christus had veel te vertellen over dit ‘goede nieuws’, maar de wereld begreep het niet, want de tijd was nog niet aangebroken dat dit volledig geopenbaard zou worden, noch dat dit vervuld zou worden.

Wat er op dat moment in de tijd gebeurt, heeft alles te maken met het begin van het werk dat nog voor ons ligt. Dit is de eerste gebeurtenis die moet plaatsvinden teneinde Gods plan te volbrengen omdat dit het fundament is dat de vervulling het hele plan van God mogelijk maakt.

De meest eenvoudige manier om deze laatste Trompet samen te vatten is als volgt: ‘De Zevende Trompet openbaart de complete vervulling van Gods plan en doel voor de mensheid, en zal 1.100 jaar duren om voltooid te zijn.

Wanneer er dus geschreven staat ‘het Tweede Wee is voorbijgegaan, zie het Derde Wee komt spoedig’, betekent dit dat voordat de gebeurtenissen van het Derde Wee beginnen (wat pas 1.100 jaar later zal gebeuren) er eerst nog iets anders moet gebeuren. Hier staat duidelijk geschreven dat dit een heel specifiek moment in de tijd markeert. Dat is het moment dat de koninkrijken (landen) van deze wereld niet langer door de mensheid geregeerd worden. Dat is de eerste gebeurtenis van de Zevende Trompet, wanneer alle landen ter wereld van Christus worden – onder zijn heerschappij vallen.

Dit nieuwe tijdperk voor de mensheid zal het hele Millennium en daaropvolgende 100 jaar beslaan. Het is belangrijk om te weten wat er geschreven staat over hoe dit tijdperk begint.

Wanneer de gebeurtenissen die eerder door de Zevende Trompet aangekondigd werden beginnen, wordt er in het daaropvolgende verzen beschreven hoe de engelen in de hemelen reageren op wat er dan gebeurt.

‘En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.’ (Openbaring 11: 16-17)

Doordat God Zijn Zoon zendt om in Zijn Koninkrijk over alle landen ter wereld te regeren, neemt Hij datgene op wat Hij in de voorgaande 6.000 jaar niet tot Zich genomen heeft. Want tot dan stond God de mensheid toe om haar eigen regeringsvormen uit te oefenen, teneinde een ultieme les te kunnen leren – dat de mensheid zichzelf niet kan regeren. Maar op dat moment in de tijd neemt God het heft terug in handen en neemt datgene wat altijd al van Hem was terug tot Zich, en stuurt Zijn eigen Zoon om over Zijn Koninkrijk te regeren.

Enkel en alleen op deze manier kan een nieuw tijdperk voor de mensheid beginnen. Alleen zo kan de vrede verzekerd worden voor de volgende 1.100 jaar. Alleen op deze manier kan de mensheid een hoger niveau van volwassenheid bereiken, een rechtvaardige welvaart gaan ervaren en het juiste gebruik leren van uiterst geavanceerde technologie, ver boven de kennis die wij vandaag hebben.Een Echte regering VOOR het volk

Het soort regering dat God aan de mensheid zal geven, is een rechtvaardige regering, wars van corruptie, omkoperij, onrecht, politiek, partijdigheid, voorkeursbehandelingen, en al dat soort van zaken waar de regeringen van de mensheid van doordrenkt zijn.

Openbaring 11 vertelt het verhaal van Gods regering die naar aarde komt. In de nu volgende verzen wordt meer in detail beschreven wat deze gebeurtenis inhoudt. Dit is het verhaal over wat er zich allemaal zal afspelen wanneer de gebeurtenissen van de Zevende Trompet een einde maken aan het zelfbestuur van de mensheid, waarna Gods heerschappij gevestigd wordt.

‘En ik zag, en zie, het Lam (Christus) stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd geschreven(metaforisch, niet letterlijk, dit betekent dat zij in Elohim zijn) de Naam van Zijn Vader. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.’ (Openbaring 14: 1-4)

Deze 144.000 worden hier beschreven als zijnde ‘gekocht uit de mensheid’ gedurende de voorbije 6.000 jaar, niet bezoedeld door valse kerken (‘overspelige vrouwen’) omdat zij geestelijk maagden zijn. Zij zijn getrouw geweest aan God, Christus en Gods Kerk. En voorts worden zij in deze verzen beschreven als de ‘eerstelingen’ in Gods plan van verlossing, met Jozua de Christus als de ‘eerste der eerstelingen’.

Dit gaat over de eerste fase van Gods plan om Zijn regering te vestigen. Het gaat om de eersten die deel zullen gaan uitmaken van wat in het Oude Testament beschreven wordt als ‘Elohim’ – de God Familie.

Het verhaal vervolgt met de ’24 ouderlingen’ en de andere ‘wezens uit het engelenrijk’ die zich in de hemel verheugen over het feit dat God de heerschappij over alle landen ter wereld op Zich genomen heeft, wanneer Hij Zijn Koninkrijk op aarde begint te vestigen.

De vierentwintig ouderlingen en de vier wezens knielden in aanbidding neer voor God die op de troon zit, en zeiden: ‘Amen! Prijs God!’ Een stem vanaf de troon zei: ‘Alle dienaren van God en allen die ontzag voor Hem hebben, klein en groot, prijs God!’ Daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. ‘Prijs God,’ zeiden zij. ‘De Here, onze Almachtige God, regeert! Laten wij blij zijn en juichen en Hem eren, want de tijd van de bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen.’ (Openbaring 19: 4-8)

In Openbaring 11 werd beschreven hoe Gods heerschappij op aarde gevestigd wordt door Christus’ regering, en deze verzen in hoofdstuk 19 geven meer uitleg over wat dit inhoudt. Hier wordt getoond dat er 144.000 zijn die symbolisch omschreven worden als ‘zij die zich voor de bruiloft van het Lam hebben klaargemaakt’. Zij zijn degenen die op dat moment opgewekt worden om samen met Christus terug te keren, en samen vormen zij het Koninkrijk van God dat op aarde zal beginnen te regeren.

Dit is de eerste fase van Gods plan voor Zijn Familie, want dit zijn de eersten die tot die Familie toetreden. Nogmaals, dit is slechts de eerste gebeurtenis van de Zevende Trompet. Vervolgens wordtgetoond wat het eerste is dat zij zullen doen wanneer deze regering eenmaal gevestigd is. Zij die samen met Christus komen worden beschreven als een leger dat klaar is om tenstrijd te trekken. Dit is namelijk het middel dat God zal gebruiken (inzetten) om een einde te maken aan Wereld Oorlog III. De landen die op dat moment tot over hun oren in oorlog verwikkeld zullen zijn zullen door Christus en zijn leger gestopt worden.

‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (‘kronen’ - is figuurlijk – heerst nu over alle landen) . Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God (dat is Jozua de Christus). En de legers (de 144.000) in de hemel (de hemel en de atmosfeer boven de aarde, het luchtruim) volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de volkeren zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.’ (Openbaring 19: 11-16)

De ‘toorn’ van God waarvan hier gesproken wordt is niet wat de meeste mensen denken dat dit is. Dit betekent veeleer een ‘uitvoering van een oordeel’ door God. Het is datgene wat God als rechtvaardig en juist beschouwd. Het gaat over zij die in de rechtvaardigheid van God komen om dit ‘oordeel uit te voeren’ door ten strijde te trekken tegen diegenen die op aarde oorlog voeren. Indien Christus en zijn leger niet zouden ingrijpen om deze oorlog te beëindigen, dan zou de aarde volledig vernietigd worden. Dit ‘rechtvaardige oordeel’ dat door Christus en de 144.000 ‘uitgevoerd’ wordt, is de oorlog die een einde zal maken aan alle oorlogen, voor altijd.

Christus komt deze keer terug als de Leeuw Gods. Hij komt niet zoals de eerste keer als het Lam Gods, die zich vernederde en zich niet verzette toen hij geslagen en gedood werd, zodat hij het Pascha offer voor de hele mensheid zou kunnen zijn. Deze keer komt hij als de Leeuw Gods – als een machtige Koning – die zijn bewind zal beginnen met het uitroeien van diegenen die niet willen ophouden met het vernietigen van Gods schepping.

Aan het relaas in Openbaring 11, van de engelen die God danken omdat Hij nu Zijn grote macht tot zich genomen heeft om over alle landen ter wereld te beginnen regeren, wordt nog iets toegevoegd.

‘En de vierentwintig ouderlingen (hooggeplaatste engelen), die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat Gij Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten (een openbaring van het oordeel voor de 144.000 die nu opgewekt zijn om samen met Christus te regeren), en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. (Openbaring 11: 16-18)

Het eerste wat God zal doen nadat Hij de volledige heerschappij over Zij eigen schepping terug in handen heeft genomen, is een einde maken aan deze wereldoorlog. Dat is precies wat Christus en de 144.000 zullen doen. Zij zullen grote macht en kracht aanwenden, een macht en kracht die de mensheid nog nooit heeft meegemaakt, om diegenen te vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn.

Over deze heerschappij van Christus en de 144.000 wordt nog meer gezegd, zelfs de duur van die heerschappij wordt aangegeven. En er wordt ook beschreven wat er op dat moment met Satan gedaan wordt.

‘En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de Duivel en de Satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven (aan de 144.000 die samen met Christus regeren). En ik zag de zielen (levens) van hen die onthoofd (afgesneden van de wereld) waren om het getuigenis van Jozua en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.’ (Openbaring 20: 1-5)

Het eerste wat aangekaart wordt is dat Satan terug in geestelijke gebondenheid (gevangenschap) geplaatst wordt. Hij is al vaker zo gebonden geweest, zoals we eerder beschreven hebben toen de verschillende heroplevingen van het Europese rijk aan bod kwamen. Maar deze keer wordt hier toch iets nieuws aan toegevoegd. Er wordt duidelijk gezegd dat hij niet slechts terug in die geestelijke gebondenheid (gevangenschap) geplaatst wordt, maar dat hij deze keer ook verzegeld wordt, zodat hij terwijl hij daar voor een laatste keer opgesloten zit geen enkele macht om te misleiden meer kan uitoefenen over de landen ter wereld.

Voordien werd Satan slechts gebonden zodat hij niet de macht kon uitoefenen om landen tot oorlog aan te zetten, maar hij kon dan nog steeds de mensheid misleiden. Wanneer dit echter plaatsvindt zal hij geen enkele macht meer kunnen uitoefenen.

Deze laatste gevangenschap duurt 1.000 jaar, zodat hij zich op geen enkele manier kan bemoeien met het werk dat God tijdens de regeringsperiode van het Koninkrijk van God zal verwezenlijken. Het Millennium zal een veel betere en hoogstaandere tijd voor de mensheid zijn, alleen al omdat Satan en de demonen de mensheid dan niet meer zullen kunnen misleiden, noch haar zullen kunnen aanzetten tot het soort van kwaad dat de voorbije 6.000 jaar plaatsgevonden heeft.

In deze verzen wordt ook geopenbaard dat deze 144.000 afgesneden van de wereld waren (in de meeste Bijbels wordt dit foutievelijk als onthoofd vertaald). Zij waren afgesneden of afgescheiden van de wereld om Gods manier van leven te kunnen leven, en zo door Hem gevormd en voorbereid te kunnen worden om deel uit te gaan maken van Gods toekomstige regering, teneinde gedurende die 1.000 jaar en de periode daarna samen met Christus te regeren.

In deze beschrijving staat ook dat zij ‘het merkteken van het beest (Satans merkteken) op hun voorhoofd niet ontvangen hadden’. Dit is geen letterlijk merkteken, het is een metafoor voor datgene wat een persoon kenmerkt, datgene wat het denken van een persoon definieert (datgene wat uit het denken voortkomt in de vorm van je gedachten of je geloof). Deze twee uitdrukkingen, het ontvangen van een ‘merkteken op het voorhoofd’ en een ‘merkteken op de hand’, hebben te maken met Gods Sabbatten. Dit zijn mensen die volgens Gods waarheid geleefd hebben door de correcte Sabbatdag te houden op de zevende dag van de week – Zaterdag – en niet de valse dag op de eerste dag van de week – Zondag - die door de Beestmacht gepropageerd werd.

De Bijbel openbaart dat het eerste teken dat diegenen die God oprecht willen gehoorzamen duidelijk identificeert, het correct houden van Zijn wekelijkse en jaarlijkse Sabbatten is. Dat is een kwestie van hun geloof in Gods Sabbatten in hun geest (verstand) – in hun denken (gedachten).

Het ‘merkteken op hun hand’ gaat over hetzelfde – over Gods Sabbatten. Dit ‘merkteken op hun hand’ is ook geen letterlijk merkteken, maar is ook een metafoor voor diegenen wiens daden (werk) hun denken volgt, wat betreft het houden van Gods Sabbatten. Wat zij met hun handen doen symboliseert hun werk. Zes dagen van de week werken zij, maar op de Sabbat zullen zij zich niet bezighouden met hun dagelijkse werk zoals op de eerste zes dagen van week, want dan rusten zij van dat werk zoals God dat geboden heeft.De Opstandingen na die van de 144.000

Er is nog een ander vitaal onderdeel van Gods plan dat tijdens die periode van Christus 1.000 jaar durende regering voltooid zal worden.

In het laatste vers wordt verwezen naar de 144.000 die met Christus zullen komen om samen met hem voor 1.000 jaar te regeren. Over diegenen die met Christus komen staat daar geschreven, dat zij deel uitmaken van de eerste opstanding. Dit verwijst niet naar de opstanding van Christus – de Zoon van God – zo’n 2.000 jaar daarvoor. De opstanding waar deze verzen van spreken is de eerste grote opstanding uit de mensheid. God heeft geopenbaard dat er na deze opstanding nog andere opstandingen zullen zijn op verschillende tijdstippen tijdens de voltooiing van Zijn plan.

Zoals eerder gezegd, mensen gaan na hun dood niet terstond naar de hemel of de hel. Zij blijven gewoon dood tot God hen opwekt. Dit is een grote waarheid die deel uitmaakt van het mysterie van God dat gedurende de volgende 1.000 jaar aan iedereen geopenbaard zal worden.

In het traditionele Christendom wil men dat mensen geloven dat zij na de dood meteen naar de hemel of de hel gaan, omdat zij geloven dat mensen een onsterfelijke ziel hebben, maar dat is niet waar. Enkel en alleen de Almachtige God heeft onsterfelijk leven inherent in Zichzelf.

De waarheid is dat wanneer de mensen sterven, zij dood zijn, waarbij het fysieke lichaam verrot en uiteindelijk tot stof gereduceerd wordt. Eén relaas in de Bijbel waarin de waarheid over dit onderwerp geopenbaard wordt, betreft koning David die over Israël regeerde. Hij was een grote koning die trouw aan God was. Hij schreef veel Psalmen en vele daarvan waren profetisch. Hij was koning van Israël maar werd door God ook een profeet genoemd.

Op het Pinksteren van 31 na Christus, toen God Zijn Kerk oprichtte, deed Petrus een aantal gevatte uitspraken tegen de Joden. Hij citeerde uit een aantal profetieën die David over de Messias had opgeschreven, en poneerde dat die zaken nu in Jozua de Christus vervulde waren.

De joden in die tijd waren ver afgedwaald van Gods onderwijs wat hen lang daarvoor door Mozes overgeleverd was. De meesten van hen begrepen datgene wat David geschreven had niet, omdat zij dachten dat sommige verzen in die Psalmen over David zelf gingen, terwijl dat niet het geval was. Eén bepaalde uitspraak is erg leerzaam voor diegenen die vasthouden aan het concept dat de gelovigen na de dood naar de hemel gaan. Als dat waar was, dan zou David, waarvan God Zelf zei dat hij een ‘man naar Zijn hart’ was, zeker daar zijn.

‘Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij (David) dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel (leven) niet is verlaten in het graf (Grieks – ‘hades’ wat betekent ‘het graf’) en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jozua heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.’ (Handelingen 2: 29-32)

Aan het einde van deze verzen staat dat Christus’ ‘vlees (lichaam) geen ontbinding’ zou zien, en dat gebeurde ook niet want hij was slechts drie dagen en drie nachten in de graftombe. Deze verzen waarin uit de Psalmen geciteerd wordt, gaan duidelijk over Christus die opgewekt zou worden nog voordat zijn lichaam zou beginnen te ontbinden. Petrus maakte ook klaar en duidelijk dat dit niet over David ging, omdat zijn lichaam wel tot ontbinding overging, en Petrus verklaarde ook duidelijk dat zijn lichaam tot op die dag vele honderden jaren later nog steeds begraven en in het graf was. David ging niet naar de hemel, maar zal daarentegen één van diegenen zijn die bij de wederkomst van Christus opgewekt zullen worden om samen met hem te regeren.

Omdat het traditionele Christendom niet in een opstanding gelooft, houden zij zich verre van deze verzen in Openbaring 20, want zij kunnen deze verzen onmogelijk verklaren omdat ze volledig in tegenstrijd zijn met hun eigen geloofsovertuigingen.

Maar in deze verzen wordt nog een ander ongelooflijk onderwerp aangekaart, waar naders nooit over gesproken wordt. Het is een onderwerp dat uitermate bemoedigend is vanwege Gods plan en doel voor allen die gestorven zijn en tot nu toe dood gebleven zijn. Het maakt deel uit van het ware evangelie – het goede nieuws!

In deze verzen in Openbaring 20 wordt gesproken van het Millennium (1.000 jaar) wanneer de 144.000 samen met Christus over alle volkeren ter wereld zullen regeren. En nadat er gesproken wordt van al diegenen die opgewekt worden om tijdens die 1.000 jaar te regeren, staat er vervolgens geschreven: ‘Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.’

Wie zijn die ‘overigen van de doden’?

Wie deze ‘overigen van de doden’ zijn, zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dit zijn alle mensen die in de afgelopen 6.000 jaar geleefd hebben en gestorven zijn en die geen deel uitmaakten van de eerste opstanding van de 144.000.

Op dit moment zijn allen die geleefd hebben en gestorven zijn teruggekeerd tot het stof der aarde, precies zoals God gezegd heeft (Handelingen 3:20). Maar er komt een tijd in Gods plan dat deze mensen ook de kans zullen krijgen om terug tot leven opgewekt te worden. Vervolgens wordt in dit vers getoond wanneer zij opgewekt zullen worden. Er staat geschreven: ‘zij werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren’. Let op wat hier vervolgens in de twee volgende verzen in Openbaring 20 aan toegevoegd wordt.

‘Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig (gezegend) en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.’ (Openbaring 20: 5-6)

Nadat er dus gezegd wordt dat de ‘overigen van de doden’ niet weer zullen leven tot na het Millennium, wordt er teruggewezen naar de 144.000 die opgewekt werden om met Christus te regeren. Er staat dat zij die deelhebben aan die eerste opstanding ‘gezegend’ zijn omdat ‘over hen de tweede dood geen macht heeft’. Dat komt omdat zij niet een tweede fysiek leven gekregen hebben, maar in plaats daarvan tot geestelijke wezens in Gods Familie geschapen worden. Zij kunnen nooit meer sterven.De Laatste 100 Jaar

Vlak voordat de ‘overigen van de doden’ tot een tweede fysiek leven opgewekt worden, vindt er eerst nog een ongelooflijke gebeurtenis plaats. Voordat zij die tijdens de eerste 6.000 jaar geleefd hebben en gestorven zijn tot een tweede fysiek leven opgewekt worden, vindt er eerst nog een opstanding tot geestelijk leven in de Familie van God plaats.

Vlak voordat deze laatste periode van 100 jaar begint, is er nog een opstanding die erg gelijkend is aan de eerste opstanding van de 144.000, maar deze is veel en veel groter. Dit is de opstanding van allen die tijdens het Millennium geleefd hebben en gestorven zijn, die de gelegenheid hebben gehad om Gods manier van leven te leren. Zij die gekozen hebben om getrouw Zijn manier van leven te volgen, zullen dan tot geestelijk leven opgewekt worden – in de Familie van God, als geestelijke wezens, net zoals de 144.000.

God heeft een groot doel voor ogen om deze opstanding op dat moment te laten plaatsvinden, in plaats van aan het einde van de 100 jaar. Dat doel is het enorme werk dat er dan nog voor ons ligt, om de miljarden mensen die op het punt staan om tot een tweede fysiek leven opgewekt te worden te regeren, onderwijzen en helpen.

Na deze grote opstanding in de God Familie begint de laatste periode van honderd jaar – de laatste jaren van het bestaan van de mensheid. God verwijst naar deze periode als de Laatste Grote Dag. Dat is de tijd waarin miljarden mensen tot een tweede fysiek leven opgewekt zullen worden. Deze periode staat ook bekend als het Oordeel van de Grote Witte Troon. Deze beschrijvende titel wordt gebruikt om aan te duiden dat die periode een tijd is van een laatste oordeel over de mensheid.

‘En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten (Grieks – ontsnapten, wegvluchten van) de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.’ (Openbaring 20: 11-12)

Dit gaat over de opstanding tot een tweede fysiek leven van miljarden mensen. Het is een tijd waarin deze miljarden mensen een periode van oordeel ingaan, waarin zij moeten kiezen hoe zij hun tweede leven willen leven. In hun eerste leven kenden zij Gods waarheid niet. Het was niet Zijn bedoeling om hen Zijn waarheid toen al te openbaren. Tijdens die bewuste periode openbaarde Hij Zijn waarheid slechts aan diegenen die voorbereid werden om deel uit te maken van Zijn regering – deel van de 144.000.

Al deze miljarden mensen zullen dan opnieuw tot fysiek leven opgewekt worden, teneinde te kunnen leren wat de waarheid van God is. Dat zal voor hen de tijd zijn waarin zij moeten kiezen hoe zij hun leven willen leven – volgens Gods wegen of volgens hun eigen weg zoals zij daarvoor leefden. Baby’s en kinderen zullen gezond en zonder handicaps of gebreken opgewekt worden. En mensen die van ouderdom gestorven zijn zullen ook in een gezond lichaam zonder gebreken opgewekt worden – niet in het lichaam van een bejaard iemand, maar in een jonger lichaam als dat van iemand van middelbare leeftijd.

Bij deze opstanding is het belangrijk dat je goed begrijpt dat God de eerste 7.000 jaar apart gezet heeft voor de voortplanting en vermenigvuldiging van de mensheid. Nadat die 7.000 jaar voorbij zijn, aan het einde van het Millennium, zal erg geen voortplanting meer zijn. Vrouwen zullen niet langer zwanger kunnen worden en er zullen dan dus geen kinderen meer geboren worden.

God maakt duidelijk dat wanneer Hij iemand roept en hen vervolgens de mogelijkheid geeft om Zijn waarheid te kunnen zien, zij op dat moment onder ‘oordeel’ komen. Er begint voor hen dan een periode waarin zij volgens hun eigen wil moeten gaan kiezen tussen Gods weg of hun eigen weg (de weg van de wereld, Satan en/of anderen). Wanneer iedereen tot een tweede fysiek leven opgewekt zal worden, zullen zij in staat zijn om Gods waarheid leren kennen. Op dat moment zullen zij moeten beginnen kiezen tussen Gods weg of hun eigen weg.

De beschrijving die Johannes geeft van een grote witte troon, symboliseert een tijd van oordeel door God. Er staat geschreven dat ‘de aarde en de hemel wegvluchtten’ of ontsnapten. Dit beduid dat deze grote mensenmassa tot op dat moment niet onder het oordeel van God gekomen was; als het ware ‘ontsnapten’ zij hier tijdens hun eerste leven aan. Maar zij zullen dan opgewekt worden in een veel betere wereld, waarin het potentieel veel makkelijker zal zijn om voor Gods weg te kiezen. Zij zullen dan leven in een wereld waarin Satan en de demonen niet langer aanwezig zullen zijn, een wereld waarin misleiding, leugens en valse religies niet langer bestaan.

Tijdens dit laatste tijdperk van de mensheid zullen de mensen eindelijk een rechtvaardige regering en rechtspraak gaan ondervinden. Tijdens de voorgaande 1.000 jaar zal het Koninkrijk van God de wereld geregeerd hebben, en daardoor zal de wereld zo’n grote verandering hebben ondergaan die moeilijk voor te stellen is op dit moment. Wetenschap en technologie zullen een hoge vlucht nemen. En dit alles zal op zo’n manier samenwerken, dat de productiviteit en de welvaart van het menselijke leven ver voorbij zullen gaan aan wat wij ons ook maar kunnen inbeelden.

Tijdens deze tweede opstanding tot fysiek leven zal Gods oordeel eindelijk ook over de rest van de mensheid komen. In deze grote opstanding zal iedereen die dan opgewekt wordt mogen leven in een nieuwe wereld die onderwezen en geregeerd wordt door Gods Zoon samen met iedereen die dan in de God Familie is. In deze verzen staat dat alle mensen van alle tijden ‘klein en groot’ (of zij nu onbelangrijk of belangrijk waren in hun tijd) dan voor God opgewekt zullen worden, om Zijn waarheid te kunnen ontvangen uit Zijn woord dat dan voor hun begrip geopend zal worden (de boeken worden geopend).

Bovendien wordt in deze verzen naar nog een ander boek verwezen dat ook geopend wordt – het ‘Boek des Levens’. Dit betekent dat zij de gelegenheid zullen hebben om hun naam (hun leven) toegevoegd te zien worden aan de Familie van God en zo eeuwig leven te ontvangen. Al deze mensen zullen ook het proces moeten doorlopen van te kiezen of zij hun leven volgens het Woord van God zullen willen leven. Zullen zij eraan werken om volgens Gods wegen te leven of niet?

De volgende verzen zijn een samenvatting van de laatste 100 jaar van de mensheid. Het begint met de beschrijving van een grote opstanding van allen die ooit gestorven zijn. Let op wat er gezegd wordt over het oordeel aan het einde van die 100 jaar.

‘En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het graf (sommigen gebruiken hier het Griekse woord ‘hades’ anderen gebruiken het woord ‘hel’) gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.’ (Openbaring 20: 13-15)

Hier wordt gesproken van het ‘graf’ omdat dit symbool staat voor wat er meestal lichamen na de dood gebeurt. Dit woord ‘graf’ wordt vaak verkeerd vertaald als ‘hel’. Dit denkbeeld van het bestaan van een soort van plek waar je gestraft wordt die de ‘hel’ heet, is een van de vele valse leringen van het traditionele Christendom.

Nadat zij een tweede leven ontvangen hebben samen met het vermogen om Gods waarheid te kennen, worden de mensen dan geoordeeld op basis van hun vrije keuze en de ‘werken’ in hun leven die een weerspiegeling van die keuzes zijn.

Uiteindelijk volgt dan het einde, wanneer diegenen die voor Gods manier van leven gekozen hebben geoordeeld worden om in Zijn Familie opgenomen te worden en eeuwig leven te ontvangen. Echter zij die een andere manier van leven gekozen hebben dan Gods manier van leven, zullen geoordeeld worden om een tweede dood te ontvangen – de eeuwige dood.De Tweede Dood

Wat wordt er in het traditionele Christendom onderwezen over de ‘tweede dood’? Deze wordt duidelijk in de Bijbel vernoemd, maar ministers en predikanten vermijden dit onderwerp als de pest omdat dit in strijd is met wat zij geloven. Zij kunnen met geen mogelijkheid begrijpen hoe iemand twee keer zou kunnen sterven, omdat dat betekent dat zij ook twee keer zouden moeten leven.

Hoewel veel mensen tijdens die 100 jaar voor Gods manier van leven zullen kiezen, toch zal niet iedereen op die manier willen leven, zij zullen er integendeel voor kiezen om de manier van leven die zij er in hun eerste leven op na hielden aan te houden – de egoïstische manier van leven – de manier van de wereld. God heeft een periode van 100 jaar voorzien waarin mensen dan de keuze zullen moeten maken over welke manier van leven zij willen gaan leven.

Het staat diegenen die kiezen voor hun eigen manier van leven – de manier van leven uit hun eerdere leven – vrij om dit te doen, maar zij zullen geen leven ontvangen dat na die 100-jarige periode van het ‘Oordeel van de Grote Witte Troon’ voortduurt. Daarentegen zal het oordeel dat zij zullen ontvangen de ‘eeuwige dood’ zijn. Die ‘eeuwige dood’ is nog zo’n begrip waarover in het traditionele Christendom veel misverstanden en misconcepties bestaan, omdat zij geloven dat dit soort van oordeel over ‘eeuwige bestraffing’ of ‘voor eeuwig gestraft worden’ betekent.

Maar het past niet in Gods levenswijze om wie dan ook voor eeuwig te martelen of te straffen omdat zij niet voor Zijn manier van leven gekozen hebben. Het gaat hier gewoon om een ‘eeuwig oordeel’ over de ‘eeuwige dood’ – waaruit men nooit meer tot leven opgewekt zal worden. God is niet wraakzuchtig of wreed, zoals Hij door velen afgeschilderd wordt. Hij wil niet dat mensen voor eeuwig gekweld en gemarteld worden omdat zij Hem niet gehoorzaamd hebben. Je moet echt wel een zieke geest hebben om iemand zo’n straf op te leggen. Gelukkig is God absoluut niet zo! Hij is in niets als de God die door het traditionele Christendom afgeschilderd wordt op basis van hun perverse leringen over de hel en het hellevuur.

Diegenen die tegen het einde van die 100 jaar niet voor Gods manier van leven gekozen zullen hebben, zullen niet voor eeuwig gemarteld worden. In plaats daarvan zullen zij veroordeeld worden tot een eeuwig doodsoordeel – een ‘tweede dood’ – om nooit meer te leven. Aan dit einde van het leven komt wel vuur te pas dat het leven vernietigd. Het is een oordeel tot vuur dat snel en pijnloos voltrokken wordt. Het is een vurig oordeel dat eeuwig is omdat het resulteert in een dood voor altijd – om nooit meer tot leven opgewekt te worden.

Het traditionele Christendom heeft het denkbeeld verzonnen dat je voor eeuwig in een hellevuur met vuur bestraft zou worden als je God niet gehoorzaamt. Maar het oordeel tot vuur is niet iets wat voor alle eeuwigheid voortduurt. Het is gewoonweg een vuur dat het leven beëindigt omdat God geoordeeld heeft om dat leven voor altijd te beëindigen.Kiezen voor het leven

De periode van de ‘Laatste Grote Dag’ gaat over de keuzes die mensen zullen maken gedurende die laatste 100 jaar. Het is een tijd om voor het leven te kiezen, of niet. Dat lijkt een makkelijke keuze, maar dat zal het niet zijn.

Tijdens die laatste honderd jaar zal het leven van de mensheid heel anders zijn. Deze tweede kans op een fysiek leven zal plaatsvinden in een wereld die enorm verschilt van de wereld waarin zij vroeger leefden. Maar wat echter wel hetzelfde zal blijven is de menselijke natuur die hen tijdens hun eerste leven gemaakt heeft tot wat zij geworden zijn.

Uiteraard zullen baby’s en kinderen die tot een tweede fysiek leven opgewekt worden niet geplaagd worden door de ervaring van de zondige keuzes die teenagers en volwassenen wel gehad hebben. Maar voor de ouderen die bij hun dood meer vastgeroest waren in hun eigen wegen, zijn veel aspecten van de manier waarop zij geleefd hebben in strijd met Gods manier van leven. En die wegen zijn niet makkelijk te veranderen. En zelfs na alles wat God zo overvloedig voorzien heeft voor diegenen die opgewekt worden tot een tweede fysiek leven, zal er toch een enorm groot aantal mensen gewoonweg kiezen om niet te veranderen. Zij zullen hun eigen oude wegen (manier van leven) verkiezen boven Gods wegen.

Zulke mensen zullen verkiezen om een manier van te leven te leven die drama met zich brengt, waaronder zaken zoals overspel, diefstal, corruptie, politieke spelletjes, dronkenschap, drugsverslaving, seksuele perversie, ongecontroleerd zwelgen, haat en jaloezie, eigendunk, lust naar macht, lust naar rijkdom en alle andere mogelijke zaken die het gevolg zijn van de keuze om te leven volgens de egoïstische menselijke natuur – volgens wat jij zelf wilt.

Hoewel er miljarden mensen opgewekt zullen worden tot een tweede fysiek leven, toch zal niet iedereen willen veranderen. Niet iedereen zal de weg die God hen dan zal tonen willen volgen. Integendeel, zij zullen zich tegen die weg verzetten. Velen zullen zich gewoonweg conformeren vanwege de maatschappij waarin zij dan zullen leven die over de hele wereld door het Koninkrijk van God geregeerd wordt, maar zij zullen het er niet mee eens zijn en zullen dit niet willen.

Alleen zij die écht voor Gods manier van leven kiezen zullen in staat zijn om de nodige veranderingen in hun leven aan te brengen, zodat zij geestelijk zullen kunnen groeien tot op een zeker niveau dat God hen in Zijn Familie zal ontvangen. God is aan niemand iets verschuldigd. Hij heeft ons al alles gegeven wat wij hebben. Als het erop neer komt dat mensen gewoonweg verkiezen om hun eigen manier van leven te leven en niet die van God, dan is dat hun eigen keuze. Gods manier van leven kan en zal niet aan mensen opgelegd worden. Voor Zijn manier van leven moet je uit vrije wil kiezen.

Dus aan het einde van die 100 jaar zal het voor God heel duidelijk zijn wie er allemaal tot in alle eeuwigheid lid van Zijn Familie zullen worden. En het zal ook duidelijk zijn wie er allemaal voor hun eigen wegen gekozen hebben en niet voor die van God.

Op dat moment zullen er miljarden mensen voor Gods manier van leven gekozen hebben. Zij zullen dus het leven gekozen hebben. Zij zullen de gelegenheid die God hun voorgelegd heeft om eeuwig geestelijk leven in Zijn Familie te ontvangen, met beide handen aangegrepen hebben.

Maar er zullen tegen het einde van die 100 jaar, waarschijnlijk ook miljarden mensen zijn die God en Zijn weg niet geaccepteerd zullen hebben. In plaats daarvan zullen zij ervoor gekozen hebben om hun eigen wegen te volgen, precies zoals Lucifer dat vele duizenden jaren geleden ook deed.

Lucifer was de eerste die tegen God in opstand kwam en daarna bekend kwam te staan als Satan de Duivel, en eveneens als het Beest en de Valse Profeet. Hij sleepte een derde van het engelenrijk mee in zijn weg van egoïsme en hoogmoed, teneinde meer rijkdom en macht voor zichzelf te vergaren. Zij die samen met hem in opstand kwamen bekend te staan als demonen, en ook zij hebben zich sinds het begin van hun opstand tegen God verzet en tegen Hem gevochten.

Als zo’n groot aantal geestelijk geschapen engelen na verloop van een heel lange tijd die keuze konden maken om zich af te keren van alles wat God hen aangeboden had, dan zou het niet moeilijk moeten zijn om te begrijpen dat grote aantallen fysieke, egoïstische mensen hetzelfde zullen doen in een heel kort tijdsbestek.Gods plan bijna voltooid

Nadat de laatste periode van 100 jaar voor de mensheid beëindigd is, zal er nog een tijdsbestek volgen waarvan God nog niet geopenbaard heeft hoe lang dit zal duren, maar het zal kort zijn. Het is de tijd waarin God Zijn laatste oordeel over de mensheid zal voltrekken. Dat zal het sluitstuk van het ‘Oordeel van de Grote Witte Troon van God’ zijn.

De exacte opeenvolging van de gebeurtenissen die dan volgen heeft God nog niet geopenbaard, maar Hij heeft duidelijk te kennen gegeven wat er zal gebeuren met iedereen die voor Zijn manier van leven heeft gekozen, en met allen die deze verworpen hebben.

Hoe dit alles zich afspeelt en zo het hoofdstuk van het tijdperk van de mensheid afgesloten wordt, is een ongelooflijk verhaal. God heeft ons getoond hoe Hij dit tijdperk zal beëindigen en hoe Hij Zijn laatste oordeel over allen die Hem door alle tijden heen verworpen hebben zal volrekken.

In Openbaring 20, wanneer Satan in gevangenschap ‘verzegeld’ wordt, staat geschreven dat hij daar opgesloten moet blijven totdat de duizend jaar voltooid zijn, en dat hij daarna ‘een korte tijd moet worden losgelaten (vers 3). Het exacte moment waarop hij na de 1.000 jaar voor ‘een korte tijd losgelaten’ moet worden wordt niet gespecificeerd, maar uit de context van andere Bijbelverzen kan je wel afleiden dat dit pas na de 100 jaar die op het Millennium volgen kan gebeuren. Vervolgens wordt er ook geopenbaard wat er gebeurt wanneer hij ‘losgelaten’ wordt.

‘En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.’ (Openbaring 20: 7-8)

Satan moet nog een laatste keer uit zijn gevangenschap losgelaten worden, teneinde te helpen het plan van God voor de hele mensheid te voltooien en een einde te maken aan het bestaan van de mensheid. Satan zal door middel van misleiding en vernietiging datgene doen waar hij het beste in is, wat een van zijn namen verraadt: ‘De Vernietiger’.

Satan is altijd al instrumenteel geweest bij het versnellen van het proces waardoor landen met elkaar in oorlog verwikkeld raken. Doorheen de geschiedenis is de spanning tussen de verschillende landen altijd opgelopen totdat er oorlog van kwam. Oorlog is altijd onvermijdelijk geweest, dat is een vaststaand feit. Zo zit de mensheid nu eenmaal in elkaar. Maar het is altijd een onderdeel van Gods plan geweest om de vernietigende natuur van dit wezen te gebruiken om de zekerheid van eventuele oorlogen tussen volkeren en landen sneller te beslechten, zodat het lijden en het kwaad dat uit lang uitgesmeerde conflicten zou voortkomen verminderd kon worden.

Het is met de mensheid nu eenmaal zo gesteld, dat oorlogen het onvermijdelijke resultaat van de menselijke natuur zijn. Oorlog is een zekerheid omdat de mensheid niet in staat is om te leven op een manier die vrede voortbrengt – vrede die alleen maar kan voortkomen uit het volgen van Gods manier van leven onder de regering van Gods Koninkrijk. Tijdens het Millennium en de periode van het ‘Oordeel van de Grote Witte Troon’ zal de mensheid de gelegenheid krijgen om de weg van de vrede te leren. God zal niet toestaan dat er zich omstandigheden zullen voordoen tot op een punt dat er mogelijk oorlog zou uitbreken. De heerschappij van Gods regering zal de vrede tussen landen verzekeren.

Maar wanneer Satan eenmaal losgelaten wordt, zal hij alles uit de kast halen om de mensheid terug ten oorlog te laten trekken – een oorlog die beëindigd zal worden nog voor hij kan beginnen.

Het zal voor Satan heel makkelijk zijn om die mensen die dan twee keer geleefd hebben en niet voor Gods manier van leven gekozen hebben, te beïnvloeden. Mensen die ervoor kiezen om op een andere manier te leven dan de ware juiste manier van leven die God geopenbaard heeft, leven in zonde. Dat is de definitie van zonde: leven in tegenstrijd met datgene waarvan God zegt dat het juist is.

Wanneer Satan vrijgelaten wordt om de wereld in te trekken, wordt daarbij profetisch de uitdrukking ‘Gog en Magog gebruikt als symbool voor het soort van mensen die massaal Gods manier van leven afgewezen hebben. Vervolgens wordt beschreven dat die mensenmassa zo omvangrijk is als het zand van de zee. Als je het totaal van de bevolking op aarde gedurende de vele duizenden jaren van de menselijke geschiedenis in ogenschouw neemt, dan zal het aantal mensen die uiteindelijk God en Zijn manier van leven verwerpen in de miljarden oplopen.

Het is onmogelijk om de gedachtegang van een ongezonde geest te doorgronden. Wat Satan doet is moeilijk te bevatten. Maar je kan wel weten dat hij Gods plan en de mensheid dusdanig hartgrondig haat, dat hij er alleen maar op uit is om zoveel mogelijk van Gods schepping te vernietigen.

Hoewel Satan onophoudelijk tegen God gevochten heeft en altijd geprobeerd heeft om alles wat hij maar kan te vernietigen, toch is hij er nooit in de verste verte in geslaagd om ook maar één van Gods voornemens te dwarsbomen, maar toch blijft hij proberen. En daarom zal hij opnieuw in die laatste periode aan het einde van de 100 jaar proberen om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om tegen de God Familie ten strijde te trekken, ook al bestaat er geen enkele kans dat zij hierin succesvol kunnen zijn. Satan moet op een of andere manier miljarden mensen doen geloven dat zij hierin kunnen slagen. God heeft niet geopenbaard hoe dit in zijn werk zal gaan, maar er staat wel geschreven wat zij zullen proberen te doen.

‘Zij rukten van alle kanten op en belegerden het kamp van de gelovigen, de stad die God liefheeft. Maar er kwam vuur uit de hemel dat hen verteerde.’ (Openbaring 20: 9)

In dit vers kan je lezen dat er een enorm massa mensen onder leiding van Satan tegen Gods volk zullen optrekken om tegen hen te strijden. Er wordt profetisch op veel verschillende manieren naar Gods volk verwezen, en hier gebeurt dat in de vorm van ‘de stad die God liefheeft’. Dit betekent hier niet de letterlijke fysieke stad Jeruzalem, maar wel de geestelijke stad van Gods volk.

Vervolgens staat er dat God Satan en degenen die hem gevolgd zijn tegenhoud en verhinderd dat zij een oorlog beginnen. Hoewel het hun doel zal zijn om oorlog te voeren, toch zal God niet toestaan dat er een oorlog begint, want Hij zal gewoonweg Satan samen met dat leger vernietigen.

Er zijn verzen in de Bijbel waarin zeven engelen beschreven worden die zeven schalen (met de zeven plagen) hebben, die over de mensheid uitgegoten moeten worden. Er wordt daarin ook getoond dat een van deze zeven engelen aanwezig is tijdens die laatste periode aan het einde van de 100 jaar. We weten nog niet wat deze zeven plagen die over de mensheid uitgegoten moeten worden precies inhouden, maar er wordt hier wel getoond dat dit alles het Derde Wee is dat zal plaatsvinden tijdens de vervulling van de Zevende Trompet. Onthoud daarbij dat de volledige vervulling van de gebeurtenissen van de Zevende Trompet iets meer dan 1.100 jaar zal duren.

De gebeurtenissen van de Zevende Trompet beginnen bij de komst van Christus en de vestiging van Gods Koninkrijk aan het begin van het Millennium. Vervolgens vlak na de 1.100 jaar worden deze gebeurtenissen van het Derde Wee door deze zeven engelen vervuld wanneer zij hun schalen over de aarde uitgieten.

Dit is het laatste Wee voor de mensheid. Het maakt een einde aan het bestaan van de mensheid. Het zal kort en krachtig zijn. En het maakt ook een einde aan Satans zwakke pogingen om te vechten tegen datgene wat van God is.

Inderdaad de ultieme vernietiging van Satan past ook in Gods plan, en moet uitgevoerd worden teneinde Gods plan voor de mensheid volledig te vervullen. Dat komt in het volgende vers naar voren.

‘En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 20: 10)

In de huidige periode tijdens van de aftelling naar Wereld Oorlog III, heeft God aan Zijn Kerk geopenbaard dat Satan uiteindelijk effectief vernietigd zal worden – zijn leven zal beëindigd worden. Hoewel hier duidelijk in de profetieën van gesproken wordt, toch werd dit pas in de eindtijd volledig begrepen. Het is al die tijd een mysterie gebleven voor de wereld en voor Gods Kerk, totdat God het openbaarde. De wereld weet dit nog steeds niet, maar de Kerk weet het wel.

Velen hebben geloofd dat Lucifer eeuwig leven had, omdat hij door God in een geestelijke schepping als aartsengel geschapen werd. Maar dat is niet waar. Hij is een wezen dat geschapen werd. Enkel en alleen God heeft onsterfelijk zelfvoorzienend leven inherent in Zichzelf voor alle eeuwigheid. De engelen hebben niet zulk zelfvoorzienend leven in zich, zij werden als geestelijke wezens geschapen. Zowel geestelijk als fysiek leven dat door God geschapen werd, kan ook door God afgenomen of beëindigd worden.

Die kennis over zijn toekomstige lot is een kwelling voor Satan. Dit wezen is altijd al een valse leraar (een valse profeet) geweest, en hij heeft altijd leugens verspreid over God en Gods doel voor Zijn schepping. Het is Satan die de mensheid misleid heeft met zijn valse leringen die geleid hebben tot een vals Christendom dat bol staat van valse doctrines.

Satan is dus inderdaad ‘de valse profeet’ en ook ‘het beest’. Dat beest was de drijvende kracht achter alle geprofeteerde heroplevingen van het Europese rijk. Zijn macht als ‘het beest’ en zijn misleiding als ‘de valse profeet’ zullen tijdens de laatste periode van 100 jaar van de Grote Witte Troon verder leven. Dat komt omdat de meerderheid van de mensen hun eerste leven leefden in een tijd dat Satan nog grote invloed uitoefende, en wanneer zij tot een tweede fysiek leven opgewekt worden zullen zij de herinnering aan die tijd nog in zich dragen. Velen van hen gaven de voorkeur aan dat leven onder die misleiding dat zij toen omarmd hadden, en daarom zullen zij nog steeds de waarheid die God hen dan voorlegt niet willen aanvaarden.

De realiteit is dat veel mensen dan nog steeds de weg van Babylon zullen verkiezen, met haar valse geloofspraktijken, de frauduleuze werkwijzen van regeringen in het verleden, en alle mogelijke valse levenswijzen die mensen eropna hielden. Zij verkiezen dat leven boven Gods manier van leven. Het werk wat Satan doet als ‘het beest’ en ‘de valse profeet’ staat symbool voor al die valse wegen. Al die valse manieren van leven kunnen alleen maar volledig uitgeroeid worden wanneer diegenen die ze omarmen volledig vernietigd zijn.

Voor die periode van de 100 jaar zullen deze valse wegen uitgeroeid beginnen te worden door het werk dat gedurende het Millennium gedaan zal worden, maar zij zullen echter meteen weer op de voorgrond treden wanneer alle mensen die heel hun leven volgens deze wegen geleefd hebben tot een tweede fysieke leven opgewekt worden. Velen zullen hun vorige levenswijze verwerpen en zullen de levenswijze die God hen geopenbaard heeft omarmen, maar er zullen ook velen zijn die dit niet zullen doen.

In het bovenstaande vers staat dat Satan ‘gepijnigd’ zal worden. Hij wordt ‘gepijnigd’ door de wetenschap van zijn ondergang. De uitdrukking ‘zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid’ die hier zo vertaald werd, betekent niet dat dit voor alle eeuwigheid blijft duren. In de Griekse taal wordt die uitdrukking gebruikt om een tijdspanne aan te geven die zo lang blijft duren als de specifieke omstandigheden waar zij op van toepassing is blijven duren. En wanneer een tijdperk eindigt dan houden de omstandigheden van dat tijdperk ook op te bestaan.

Wanneer Satan eenmaal in dat ‘vuur’ wat God beschrijft (wat niet fysiek is) geworpen wordt, zal het tijdperk van zijn bestaan eindigen. Maar tot dan wordt hij constant gekweld door de gedachte aan wat komen gaat.Gods plan voltooid

Op een bepaald moment in de gebeurtenissen die we zojuist beschreven hebben, zal iedereen die getrouw Gods manier van leven geleefd heeft veranderd – opgewekt – worden tot geestelijk leven in Gods Familie Elohim.

Op dat tijdstip zal Gods plan en doel voor de schepping van de mensheid volledig vervuld zijn. Dan is de geestelijke Familie van God voltooid. God beschrijft die tijd op veel verschillende manieren.

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde

waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.’ (Openbaring 21: 1)

In dit vers legt Johannes uit dat er een grote verandering op aarde heeft plaatsgevonden, en dat niets nog is als tevoren. Alles werd nieuw en anders gemaakt.

De uitdrukking ‘en de zee was niet meer’ gaat niet over de letterlijke zeeën en oceanen op aarde. Het is profetische symboliek die aangeeft dat er dan geen ‘zeeën’ van mensen (mensenmassa’s) meer zullen zijn, zoals gedurende de voorgaande 7.100 jaar. Het tijdperk van de mensheid is voorbij en Gods doel voor de schepping van de mensheid is verwezenlijkt – het is voltooid - het mysterie van God is volbracht, en er is geen menselijk leven meer.

‘En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel (de hemel boven het aardoppervlak – de lucht), gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.’ (Openbaring 21: 2-4)

Allen die dan worden opgewekt worden toegevoegd aan wat beschreven wordt als het ‘nieuwe Jeruzalem’; dat is de geestelijke woonplaats van Gods mensen die in Zijn Familie opgenomen zijn. Deze verzen laten ook zien dat zij nu verlost zijn van dood, zorgen, pijn en tranen die in hun fysieke leven wel voorkwamen, en dat zij deze ook nooit meer zullen ervaren omdat zij nu geboren zijn in een geestelijke schepping – uit geest samengesteld zijn. En dan, wanneer iedereen die uit de mensheid bevrijd is aan Gods Familie is toegevoegd, volgt er een grote verkondiging.

‘En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied! Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.’ (Openbaring 21: 5-6)

Op dat moment, wanneer het doel van de Periode van de Grote Witte Troon bereikt is en het bestaan van de mensheid beëindigd is, ofwel door de tweede dood of door een opstanding tot eeuwig geestelijk leven, verkondigt God dat Hij nu ‘alle dingen nieuw’ heeft gemaakt en dat ‘het geschied is!’ Het mysterie van God – Zijn plan en doel voor de mensheid – is volledig geopenbaard en voltooid. De gebeurtenissen van de Zevende Trompet zijn voorbij.

Nadat God verkondigd heeft wat Hij zal vervullen, gaat Hij verder met een laatste waarschuwing aan de mensheid.

‘Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.’ (Openbaring 21: 7-10)

Aan het einde van Zijn geschreven woord benadrukt God nogmaals het belang van de keuzes die de mens vrijelijk mag maken, en dat er aan het maken van verkeerde keuzes consequenties vastzitten. Op het einde van de laatste periode van 110 jaar van het bestaan van de mensheid zullen er zijn die een tweede dood zullen ondergaan, en zullen er ook diegenen zijn die Gods kinderen zullen worden voor alle eeuwigheid.